Södra Lappland
Ranua ja Simo
Simojoki Natura 2000-område (1998)

 Simojoki hör till en av de bästa älvarna för paddling i vårt land. Den passar utmärkt också för nybörjare. Forsarna i början av älven är lätta, så man kan behändigt förbättra sina färdigheter då man paddlar nedströms. Början av älven är en typisk vildmarksälv med klart vatten. Efter de 40 första kilometrarna följer en räcka sjöar, som slutar i sjön Portimojärvi. Efter Portimojärvi blir älvfåran tydligt bredare och lugnvattenpartierna påminner om små sjöar. Utmed älvens nedre lopp finns det rikligt med bosättning och flera sommarstugor.

Simojoki är en känd laxälv som har sin början i Simojärvi i Ranua. Älven rinner ut i Bottniska viken vid Simo, dit det är 178 km från Kaitavirta i Simojärvi. Simojokis fallhöjd är 176 m och det finns gott om forsar i älven. Simojoki är en av de få älvar i vårt land som inte är uppdämd. Största delen av Simojoki ingår i Natura 2000-nätverket (miljo.fi), och vattendraget är skyddat mot kraftverksbygge genom forsskyddslagen. Simojoki har restaurerats åren 2002 - 2006. Målet för restaureringen var att så väl som möjligt återställa älven i det skick den var i innan den rensades. Älvrensningen gjordes med tanke flottning på 1940-1950-talen.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/simojokikanotled

Kundtjänst

Pilke vetenskapscentrum
Tfn. 0206 39 7820 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
pilke(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Simojoki kanotledens karta i Utflyktskarta.fi.