Ledernas startpunkter

Se närmare uppgifter om parkeringsplatserna och vinterunderhållet. 
Karta.

Tillgänglig led

Peukaloinen-leden, 3,8 km, krävande tillgänglig rundslinga

Esteetön vaativa reitti symboli. Esteettömän käymälän symboli.

Krävande tillgänglig naturled.
Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll.
Vandringstiden är cirka 60–90 minuter beroende på funktionsförmåga, hjälpmedel och huruvida man använder sig av assistent eller inte.

Bekanta dig med Liesjärvi nationalpark i varierande terräng och landskap. En av Finlands längsta tillgängliga leder är tillgänglig med barnvagn, rullstol eller annat hjälpmedel. Utflyktens höjdpunkt är den gemensamma matpausen vid brasan.

Personer med elrullstol, till fots och med vagn på stigen.Startpunkt
Adress: Peukalolamminkangas parkeringsplats, Kanteluksentie 580, Tammela.
Peukalolamminkangas parkeringsplats är jämn. Jordytan är hård och det förekommer lite storkornig sten och krossgrus. Parkeringsområdet har märkts ut med trafikmärke, men någon tillgänglig parkeringsplats har inte märkts ut.

Tjänster och friluftskonstruktioner

Vid ledens startpunkt finns en informationstavla, längs leden två eldplatser, ett vindskydd, en kåta samt två vanliga och två tillgängliga torrtoaletter. Dessutom finns det sex bänkbord längs rutten. Från parkeringsplatsen är det cirka 600 meter till rastplatsen vid Peukalolammi och cirka 1,9 kilometer till rastplats vid Kaksvetinen. 

Bekanta dig med Liesjärvi nationalparks tillgängliga friluftskonstruktioner.

Ledbeskrivning 

Ledmarkering: vita romber med en svart boll på.
Rekommenderad färdriktning: det rekommenderas att man går leden motsols.

Peukaloinen-leden har klassificerats som en krävande tillgänglig led. Nivåskillnader, sidolutningar och ställvis ojämn markyta gör leden svårframkomlig. Stigen är belagd med stenmjöl, men mängden stenmjöl varierar på olika avsnitt. Även om stigens yta i huvudsak är hård är det bra att beakta att väderförhållandena kan göra leden mjukare och ställvis göra den utmanande när man rör sig med rullstol. För rullstolsburna rekommenderas en assistent.

Peukaloinen-leden börjar vid den gröna bommen vid parkeringsplatsen, som kan passeras på vänster sida (utrymme 160 cm). Stigen är belagd med stenmjöl. Markytan är i huvudsak hård, jämn och lättframkomlig. De första 140 metrarna av stigen har en jämn lutning på 9 %. Cirka 350 meter efter startpunkten finns en svag nedförsbacke som är 50 meter lång. Efter den följer en uppförsbacke med 18 % lutning och med sidolutning på upp emot 11 % ställvis. Skyltningen syns bra bredvid stigen. Stigen som går längs en gammal väg är cirka 2,5 meter bred fram till den första rastplatsen, Peukalolammi.

Vid Peukalolammi rastplats finns ett vindskydd, en tillgänglig eldplats och torrtoalett. Rastplatsen är till höger om stigen. Läs mer om tillgängligheten i friluftskonstruktionerna på rastplatsen

Från rastplatsen fortsätter färden längs stigen mot stranden. Skogsstigen syns bra i terrängen och är som smalast 1,5–1,6 meter bred med en lutning som är 10 % som mest. Före en liten bro över ett dike är stigen ojämn och sluttar åt båda sidorna. Efter bron är stigen jämn i nästan en kilometer till rastplatsen vid Kaksvetinen. Avståndet mellan rastplatserna är sammanlagt 1,3 km.

Rastplatsen kaksvetinen ligger 50 meter från korsningen vid Kaksvetinens strand. Vid rastplatsen finns en tillgänglig eldplats, en kåta och torrtoalett. Läs mer om tillgängligheten i friluftskonstruktionerna på rastplatsen. 

