Leder i Polcirkelns strövområde

Friluftsleder och stigar

På området har det byggts högklassiga spångbelagda friluftsleder, som mångsidigt förevisar Lapplands natur. Längs lederna ligger välutrustade rastställen. Vid planeringen av friluftsanordningarna har man strävat till att ta områdets ödemarkslika natur i beaktande.

Lederna i Polcirkelns strövområde har klassificerats enligt klassificeringssystemet för vandringsleder i Finland. Svårighetsgraden för lederna i området finns i ledbeskrivningarna på dessa sidor. På skyltarna längs lederna samt på informationstavlorna vid startpunkterna används dessutom symboler som beskriver sträckansvårighetsgrad. Lederna i Polcirkelns strövområde är till största delen lätta eller normala. I området finns även tillgängliga leder. Alla leder har markerats i terrängen och försetts med skyltar.

En lavagård med två skärmskyddar och en separat eldstad.

Ledernas startpunkter

 • Man kan komma från Vikaköngäs parkeringsplats till Vaattunkivaaras naturstig och Könkäätstigen.
 • Från Vaattunkiköngäs parkeringsplats startar Könkäänsaari tillgängliga stig, Växt- och svampstigen, Kärrstigen och Könkäätstigen. Från Vaattunkiköngäs kommer man också längs Könkäänvaaraleden till Makialampi parkeringsplats vid riksväg nr 4.
 • Ängskulturstigen börjar vid tjärnen Vaattunkilampi. Till Vaatunkilampi kommer man genom att vandra längs Könkäätstigen från startpunkterna vid Vikaköngäs eller Vaattunkiköngäs. Från vardera startpunkterna är det ca 5 km till Vaattunkilampi. Man kan också komma sjövägen till Vaattunkilampi skärmskydd och kan då ta i land vid skärmskyddets brygga.
 • Makialampi parkeringsplats finns vid Vaatunkiköngäs vägskäl, och från parkeringsplatsen kommer man längs Könkäänvaaraleden till Vaattunkiköngäs och vidare till de leder som börjar där. Pikkuromppasstigen till Sortovaara startar från Makialampi parkeringsplats.
 • Vägbeskrivning till parkeringsplatserna.

Tillgänglig leder

Vikaköngäs spångväg, 200 m, går bredvid forsen Vikaköngäs i älvdalen alldeles i närheten av Vikaköngäs parkeringsplats. Spångvägen går från hängbron fram till skärmskyddet och den är tillgänglig för den som rör sig med rullstol. Leden är cirka 2 meter bred och på älvsidan finns ett räcke. Spångvägen har klassificerats som en lätt led och lätt tillgänglig där rullstolsbundna kan klara sig på egen hand utan assistens. Vikaköngäs lämpar sig även som utflyktsmål för barnfamiljer, eftersom det är lätt att ta sig fram med barnvagn längs spångvägen och utanför skärmskyddet. Området vid Vikaköngäs skärmskydd, torrtoaletten och bryggan är också tillgängliga för person med/som har en funktionsnedsättning.

 • Service: Vikaköngäs skärmskydd och eldplats, återvinningsstation, möjlighet att fiska.
 • Sevärt: Vikaköngäs fors
 • Klassificering: lätt led , lätt tillgängliga leder

