Tegelbruksbacken-Norrfjärdens historia

Tegelbruksbacken har fått sitt namn av ett tegelbruk som verkade i området under 1700 - talet. Till bruket hörde även en herrgård, som brann ner 1859.

Leran som behövdes för tegeltillverkningen togs ur den närbelägna Lerviken. Det färdiga teglet transporterades med båtar längs ån. Av tegel från Tegelbruksbacken har man byggt bl.a. Kristinestads rådhus.

Från Tegelbruksbacken är det bara omkring en halv kilometer till Kristinestads centrum, och området har i århundraden varit i bruk av stadsborna som gemensam betesmark för hästar och kor. Regelbunden betesgång och slåtter upphörde på 1970 - talet. Man har gjort en skötsel- och användningsplan för Tegelbruksbackens värdefulla kulturlandskapsområde år 2009. Man försöker hävda de gamla ängarna och beteshagarna med traditionella metoder: betesgång och slåtter.

Det finns också gamla stengärdesgårdar betesmarken. Stengärdesgårdarna är på vissa ställen upp till tre meter breda, en meter höga och sammanlagt över en kilometer långa. Enligt uppskattningar har dessa byggts på 1700-talet, medan den gamla stenkällaren som ligger på Tegelbruksbacken är åtminstone från 1800-talet. Källaren är ca 6 m x 6 m stor, och dess tjocka vall är gjord av kallmurad sten och jord. Det är väldigt troligt att källaren är en del av tegelfabriken och herrgården som har varit verksamma på området.