Bokningsvillkor

Villkor för bokning av Forststyrelsens Naturtjänsters reserverings- och hyresstugor, reserveringskåtor, bastur, eld- och tältplatser, lägerområden samt andra lokaler


Gäller från 2.12.2021

1. Tillämpning

De här bokningsvillkoren tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden (hyresgäst) och Forststyrelsen (hyresvärd och tjänsteleverantör) vid bokning och användning av hyresobjekt (reserverings- och hyresstugor, reserveringskåtor, bastur, eld- och tältplatser, lägerområden samt andra lokaler). Bokning av reserverings- och hyresstugor samt av reserveringskåtor behandlas som en bokning, även när det gäller övernattning i olika stugor/objekt. Bokningsvillkoren träder i kraft genast vid bokningstidpunkten och de tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden och Forststyrelsen.

2. Godkännande

Genom att göra en bokning bekräftar kunden att han eller hon tagit del av och godkänner de här bokningsvillkoren.

3. Bokning 

Bokningen kan göras vid Forststyrelsens kundtjänstställen, per telefon, per e-post eller genom att själv göra en bokning på internet i webbutiken Eräluvat. Kunden ska vara myndig. Bokningen är bindande.

4. Betalning och betalningsvillkor

Hela bokningen betalas på en gång. Om bokningen görs tidigare än 30 dagar på förhand är fakturans förfallodag 30 dagar före den bokade vistelsen. Bokningsavgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag. Om vistelsen börjar inom 30 dagar från bokningstidpunkten, ska bokningen betalas genast. Med fakturan får kunden information om nyckeln och annan nödvändig information. Priserna inkluderar gällande mervärdesskatt. Rätten till prisändringar förbehålls.

5. Ändringar

Ändringar före förfallodagen eller på förfallodagen

En ändring av en obetald beställning som gjorts via internet görs i första hand som registrerad kund i webbutiken Eräluvat. Före fakturans förfallodag (30 dygn) eller på förfallodagen får en obetald bokning i enlighet med tillgången utan extra kostnad flyttas till en annan tidpunkt under samma kalenderår som självbetjäning i webbutiken. En betald bokning kan inte ändras som självbetjäning i webbutiken Eräluvat, utan för att ändra den krävs att kunden kontaktar Forststyrelsens kundservice per telefon eller e-post. 

Bokningen kan också ändras per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst under öppettiderna. Om den ursprungliga bokningen ändras före förfallodagen (30 dygn) eller på förfallodagen per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst, uppbär Forststyrelsen en expeditionsavgift på 13 euro per ändring (inkl. moms). Om bokningen redan är betald och den betalda slutsumman minskar till följd av ändringen återbetalas den överstigande summan minskad med expeditionsavgiften till kunden (13 euro, inkl. moms). Summor mindre än 20 euro (inkl. moms) återbetalas inte.

Om den betalda slutsumman ökar till följd av ändringen behandlas bokningen som en ny bokning. För denna bokning uppbärs ingen expeditionsavgift.

En ändring per e-post anses ha anlänt då Forststyrelsen har tillgång till den i en terminal eller ett informationssystem under kundtjänstens öppettider, så att meddelandet kan behandlas. Om ett e-postmeddelande har anlänt till Forststyrelsens kundtjänst efter öppettiderna anses ändringen vara gjord följande dag. 

Ändringar efter förfallodagen

Tidpunkten för beställningen kan flyttas 7 dygn före bokningen inleds per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst under öppettiderna. Forststyrelsen uppbär en expeditionsavgift på 13 euro per ändring (inkl. moms) för detta. Om tidpunkten för beställningen flyttas färre än 7 dygn innan bokningen börjar och andra ändringar än att flytta tidpunkten för beställningen görs, betraktas det som en avbokning av den tidigare bokningen och behandlas som en ny bokning.

6. Avbokningar

En obetald faktura medför inte att bokningen automatiskt avbokas, utan kunden ska alltid avboka en bokning som han eller hon inte har för avsikt att använda. Om fakturan trots betalningsuppmaningar inte har betalats senast på förfallodagen som anges i betalningsuppmaningen, går bokningen till indrivning.

Avbokningar före förfallodagen eller på förfallodagen

Avbokningar av en obetald beställning som gjorts via internet görs i första hand som registrerad kund i webbutiken Eräluvat. Före fakturans förfallodag (30 dygn) eller på förfallodagen får en obetald bokning avbokas utan extra kostnad som självbetjäning i webbutiken Eräluvat. En betald bokning kan inte avbokas som självbetjäning i webbutiken Eräluvat. 

En avbokning kan också göras per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst under öppettiderna. Om kunden gör avbokningen före fakturans förfallodag (30 dygn) eller på förfallodagen, har kunden rätt att få tillbaka den betalda bokningen minskad med expeditionsavgiften (13 euro, inkl. moms). Forststyrelsen uppbär en expeditionsavgift på 13 euro (inkl. moms) för avbokning av en obetald beställning via ett kundserviceställe.

En avbokning anses vara gjord vid den tidpunkt då Forststyrelsen får uppgifter om den. En avbokning per e-post anses ha anlänt då Forststyrelsen har tillgång till den i en terminal eller ett informationssystem under kundtjänstens öppettider, så att meddelandet kan behandlas. Om ett e-postmeddelande har anlänt till Forststyrelsens kundtjänst efter öppettiderna anses avbokningen ha anlänt följande dag.