Könkäänsaari tillgängliga naturstig, 1,5 km, börjar från Vaattunkiköngäs, Könkäänsaaret. Obs besökare:  den tillgängliga naturstigen är delvis otillgänglig för tillfället. Den rekommenderade tillgängliga del av stigen är moturs mot Könkäänsaari skärmskydd när man kommer från Vaattunkiköngäs. En kort naturstig som informerar om naturen vid Könkäänsaaret och längs Raudanjoki, och som lämpar sig speciellt väl för familjer och även för person med/som har en funktionsnedsättning. Naturstigen har klassificerats som lätt led och krävande tillgängliga leder, där rullstolsbundna personer behöver en assistent eller en eldriven rullstol. Det rekommenderas att man tar sig runt leden medsols. Leden är ca 1 meter bred spångväg och dessutom finns spångade bredare partier där rullstolar kan mötas. Färggranna rikt illustrerade skyltar berättar små historier om till exempel vad som sker i älvnaturen under året och hurudana insekter som bor i ett gammalt murket träd som fallit bredvid stigen. Man kan kanske även lära sig att se på skogens växter med nya ögon. Längs leden finns tips såväl om hur man känner igen de vanligaste fåglarna som om hur man lättast hittar de bästa fågelplatserna i området. Under rastpausen vid Könkäänsaari skärmskydd kan barn och vuxna med barnasinnet i behåll gå i ekorren Kurre Könkäänsaaris stövlar och hoppa iväg på skattjakt.

 • Friluftsaktiviteter: Stiger lämpar sig förutom till vandring även för snöskogång på vintern. Leden är tillgänglig även med rullstol och barnvagn.
 • Service: Könkäänsaaris rastplats är tillgänglig även för person med/som har en funktionsnedsättninge. Vid Vaattunkiköngäs parkeringsplats och Könkäänsaari skärmskydd finns även tillgängliga torrtoaletter. Från Könkäänsaari skärmskydd går en tillgängliga spångad led till bryggan vid älven.

 • Sevärt: Tack vare de frodiga trädrika holmarna och organismarternas mångfald är området en fin upplevelse för vandrare i synnerhet under sommaren.
 • Klassificering: lätt led , krävande tillgänglig led
 • Könkäänsaari ön i är förbereds för att bli ett naturskyddsområde på grund av dess dyrbara natur. Så respektera naturen, skada inte växter eller djur och lämna inga skräp.

Naturstigar

Könkäänsaari tillgängliga naturstig, 1,5 km, är den mest populära naturstigen i området. Läs ledbeskrivningen ovan på denna sida.

Vaattunkivaara naturstig, 4 km, börjar vid hängbron vid Vikaköngäs. Naturen i Nordbotten samt dess organismer utgör teman för stigen. I synnerhet hönsfåglar är väl representerade på skyltarna längs stigen. Leden går genom tallskogen på Vaattunkivaaras bergskrön där de äldsta träden är över 450 år gamla. Naturstigen har klassificerats som en normal led. Stigen går cirka 80 meter upp på Vaattunkivaara från startpunkten. Krönet på skogshöjden är en bergshäll som kan vara hal vid regn. Mjukare partier har spångats och under den torraste perioden klarar man sig utan gummistövlar. Längs leden finns dock steniga partier och därför rekommenderas kängor som stöder vristerna.

 • Friluftsaktiviteter: Leden lämpar sig förutom till vandring även för snöskogång på vintern.
 • Service: Ledens rastplats, Kaltio skärmskydd som är beläget i ett stämningsfullt tallbestånd ungefär en kilometer från Vikaköngäs. Nära skärmskyddet finns en källa. I Vaattunkivaaras sluttning finns rastplatser längs leden.
 • Sevärt: På skogshöjdens krön finns ett utsiktstorn med fin utsikt över området.
 • Klassificering: normal led

Växt- och svampstigen, 200 m, börjar från Vaattunkiköngäs, Könkäänsaaret. Obs besökare: växt- och svampstigen är stängd för närvarande. Stigens startpunkt finns längs Könkäänvaara handikappanpassade naturstig, cirka 0,7 km från Vaattunki parkeringsplats. Växt- och svampstigen är en kort naturstig på Kielosaari som hör till Könkäänsaaret-holmarna. Stigen informerar om holmarnas frodiga vegetation och många svamparter. Hela stigen är spångad. Stigenhar klassificerats som lätt.

