Öjens gammelskog

Granskogslandskap från Öjen, två nedfallna träd i bakgrunden.

Öjens gammelskog är ett för Västra Finland exeptionellt stort gammelskogsområde. Största delen av skogen består av gammal grandominerad barrskog, som ställvis är försumpad. På området finns en markerad naturstig med informationstavlor som berättar om områdets natur, läkeväxter och folktro. Öjen finns nära Vasa centrum och lämpar sig bra för dagsutflykter.

Öjen hör till Natura 2000 -nätverket och ingår dessutom i skyddsprogrammet för gamla skogar. Här finner man omväxlande naturtyper, från lundar på stränderna till karga berghällar med tallar, där de äldsta träden är nästan 200 år gamla. Det har förflutit flera årtionden sedan senaste avverkning, vilket medfört en stor artrikedom av tickor.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ojen