Från rastplatsen vid Kaksvetinen fortsätter stigen längs en serviceväg omgiven av granskog. Cirka 200 meter från rastplatsen finns en brant uppförsbacke (lutning 7,7 %). Stigen går högre upp än i den övriga terrängen och kanterna är branta, ställvis har sidorna också rasat. Cirka 700 meter från rastplatsen finns ännu en brant uppförsbacke (lutning 6,6 %) och strax därefter sidolutning på nästan 14 %. Bommen passeras på vänster sida.

Två vandrare går och en vandrare går i rullstol längs en bred tillgänglig stig.

Det tillgängliga kokskjulet i Tittilammi ligger 150 meter från bommen. Läs mer om tillgängligheten vid kokskjulet som ska reserveras. 

Efter bommen svänger stigen till vänster och fortsätter som en hård och i huvudsak ganska jämn skogsbilväg tillbaka till startpunkten (1,1 km) vid Peukalolamminkangas parkeringsplats. Längs leden kan man beundra myrtjärnar och tallmo. Vägen är försedd med bommar, så det kör inte många bilar på den.

Naturstig

Ahonnokka naturstig, 1,3 km

Under den snöfria tiden av året, vandringstid cirka 30–60 minuter.

Ahonnokka naturstig tar med vandraren in i den gamla mossbevuxna urskogen. Längs stigen finns tavlor som berättar om skogens mystiska små organismer. Från Ahonnokka öppnar sig ett vackert landskap upp mot Liesjärvi. Naturstigen lämpar sig också för nybörjare och barnfamiljer.

Skylt längs den skogklädda naturstigen.

Startpunkt
Korteniemi parkeringsplats, Korteniementie 242, Tammela
Karta över Ahonnokka naturstig (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
På Korteniemi parkeringsplats finns en torrtoalett. Längs stigen finns informationstavlor. Korteniemi kulturgård är öppen sommartid, men man kan bekanta sig med gårdsplanen året runt.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: vit romb med grönt märke.
Rekommenderad färdriktning: motsols.

Naturstigen är en rundslinga som börjar vid Korteniemi. Ledmarkeringarna börjar bakom rian och magasinet på gården. Stigen är i huvudsak lättframkomlig och det förekommer knappt någon höjdskillnad. På vissa avsnitt är stigen smal, full av rötter och en del träd kan ha fallit ner över den.

Rundslingor

Punatulkku-leden (Domherreleden) 3,1 km

Under den snöfria tiden av året, vandringstid cirka 60 minuter.

På Punatulkku-leden kan du njuta av den lugna naturen. Med god tur kan du också få syn på djurlivet (eller spår av det) som är typiskt för de karga skogarna, myrarna och sjöarna i Liesjärvi nationalpark.

Startpunkt
Korteniemi parkeringsplats, Korteniementie 242, Tammela
Karta över Punatulkku-leden (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
I Lehdos finns ett matbord. På Korteniemi parkeringsplats finns en torrtoalett. Korteniemi kulturgård är öppen sommartid, men man kan bekanta sig med gårdsplanen året runt.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: vita romber med ett rött märke.
Rekommenderad färdriktning: motsols.

Ledmarkeringarna för Punatulkku-leden börjar bakom rian och magasinet på Korteniemi gård. Leden går i varierande terräng och följer först Tavastlands lodjursled. Efter att ha vikt av från lodjursleden fortsätter rundslingan genom en tallmo till ett lite mer sumpigt område och därifrån vidare till Liesjärvis strand mot Korteniemi gård. Från leden finns en förbindelse genom parken från Korteniemi till stigen som leder till Kyynäränharju.

Pohjantikka-leden (Tretåiga hackspettsleden) 5 km

Under den snöfria tiden av året, vandringstid cirka 2 timmar.

På Pohjantikka-leden går du i våra förfäders fotspår. Stigen leder längs Liesjärvis strand till Pitkäkärki, som var boplats redan på stenåldern. I dessa landskap kring Liesjärvi bodde stenåldersmänniskan, jagade och samlade sin mat samt lämnade efter sig föremål som hon använt. På platsen har man bland annat hittat en hålmejsel och en kvartsskärva. Pitkäkärki är skyddat område enligt lagen om fornminnen.

Ett mossigt skogslandskap med stora tallar. Mellan de tättbevuxna tallarna skymtar solens strålar.Startpunkt
Korteniemi parkeringsplats, Korteniementie 242, Tammela
Karta över Pohjantikka-leden (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
Längs stigen finns inga friluftskonstruktioner. På Korteniemi parkeringsplats finns en torrtoalett. Korteniemi kulturgård är öppen sommartid, men man kan bekanta sig med gårdsplanen året runt.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: vita romber med ett blått märke.
Rekommenderad färdriktning: motsols.

Ledmarkeringarna för Pohjantikka-stigen börjar bakom rian och magasinet på Korteniemi gård och följer först Hämeen Ilvesreitti (Tavastlands lodjursled) cirka 800 meter. Därefter viker leden av och följer Liesjärvis strand till Pitkäkärki, där det finns en liten äng med lador. Pitkäkärki är också en stenåldersboplats som är skyddad enligt lagen om fornminnen. Längs leden finns gamla skogar och stora många viktiga murkna träd. I murkna träd lever värdefulla arter som trivs i gammal skog. Observera att murkna träd kan vara farliga vid blåsigt väder. Sommartid betar lantraskor i Perkko. Från leden finns en förbindelse från Korteniemi genom parken till stigen som leder till Kyynäränharju.

Hyypiöleden, 2,8 km

Under den snöfria tiden av året, vandringstid cirka 30–60 minuter.

Stigen går runt i den varierande terrängen och landskapet i Liesjärvi nationalpark och höjdpunkten är när man tar sig upp på Hyypiönkallio. På klippan kan man vila sig och beundra det vackra landskapet som öppnar sig mot Tapolanjärvi.

Startpunkt
Pirttilahti parkeringsplats, Kanteluksentie 211, Tammela
Karta över Hyypiöleden (utflyktskarta.fi).

Friluftskonstruktioner
I Pirttilahti finns torrtoalett, informationstavlor och ett matbord. Vid Tapolanjärvis strand finns också ett matbord.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: vit romb med ett orange märke.
Rekommenderad färdriktning: medsols.

Hyypiöleden startar vid Kanteluksentie i norra ändan av Kyynäränharju. Leden går till en början mot Kyynäränharju. I början av leden kan man beundra lummig skog och lundartad vegetation. När man har korsat Kanteluksentie blir leden varierande både vad gäller terrängen och landskapet. Leden går upp på Hyypiönkallio, där man kan vila sig och beundra landskapet som öppnar sig mot Tapolanjärvi. Leden går via Siltalahti båthamn tillbaka till Kanteluksentie. Obs! Var försiktig när du korsar Kanteluksentie.

Övriga leder

I Liesjärvi nationalpark finns även andra markerade leder som har märkts ut på kartan över nationalparken. Längs de markerade lederna kan man till exempel gå genom hela området från Korteniemi via Kyynäränharju ända till Hyypiönkallio.

Nätverket av leder i Liesjärvi nationalpark är en del av Hämeen Ilvesreitti -leden (Tavastlands lodjursled, hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska). Lodjursleden är markerad med gula märken. Den del av Hämeen Ilvesreitti som startar från parkeringsplatsen vid Ruostejärvi rekreationsområde går genom parken ända till Korteniemi kulturgård.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Liesjärvi


Pdf 1,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Broschyr över Korteniemi


Pdf 1,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Liesjärvis karta i Utflyktskarta.fi.