 • Friluftsaktiviteter: Stigen lämpar sig förutom till vandring även för snöskogång på vintern.
 • Service: de välutrustade rastplatserna vid Könkäänsaaret och Karhukumpu.
 • Klassificering: lätt led

Kärrstigen, 7 km, informerar om Vianaapas mångsidiga myrnatur. Stigen som till största delen är spångad är en rundslinga och dess start- och ändpunkt finns vid Karhukumpu skärmskydd. Det är ca en kilometer till Karhukumpu skärmskydd från Vaattunkiköngäs parkeringsplats. Med andra ord får stigen en total längd på 9 km då man går runt stigen med start från parkeringsplatsen. Stigen går över fattigkärr, tallmyrar och grankärr samt emellanåt över skogsholmar. Kärrstigen informerar om olika myrtyper och de nordbottniska myrarnas flora och fauna. Stigen är klassificerad som lätt. Under vårflödet då snön smälter svämmar Säynäjäoja över stigen går det inte att ta sig runt den.

 • Friluftsaktiviteter: Förutom vandring lämpar sig stigen även för skidturer på vintern, men det finns inga preparerade skidspår.
 • Service: Karhukumpu skärmskydd vid startpunkten. Halvvägs längs stigen kan man ta en rast vid Säynäjäoja skärmskydd. Längs leden finns även ett fågeltorn.
 • Sevärt:Utsikten från fågeltornet.
 • Klassificering: lätt led

Kivalonaapa ängskulturstig, 1,3 km. Förr i tiden slåttrade man myrängarna och denna ängskultur kan du bekanta dig med på naturstigen som tar av från Könkäät-stigen i närheten av Vaattunkilampi. Vaattunkilampi ligger cirka 5 km från Vikaköngäs startpunkt och cirka 4,5 km från Vaattunkiköngäs startpunkt. Det är även möjligt att ta sig till bryggan vid Vaattunkilampi skärmskydd med båt längs älven Raudanjoki. Längs rundslingan runt Kivalonaapa finns en slåtterstuga, en höstack och en lada. Längs stigen finns skyltar som informerar om ängskulturen och Kivalonaapa. Ängskulturstigen har klassificerats som en lätt led. Förbindelseleden längs Könkäät-stigen har klassificerats som normal. Under vårflödet då snön smälter kan Raudanjoki svämma över på ängskulturstigen så att Könkäät-stigen blir under vatten. Då kan man inte ta sig längs den till ängskulturstigen.

Sommarlandskap från myren med en ladugård i mitten.

 • Friluftsaktiviteter: Förutom vandring lämpar sig stigen även för skidturer på vintern, men det finns inga preparerade skidspår.
 • Service: skärmskydd vid Vaattunkilampi, raststugan Niittypirtti samt en eldplats. Även längs Könkäät-stigen finns flera skärmskydd.
 • Sevärt: myrängen och anordningar som anknyter till ängskulturen
 • Klassificering: lätt led (Könkäät-leden är normal )

Övriga leder

Könkäät-leden, 10 km (Vikaköngäs - Vaattunkiköngäs). En välutrustad vandringsled längs vilken man kan komma till två av älven Raudanjokis mäktigaste forsar Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs. Från Vikaköngäs går leden först över skogshöjden Vaattunkivaara, därefter längs Raudanjoki älvdal på dess södra sida och leder vandraren via det exotiska Vianaapa till de ståtliga Könkäänsaari-holmarna som har en särskilt mångsidig och frodig natur. Leden har klassificerats som normal. En betydande del av leden är spångad och därför är det lätt att vandra längs leden. Den mest krävande sträckan är stigningen upp till skogshöjden Vaattunkivaara. Höjdskillnaden uppgår till totalt 80 m, vilket innebär att stigningen i viss mån kräver kondition. På Vaattunkivaara är leden dessutom ställvis stenig och kan vara hal vid regn. Under vårflödet då snön smälter kan älven Raudanjoki svämma över vid Vaattunkilampi så att Könkäät-stigen blir under vatten.

