Västra Finland, Satakunda
Eurajoki
Areal 17 km²

Pinkjärvis vidsträckta, sammanhängande och obebodda skogs- och myrområde erbjuder vandraren möjlighet att bekanta sig med den mångsidiga naturen i Satakunda.

Området har varit i Forststyrelsens besittning sedan 1920-talet. Det effektiva skogsbruk som började redan på 1910-talet och som fortsatt ända till de senaste åren har lämnat sina spår i naturen. År 2005 övergick området till naturtjänsterna och skogsbruket upphörde. Den första restaureringsplanen gjordes upp år 1997 för en del av området och största delen av åtgärderna i denna plan har vidtagits.

En ny restaureringsplan för hela Pinkjärvi-området blev klar år 2005. Enligt planen fortsätter man att återställa myrar och skogar i naturtillstånd. För att återställa naturtillståndet bränner man trädbestånd, täpper till diken och utökar mängden död ved på konstgjord väg. Restaureringsarbetena kommer ännu att fortsätta i flera år.

Pinkjärvi-området ingår i programmet Natura 2000 och på området finns flera olika naturobjekt. Största delen är skogsmark, men i Pinkjärvi finns också trädbevuxna och mera öppna myrområden, småvatten med sumpiga stränder samt små lundar. Som ett minne av skogsbruksverksamheten genomkorsas området av flera skogsbilvägar som inte längre underhålls. Endast huvudvägen till parkeringsområdet är trafikerbar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pinkjarvi

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pinkjärvis karta i Utflyktskarta.fi.