Naturen i Pinkjärvi är mångsidig, men det omfattande skogsbruket har lämnat sina spår i områdets trädbestånd och landskap. Skogarna är till största delen rätt välskötta i skogsbrukligt avseende och jämngamla, och till följd av den aktiva skogsvården finns det knappt om död ved. På området finns också rätt mycket kvistrika tallbestånd som är planterade på näringsrik mark. I många delar av skogen har man utfört beståndsvårdande och föryngringsavverkningar.

Moskog vid Pinkjärvi. I bakre kanten skymtar sjön fram bland granarna.

Största delen av området är skogsmark, antingen mineraljordar eller torvmark. Många trädbevuxna myrar har dikats för skogsbrukets ändamål och de har senare restaurerats genom att trädbeståndet avlägsnats och dikena täppts till. Förutom skogsområdena finns i Pinkjärvi också mera öppna myrar, av vilka den största enskilda helheten är Pahasuo högmosse. Pahasuo är ett mycket intensivt utdikat område. I Pinkjärvi-området finns också småvatten; Ylistenjärvet, Riihijärvi och Pinkjärvi med sanka stränder.


Torvmarkerna i området har till största delen använts för skogsbruk och de har i tiden dikats ut för att öka trädbeståndets tillväxt. Största delen av torvmarkerna är grankärr, till någon del även tallmyrar, särskilt runt de tjärnar som håller på att försumpas.

Målet är att återställa området i naturtillstånd genom restaurering

Omfattande restaureringsarbeten har genomförts i Pinkjärvi. Syftet med dessa åtgärder är att förbättra naturtillståndet så att området efter restaureringsarbetena funktionellt motsvarar ett område i naturtillstånd. De restaureringsarbeten som utförts omfattar produktion av död ved, upphuggning av små gläntor och bränder på mineraljordar

Dikade områden har restaurerats genom att diken dämts upp och täppts till. På detta sätt har man försökt återställa förhållandena hos av naturen fuktiga livsmiljöer. På Pinkjärvi-området finns en hel del restaurerade grankärr- och tallmyrfigurer. På de restaurerade objekten har vattennivån stigit i varierande mån; i en del områden har markens fuktighet ökat endast något medan andra områden har blivit helt täckta av vatten. I samband med restaureringen av de dikade områdena har det också ställvis uppkommit betydande mängder död ved när träd, särskilt granar har dött till följd av att vattennivån stigit.

Insekter och tickor

På området finns rätt få insektsarter. Detta förklaras med skogens ensidiga struktur. Den art som det finns mest av är randig vedborre. I området påträffas också några insektsarter som är beroende av bränder och som sällan förekommer utanför områden där det brunnit, bl.a. brandpraktbagge, barkskinnbagge, plattnosbagge och Anthicus ater. Punktbaggen som påträffats i området är en hotad art.

Det finns ett stort antal tickarter, bland dem också sådana som är indikatorarter för gammal skog, t.ex. granticka och vedticka. Man har inte påträffat några hotade urskogsarter i Pinkjärvi. På Pinkjärvi-området finns exceptionellt rikliga förekomster av den sällsynta lacktickan.

Fåglar

I samband med fågelinventeringar i Pinkjärvi har man märkt att restaureringsåtgärderna lett till förändringar i artbeståndet och i antalet individer. Beståndet av gärdsmyg, som trivs i snåriga områden, liksom skogssnäppan, som trivs vid skogstjärnar och våtmarker, har ökat. Av tretåig hackspett, som tidigare häckade sporadiskt på området finns det nu två till fyra häckande par. Stående döda granbestånd erbjuder den tretåiga hackspetten rikligt med föda. Den i hela landet sårbara mindre hackspetten antas också ha ökat något. Dessutom ökar den relativa andelen hålbyggare långsamt.

Utöver ovan nämnda arter kan man i Pinkjärvi påträffa bl.a. grönbenan, slagugglan, pärlugglan, tjädern och spillkråkan. Andra betydande fågelarter i Pinkjärvi är varfågeln, videsparven, gråspetten, sparvugglan, kattugglan, lärkfalken, bivråken och fiskgjusen.

Växter

Hotade växtarter som förekommer i Pinkjärvi-området är brudsporre och skogsknipprot. Beträffande dessa arter pågår normal uppföljning av hotade växtarter. Andra betydande växtarter är bl.a. vattenaloe, jättestarr och bandnate.