Bokningsvillkor

Villkor för bokning av Forststyrelsens Naturtjänsters reserverings- och hyresstugor, reserveringskåtor, bastur, eldplatser, lägerområden samt andra lokaler

 
Gäller från 1.2.2017
 
 
1. Tillämpning
De här bokningsvillkoren tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden (hyresgäst) och Forststyrelsen (hyresvärd) vid bokning och användning av hyresobjekt (reserverings- och hyresstugor, reserveringskåtor, bastur, tältplatser, lägerområden och andra lokaler). Hyrning av reserverings- och hyresstugor samt av reserveringskåtor behandlas som en bokning även när det gäller övernattning i olika stugor/objekt. 
Bokningsvillkoren träder i kraft genast vid bokningstidpunkten och de tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden och tjänsteleverantören.
 
2. Godkännande
Genom att göra en bokning bekräftar kunden att han tagit del av och godkänner de här bokningsvillkoren. 
 
3. Bokning 
Bokningen kan göras på Forststyrelsens kundbetjäningsställen, per telefon, per e-post eller på internet. Kunden ska vara myndig. Bokningen är bindande.
 
4. Betalning och betalningsvillkor
Hela bokningen betalas på en gång. 
Om bokningen görs tidigare än 59 dagar på förhand är fakturans förfallodag 59 dagar före den bokade vistelsen. Om vistelsen bokas inom 59 dagar från bokningstidpunkten, ska bokningen betalas genast. Bokningsavgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag. 
Med fakturan får kunden information om nyckeln och annan nödvändig information. 
Priserna inkluderar gällande mervärdesskatt. Rätten till prisändringar förbehålls.
 
5. Ändringar
Ändringar i bokningen ska göras antingen skriftligen (brev, e-post) eller genom att ringa till kundbetjäningen under öppettiderna. Om den ursprungliga bokningen ändras i efterhand, har Forststyrelsen rätt att uppbära en ändringsavgift på 13 euro per ändring (inkl. moms). Om ändringen görs mer än 60 dagar (2 mån) innan vistelsen börjar är ändringen avgiftsfri.
Om fakturan då ännu inte är betald, beaktas eventuella ändringar i bokningsavgiften på fakturan. 
Om fakturan är betald skickas en ny faktura på tilläggskostnaderna. Om bokningsavgiften minskar till följd av ändringen, och ändringen görs efter att fakturan betalats mer än 14 dagar före den bokade vistelsen, returneras den överstigande summan till kunden. Vid en ändring som görs minst 14 dagar och senast 48 timmar på förhand återbetalas 30 procent av det överstigande beloppet. Om en ändring görs mindre än 48 timmar före den bokade vistelsen återbetalas inte det översstigande beloppet. Returneringar på under 20 euro (inkl. moms) betalas inte ut. Från summan som returneras avdras kostnader för ändring.
En ändring per e-post anses ha anlänt då Forststyrelsen har tillgång till den i en apparat eller ett datasystem under kundbetjäningsställets öppettider så att meddelandet kan behandlas. Om ett elektroniskt meddelande anländer efter öppettiderna anses ändringen vara gjord följande öppetdag.
6. Avbokningar
Avbokningar ska göras antingen skriftligen (brev, e-post) eller genom att ringa kundbetjäningsstället under öppettiderna. En avbokning anses vara gjord vid den tidpunkt då Forststyrelsen får uppgifter om den. En avbokning per e-post anses ha anlänt då Forststyrelsen har tillgång till den i en apparat eller ett datasystem under kundbetjäningsställets öppettider så att meddelandet kan behandlas. Om ett elektroniskt meddelande anländer efter öppettiderna anses avbokningen vara gjord följande öppetdag.
En obetald faktura medför inte att bokningen automatiskt avbokas utan kunden måste alltid vid behov avboka den bokade vistelsen. Om fakturan inte betalas trots betalningsuppmaning, har Forststyrelsen rätt att återta bokningen och uppbära en avbokningsavgift av kunden enligt bokningsvillkoren.
Om bokningen återtas före den bokade vistelsen på grund av att kunden eller nära anhörig insjuknar, råkar ut för en olycka eller dör, har kunden rätt att få tillbaka hela den betalda bokningsavgiften med avdrag för expeditionsavgifter (13 €, inkl. moms). Vid insjuknande eller olycka måste ett läkarintyg skickas till Forststyrelsen inom 14 dagar efter avbokningen. Vid avbokning på ovan nämnda grunder under själva vistelsen, återbetalas inte bokningsavgiften. 
Om kunden avbokar minst 60 dagar före den bokade vistelsen är bokningen avgiftsfri och kunden har rätt att få tillbaka hela den betalda bokningsavgiften med avdrag för expeditionsavgifter (13 €, inkl. moms). Om kunden avbokar mindre än 60 dagar men över 14 dagar före den bokade vistelsen, är avbokningsavgiften 30 procent av bokningens pris, dock minst 20 euro (inkl. moms). Om kunden avbokar 14 dagar eller senast 48 timmar före den bokade vistelsen, är avbokningsavgiften 50 procent av bokningens pris, dock minst 20 euro (inkl. moms). Om kunden avbokar senare än 48 timmar före den bokade vistelsen uppbärs hela priset för bokningen.
 
7. Forststyrelsens rätt till avbokning
Om force majeure föreligger, kan Forststyrelsen upphäva bokningen. Då återbetalas bokningsavgiften i sin helhet till kunden. Övriga eventuella kostnader som tillkommer kunden på grund av att bokningsavtalet hävs ersätts inte. Forststyrelsen har rätt att upphäva en bokning om kunden inte betalat fakturan för bokningen senast på förfallodagen. Kunden måste ändå betala hela fakturan för bokningen. 
Forststyrelsen har rätt att upphäva en kunds bokning, om kunden inte följt reglerna för vistelse vid tidigare bokningar av hyresobjekt eller om kunden på annat sätt brutit mot avtalet om användning av hyresobjekten. 
 
8. Nycklar
Kunden får nyckeln mot uppvisande av kvitto på betalningen vid platsen för hämtning av nycklar. Kunden returnerar nyckeln till stugan eller till ett annat bokat objekt genast efter vistelsens slut. För hyresobjekt i vildmarken bör nyckeln returneras inom en vecka efter vistelsen enligt anvisning. Om nycklarna inte returneras uppbärs en avgift på hundra (100) euro (inkl. moms). För att skicka nyckeln i samband med bokningen uppbärs en avgift på fem (5) euro (inkl. moms). För att skicka nyckeln efteråt uppbärs en avgift på tio (10) euro (inkl moms). Nyckeln sänds endast till adresser i Finland.
 
9. Vistelse
Kunden har under den bokade perioden rätt att använda den bokade stugan eller bastun inklusive tillbehör och de bäddplatser som ingår bokningen, eller en annan bokad lokal. Kunden bör som intyg över bokningen och betalningen ha med kvitto på betalningen samt bokningsbekräftelse för stugan. Kunden bör vara beredd på att uppvisa bokningsbekräftelsen och kvitto på betalningen för Forststyrelsens personal eller för övervakningsmyndigheterna. 
I stugorna bör man visa hänsyn till andra som använder stugan och ge alla nattro klockan 23–06. Kunden ansvarar för sin del för ordningen i stugan och på gården. Rökning och störande bruk av alkohol är förbjudet i hyresobjekten. Varje hyresobjekt har separata regler för sällskapsdjur.
 
10. Jakt- och fisketillstånd
Att hyra stuga eller andra utrymmen garanterar inte ännu tillstånd att jaga eller fiska på hyresområdet eller andra närliggande områden som tillhör Forststyrelsen samt kräver jakt- och fisketillstånd. Dessa tillstånd ska ALLTID skaffas skilt, t.ex. via nätet på adressen eraluvat.fi.
 
11. Skadeersättningar
Kunden är skyldig att ersätta Forststyrelsen för skada som han orsakat stugan eller gården, lösöret eller gårdsområdet i anslutning till stugan, samt för skada som orsakas Forststyrelsen till följd av att en annan besökare drabbas eller förhindras använda tjänsten.
 
12. Meningsskiljaktigheter och lösning av dessa
Eventuella klagomål ska alltid utan dröjsmål riktas direkt till Forststyrelsen. Om detta inte är möjligt eller om någon tillfredställande lösning på ärendet inte nås, eller om ett ersättningsyrkande hänför sig till ärendet, ska klagomålet inom en månad efter avslutad vistelse skickas skriftligen till adressen: Forststyrelsen, Kundrespons, PB 94, 01301 Vanda. Forststyrelsen reserverar en period på en månad för behandling av respons. 
Meningsskiljaktigheter som gäller avtalet löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om kunden och Forststyrelsen inte når en överenskommelse kan kunden föra tvistemålet till behandling hos konsumentklagonämnden. 
I sista hand löses meningsskiljaktigheter som hänför sig till avtalet i Vanda tingsrätt.
 
13. Övrigt
En viss kapacitet, dvs. antalet bäddplatser, för stugorna har angetts på webbplatsen eller på annat sätt. Denna kapacitet får inte överstigas. Forststyrelsen är inte skyldig att ersätta eventuella skador eller kostnader för kunden som orsakas av naturförhållanden, såsom insekter, sorkar och möss eller oförutsägbara väderomslag.
Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Läs mera (pdf, 120 kb)

Villkor för gruppbokningar

Läs mera (pdf, 197 kb)