Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Harola parkeringsplats är utgångs- och ändpunkt för Harola naturstig.

Parkeringsområde med en parkerad bil. Bredvid parkeringsområdet finns en infotavla och bakom den ett inhägnat område.

Naturstig

  • Harola naturstig, 1,3 km, är en rundslinga, som börjar och slutar vid Harola parkeringsplats. Naturstigen är lättframkomlig och går över det forna gravfältet, där det finns en frodig hassellund och största delen av fornlämningsområdets järnåldersrösen. Stigen går ställvis över betesmark, där det betar får på sommaren. Fåren stör troligen inte vandraren och besökaren bör också lämna fåren i fred. För att trygga fårens välstånd rekommenderar Forststyrelsen att besökarna inte tar med hundar på naturstigen. Fåren sköter en viktig naturvårdsuppgift på området. Stigen går genom den inhägnade betesmarken, men det finns trappor vid stigen, som leder över stängslet. Längs naturstigen finns det skyltar, som berättar om områdets och stenrösenas historia och betesmarkernas natur. Skyltarna är på finska och svenska.
    • Service: På området finns ingen annan service än parkeringsplatsen och den markerade naturstigen.
    • Sevärdheter: Stenrösen från järnåldern och betad hassellund och äng.

Trätrappor går över fårstängslet. En stig går invid stängslet. 

En sommarskog med naturstig.