Södra Finland, Nyland
Hangö
Areal 150 ha, Natura 2000-område (1998), det riksomfattande programmet för skydd av fågelsjöar (1982)

Strandängarna, sandstränderna, vassruggarna och klipporna i Täktoms havsvikar (Västerfjärden, Österfjärden och Täktbukten) bildar ett vackert och mångsidigt naturområde i södra delen av Hangö udd. Hangö udd är en ändmorän som uppkommit under slutet av istiden och som sträcker sig långt ut i havet som en udde. Den erbjuder på detta sätt en unik möjlighet att från fastlandet bekanta sig med olika skärgårdszoner. Man kan under en dagsutflykt på Hangö udd besöka fågelvikar som hör till kustzonen samt studera havszonens kobbar och skär med kikare.

Havsvikarna i den södra delen av Hangö udd är kända för sitt fågelliv. Fågelsträcken under vår och höst är särskilt goda tider för fågelskådning. Grunda havsvikar såsom Täktoms havsvikar, Svanvik och Högholmsområdet lockar sjöfåglar och vadare för att söka föda. Täktoms havsvikar är internationellt sett viktiga viloplatser för fåglarna och i synnerhet som häckningsplatser för vadarna. Med olika skyddsprogram strävar man efter att säkra häckningsplatsernas fortbestånd. Strandängarna vårdas bl.a. genom bete.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/taktomshavsvikar