Tillgänglighetsutlåtande om webbplatsen Utinaturen.fi

Forststyrelsen har som mål att garantera tillgängligheten till webbplatsen Utinaturen.fi i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Finlex.fi).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Utinaturen.fi. Utinaturen.fi publicerades 2004 och omarbetades 2020. 

Tillgänglighetens status

När det gäller innehållet uppfyller webbplatsen Utinaturen.fi delvis kriterierna på nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1. Kriterier som inte uppfylls och undantag som ska tillämpas på kriterierna anges nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:

Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

 • Brister i textmotsvarigheterna till vissa bilder och bildlänkar. (WCAG kriterier 1.1.1, 2.4.4)
 • På vissa sidor finns bilder som felaktigt tolkas som rubriker med skärmläsare. (WCAG 1.3.1).
 • Den synliga texten i sidhuvudets språkmeny motsvarar inte dess tillgängliga namn och är inte en del av det. (WCAG 2.5.3) 
 • Länkstigens kontrast är inte tillräcklig. (WCAG 1.4.3)
 • Utmaningar med att använda Sökfunktionen för utflyktsmål med skärmläsaren:
  • Skärmläsaren läser inte antalet sökresultat rätt (WCAG 4.1.3) 
  • Fokus riktas inte till sökresultaten automatiskt, utan man måste förflytta sig till dem med tabulatorn (WCAG 4.1.3) 
  • Anvisningar för att söka med namn när du använder skärmläsaren är på engelska (WCAG 3.3.2)
 • På Pallas-Yllästunturis sidor på engelska finns det fem (5) undersidor med annat språk än engelska: tyska, spanska, franska, italienska och japanska.  (WCAG 3.1.1)
 • På webbplatsen finns en Instagram-inbäddning som inte är tillgänglig till alla delar. (WCAG 4.1.2)
 • Sidan innehåller länkar till olika sociala medier administrerade av Forststyrelsens Naturtjänster (Facebook, Twitter, Instagram), där det kan förekomma videon som inte uppfyller kriterierna för tillgänglighet. Den viktigaste informationen finns att tillgå i tillgängligt format på webtjänsten Utinaturen.fi. Videornas tillgänglighet förbättras kontinuerligt.  (WCAG 2.1)
 • Captcha-elementet på webbplatsens responsblankett saknar tillgängligt namn. (WCAG 4.1.2)
 • På webbplatsen finns innehåll som producerats av utomstående aktörer och som inte är tillgängligt i alla avseenden:
  • PDF-filer. Brister i filernas programmässiga markeringar, vilket gör dem svåra att tolka med skärmläsare. I filerna förekommer också text med otillräcklig kontrast. Innehållet i broschyrerna i PDF-format finns i tillgänglig form på webbplatsen. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.3.1) 
  • Längst ner på sidan Leder i Koli finns en interaktiv visuell presentation. Presentationen är inte tillgänglig med tangentbord eller skärmläsare och en del kontraster är otillräckliga. Vid användning av inbäddningen i mobiltelefon krävs en rörelse med två fingrar för att zooma in och ut. En del av länkarna i inbäddningen fungerar inkonsekvent. (WCAG 2.1.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.5.1, 2.4.4)
  • Friluftslederna som finns med på vissa sidor och deras presentationer, det vill säga OutdoorActive-inbäddningarna. I dessa finns brister i textmotsvarigheterna och skärmläsarens läsordning. Det går inte att nå länkarna med tabulatorn. Det går inte att stoppa bildkarusellen. Tabellerna är svåra att tolka med skärmläsaren. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.2.2)

Innehållet i fråga omfattas inte av den lagstiftning som ska tillämpas

 • Kartor, karttjänster och kartapplikationer omfattas inte av lagen.
  • Det går inte att nå kartan i sökfunktionen för utflyktsmål med tangentbordet. (WCAG 2.1.) Samma information är tillgänglig på sidan under Sökresultat. 
  • På webbplatsen finns inbäddade eller länkade kartor över utflyktsmålen från karttjänsten Utflyktskarta.fi.
  • På webbplatsen finns pekkartor (imagemap) vars länkar saknar tillgängligt namn. (WCAG 2.4.4) Det finns ett alternativt sätt att komma åt det aktuella innehållet via menyn.
 • På webbplatsen finns inbäddade eller länkade videor och ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020. Dessa saknar textning och syntolkning. (WCAG 2.1)

Korrigering av brister i tillgängligheten 

De ovan nämnda bristerna (med undantag av innehåll som inte omfattas av lagen) ska åtgärdas så snart som möjligt. Tillgänglighetsutlåtandet kompletteras allteftersom de upptäckta felen har korrigerats.

Upprättandet av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 30.9.2020. Utlåtandet grundar sig på tredje parts bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast 24.8.2023.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot respons och förbättringsförslag i anslutning till tillgängligheten på adressen luontopalvelut(a)metsa.fi eller du kan använda vårt responsformulär. Vi besvarar meddelanden inom 14 dagar.

Verkställighetsförfarande

Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge respons på svaret till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för webbtillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
växel 0295 016 000