Avbokningar efter förfallodagen

En avbokning kan göras per e-post eller genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst under öppettiderna. Om kunden gör avbokningen efter fakturans förfallodag, återbetalas den betalda avgiften endast om force majeure föreligger (om kunden eller nära anhörig insjuknar akut, råkar ut för en olycka eller dör). Vid insjuknande eller olycka ska ett läkarintyg skickas till Forststyrelsen inom 14 dagar efter avbokningen, till den adress som kundtjänsten uppgett. I fall av force majeure återbetalas bokningsavgiften i sin helhet till kunden minskad med expeditionsavgiften (13 euro inkl. moms). Summor mindre än 20 euro (inkl. moms) återbetalas inte.

Vid avbokning på ovan nämnda grunder under själva vistelsen återbetalas inte bokningsavgiften. 

7. Forststyrelsens rätt till avbokning

Om force majeure föreligger, kan Forststyrelsen upphäva bokningen. Då återbetalas bokningsavgiften i sin helhet till kunden. Övriga eventuella kostnader som tillkommer kunden på grund av att bokningsavtalet hävs ersätts inte. Forststyrelsen har rätt att upphäva en bokning om kunden inte har betalat fakturan för bokningen senast på förfallodagen. Kunden måste ändå betala hela fakturan för bokningen. 

Forststyrelsen har rätt att upphäva kundens bokning, om kunden i fråga inte följt reglerna för vistelse vid tidigare bokningar av hyresobjekt eller om kunden i fråga på annat sätt brutit mot avtalet om användning av hyresobjekten.

8. Nycklar

Kunden får nyckeln mot uppvisande av kvitto på betalningen vid platsen för hämtning av nycklar. Kunden returnerar nyckeln till stugan eller till ett annat bokat objekt genast efter vistelsens slut. För hyresobjekt i vildmarken ska nyckeln returneras inom en vecka efter vistelsen enligt anvisning. Om nycklarna inte returneras uppbärs en avgift på hundra (100) euro (inkl. moms). 

9. Vistelse i hyresobjektet

Kunden har under den bokade perioden rätt att använda den bokade stugan eller bastun inklusive utrustning och de bäddplatser som ingår bokningen, eller en annan bokad lokal. Kunden bör ha med kvitto på betalningen samt bokningsbekräftelse för stugan som intyg över bokningen och betalningen. Kunden bör vara beredd på att uppvisa bokningsbekräftelsen och kvittot på betalningen för Forststyrelsens personal eller tillsynsmyndigheterna. 

I stugorna ska kunden ta hänsyn till andra som använder stugan och ge alla nattro klockan 23–06. Kunden ansvarar för sin del för ordningen i stugan och på gården. Rökning och störande bruk av alkohol är förbjudet i hyresobjekten. Varje hyresobjekt har separata regler för sällskapsdjur.

Ett hyresdygn är kl. 14.00–12.00.

10. Jakt- och fisketillstånd

Att hyra en reserverings- eller hyresstuga eller en annan lokal garanterar inte kunden rätt att jaga eller fiska (tillstånd) i hyresområdet eller andra närliggande områden som tillhör Forststyrelsen, där det krävs jakt- eller fisketillstånd. Jakt- och/eller fisketillstånd som krävs i Forststyrelsens områden ska ALLTID skaffas separat, till exempel i webbutiken Eräluvat. 

11. Skadeersättningar

Kunden är skyldig att ersätta Forststyrelsen för skada som han eller hon orsakat stugan eller gården, lösöret eller gårdsområdet i anslutning till stugan, samt för skada som orsakas Forststyrelsen till följd av att en annan besökare drabbas eller tjänsten inte kan användas.

12. Anmärkningar och klagomål

Eventuella klagomål ska alltid utan dröjsmål riktas direkt till Forststyrelsen. Om detta inte är möjligt eller om någon tillfredställande lösning på ärendet inte nås, eller om ett ersättningsyrkande hänför sig till ärendet, ska klagomålet inom en månad efter avslutad vistelse skickas skriftligen till adressen: Forststyrelsen, Kundrespons, PB 94, 01301 Vanda. Forststyrelsen reserverar en period på en månad för behandling av respons. 

13. Meningsskiljaktigheter och lösning av dessa

Meningsskiljaktigheter som gäller avtalet löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om kunden och Forststyrelsen inte når en överenskommelse, kan kunden kontakta konsumentrådgivningen (www.konsumentrådgivning.fi).  Kunden kan om så önskas föra tvistemålet till behandling hos konsumentklagonämnden. I sista hand löses meningsskiljaktigheter som hänför sig till avtalet i Östra Nylands tingsrätt.

14. Övrigt att beakta

En viss kapacitet, det vill säga antal bäddplatser, för stugorna har angetts på webbplatsen eller på annat sätt. Denna kapacitet får inte överstigas. Forststyrelsen är inte skyldig att ersätta eventuella skador eller kostnader som orsakas kunden av naturförhållanden, såsom insekter, sorkar och möss eller oförutsägbara väderomslag.

Villkor för gruppbokningar

Läs mera (pdf, 197 kb)