Österbotten
Kristinestad
Areal 16 km², Natura 2000-område 1998
 

Tegelbruksbacken-Norrfjärden ligger i Kristinestad, i Syd-Österbottens kustområde som hör till Österbottens yngsta landområden som sist har stigit upp ur havet. I Tegelbruksbacken-Norrfjärden finns en markerad naturstig. Området lämpar sig mycket bra såväl för några timmars närrekreation som för heldagsutflykter.

Tegelbruksbacken-Norrfjärdens landskap växlar från strandlundar vid Tjöckåns mynning till öppna ängar och åkermarker samt barr- och blandskogsholmar. Den största delen av området hör till Natura 2000-nätverket, och Tegelbruksbackens betesmarker är värdefulla kulturmiljöer. Under flera århundraden har Tegelbruksbacken utgjort betesmark för kor och hästar, och området är ett gott exempel på hur betesgång har gett upphov till ett halvkulturlandskap, där torra och friska ängar varierar med varandra.

Till Norrfjärden-området hör utöver Tjöck ås mynning och fjärden även granskogsområdet, beteshagen samt gamla åkertegar som är belägna på norra sidan av fjärden. För naturens mångfald är de näringsrika, översvämningspåverkade holmarna och strandskogarna vid Tjöck ås strand speciellt viktiga.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster och Lojo stad.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/tegelbruksbacken-norrfjarden

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi

Kristinestads turism
www.visitkristinestad.fi Turistinformation
Tfn. 06 2212 311 och Gsm: 040 569 3796

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen, tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tegelbruksbacken-Norrfjärdens karta i Utflyktskarta.fi.