Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Harola parkeringsplats är utgångs- och ändpunkt för Harola naturstig.

Harolas parkeringsplats. Bild: Tuija Warén.

Naturstig

  • Harola naturstig, 1,3 km, är en rundslinga, som börjar och slutar vid Harola parkeringsplats. Naturstigen är lättframkomlig och går över det forna gravfältet, där det finns en frodig hassellund och största delen av fornlämningsområdets järnåldersrösen. Stigen går ställvis över betesmark, där det på sommaren betar får. Fåren torde inte störa vandrarna, och vandrarna bör lämna fåren i fred. För att trygga fårens välmåga rekommenderar Forststyrelsen att besökarna inte tar med hundar på naturstigen. Fåren sköter en viktig naturvårdsuppgift på området. Betesmarken är inhägnad, men man kommer längs stigen över stängslet med trappor. Längs naturstigen finns det skyltar, som berättar om områdets och stenrösenas historia och betesmarkernas natur. Skyltarna är på finska och svenska.
    • Service: På området finns ingen annan service än parkeringsplatsen och den markerade naturstigen.
    • Sevärdheter: Stenrösen från järnåldern och betad hassellund och äng.

Harolas naturstig går delvis genom fårhagen. Bild: Tuija Warén. 

Naturstigen går genom en skogsbetesmark. Bild. Tuija Warén.

Utflyktskarta.fi: Harola

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!