Västra Finland, Egentliga Finland
Salo
Areal 63 ha, inrättat år 1985. Natura 2000-område år 1998.

Vaisakko naturskyddsområde är beläget i udden som skjuter ut i Halikkoviken. Vaisakos vandringsled är delvis spångad och den går i mycket omväxlande och ibland i svårframkomlig terräng. Leden för vandraren genom ett ädelträdsskogsbestånd och gör en avstickare till havet. Vaisakko är ett utmärkt mål för dagsutflykter.

Vaisakos lundar hör till vårt lands mest representativa lundar. Speciellt om våren lockar lundens blomsterprakt med blåsippor, gulsippor och svalörter besökare att beundra Vaisakkos natur. Lundens inverkan syns och hörs även som en följd av det rikliga och mångsidiga fågelbeståndet. Till Vaisakko naturskyddsområde hör också en del av Viurilahtis ur fågelsynpunkt värdefulla vassrugg. Bakom lunden reser sig ett ur landskapssynpunkt framträdande berg med sina stup. Uppifrån berget öppnar sig öppna vyer i synnerhet mot väster. Uppe på krönet finns ett gravkummel från bronsåldern.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/vaisakko

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 , info(at)haltia.com. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vaisakkos karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål