Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Två kvinnor och två barn sår på en träbro. I älven som flyter under bron finns en båt, en man sitter i båten.

Naturstigar

  • Niemisjärvi naturstig, 3 km, löper först genom urskog, där man kan bekanta sig med den gamla skogens särdrag samt med flygekorren. Från urskogen går man genom en ekomoniskog till en myr i naturtillstång. Stigen går i lättframkomlig terräng, och den är märkt i terrängen med blåa ringar målade på träd.
  • Syrjänalunen åsstig, 3 km, bekantar dig med istidens roll vid åsarnas tillkomst. Stigen är märkt med kottmärken i terrängen. Stigen har ställvis stora höjdskillnader, men även lättframkomliga stigavsnitt över åskrön. Observera: Leden är för tillfället ur bruk men man kommer att ersätta den med en ny naturstig med välmående som tema. Därtill pågår för tillfället avverkningar vid leden. Arbete framskrider rätt långsamt, eftersom alla hyggesrester forslas bort från området och den branta sluttningen gör arbetet svårare.
  • Skogsbruksstigen, 4 km, är en stigled som utgår från Kelkute. Den redogör för områdets enstöringars öden samt skogsbrukets historia under åren 1850 - 1950. Stigen är märkt i terrängen med lotassar. Den löper i milt kuperad terräng.
  • Luutajoki öringstig, 2 km, berättar om bäcköringens liv. Längs stigen finner man också information om bäckrestaurering. Stigen går i Luutajokis omedelbara närhet, och vid övergångarna finns broar. Stigens startpunkt är markerad med en skylt, men själva stigen är inte markerad. Öringstigens broschyr kan man hämta i Evokeskus.
    • Stigens startpunkt är infopunkten i korsningen mellan Ruuhijärvivägen och väg 53.

  • På skogsfärdighetsbanan, 4 km, har man möjlighet att bekanta sig med skogstaxering och prova sina egna taxeringskunskaper. Skogsfärdighetstävlingen har utvecklats för att utveckla och uprätthålla skogsyrkesfolkets kunskaper och färdigheter.

Övriga leder

Ilves-vandringsnätet är grundat år 1987 för utflykter och annat rekreationsbruk på land som ägs av Tavastehus stad och Tavastlands yrkeshögskola samt marker förvaltade av Forststyrelsen. Det finns sammanlagt ca 70 km leder, och man kan välja flera olika långa ledalternativ. Skogarna och terrängen är varierande och områdets höjdskillnader rätt stora, alltså ca 70 - 80 m.

Man kan starta utflykten vid Evokeskus. Man kan även köra bil på Evois strövområde, så man kan fritt välja startpunkt även annanstans. Vandringsleden är märkt i terrängen med lotassar. På Forststyrelsens delar är ledens nyare avsnitt märkt med orange färg. Det lönar sig alltid att ha en karta med sig, eftersom det förutom det täta skogsvägnätet finns flera omärkta stigar på området.

  • Service: Längs vägnätet finns det flera skärmskydd, tältningsområden och eldplatser.

Förbindelseleder

Friluftsmöjligheterna förstoras av förbindelselederna som löper från området.

  • Den 13 km långa Päjäne-Ilvesleden som börjar vid Tarus slutar vid Padasjoki båtstrand.
  • Den 30 kilometer långa Aurinko-Ilvesleden börjar i strövområdets sydosthörn, vid bäverstigen, och slutar vid Päijännetalo (asikkala.fi, på finska) som ligger vid Vääksy kanal.