 • Friluftsaktiviteter: Förutom vandring lämpar sig stigen på vintern,även för skidturer men det finns inga preparerade skidspår, samt för snöskogång.
 • Service: I båda ändorna av leden vid Vikaköngäs samt på Vaattunkiköngäs holmar finns skärmskydd. Ett skärmskydd finns även halvvägs längs leden vid Vaattunkilampi.
 • Sevärt: Fina objekt längs leden är till exempel de båda forsarna, den skogshöjden Vaattunkivaara, tjärnen Vaattunkilampi, Vianaapa samt Könkäänsaaret-holmarna.
 • Klassificering: normal led

Längs Pikkurompa-leden, 4,5 km, kan vandraren bekanta sig med den gamla skogen på skogshöjden Sortovaara som är nästan i naturtillstånd. Ledens startpunkt finns vid Makialampi parkeringsplats i närheten av vägkorsningen mellan Vaattunkiköngäs och väg E75. Längs leden finns även myretapper som passeras längs spångar. Leden har klassificerats som normal. Om man går längs leden endast längs dess västra gren till kåtan på Sortovaara och samma väg tillbaka har den klassificerats som lätt eftersom endast omgivningen runt Sortovaara har klassificerats som normal.

 • Friluftsaktiviteter: Förutom vandring lämpar sig leden vintertid även för snöskogång.
 • Service: Längs leden på Sortovaara finns en kåta med eldstad. I närheten av kåtan finns även en källa.
 • Klassificering: normal led

Könkäänvaara-leden, 2,5 km, förenar Vaattunki och Makialampi parkeringplatser med varandra. Leden har klassificerats som normal och går uppe på Könkäänvaaras krön genom en stenig och bergig terräng som kan vara hal vid regn. Leden går delvis genom en ung skog, men på Könkäänvaaras topp finns ett gammalt tallbestånd. Från skogshöjdens krön har man en fantastisk utsikt över omgivningen. Uppe på höjdens krön finns ett bord med bänkar där man kan ta en rast.

 • Friluftsaktiviteter: Förutom vandring lämpar sig leden vintertid även för snöskogång.
 • Service: Uppe på Könkäänvaara finns bord och bänkar, på Vaattunki parkeringsplats finns torrtoalett och återvinningsstation.
 • Klassificering: normal led

Olkkajärvi vandringsled, 12 km i en riktning, lämpar sig för dem som gillar utmaningar, och vid leden får man redan en känsla av att man är på en långfärd. Olkkajärvi vandringsled startar från Vaattunkiköngäs parkeringsplats och slutar vid Olkkajärvis östra strand i närheten av tjärnen Korvalampi. Det här är den mest krävande leden på Polcirkelns friluftsområde och vandraren bör ha god kondition. Du kan övernatta vid leden i eget tält eller skärmskydd. Se en noggrannare ledbeskrivning.

 • Friluftsaktiviteter: Vi rekommenderar att du vandrar leden endast under sommaren
 • Service: Karhukumpu skärmskydd nära Vaattunki, Olkkajärvi skärmskydd på Olkkajärvis strand (Säynäjäoja skärmskydd intill Kärrstigen)
 • Sevärt: Utsikterna från Rantakivalot och Korvavaara
 • Klassificering: krävande led

Vatten- och kanotleder

 • Vikajoki samt Raudanjoki nedströms från Vikajärvi är den huvudsakliga vatten- och kanotleden på området. Leden startar från Kalliosalmi, som ligger nära landsväg nr 82 till Kemijärvi, och slutar i Olkkajärvi. Det är ca 62 km från Kalliosalmi till Olkkajärvi. I början av leden finns inte Forststyrelsens rastplatser. På friluftsområdet i slutet av leden finns det lämpliga rastplatser också för kanotister.
 • Kalliosalmi - Olkkajärvi vattenled

Forsrännare åker ner strömmen i en gummibåt.

Snöskoterleder och -rutter

 • Polcirkelns strövområde korsas av flera snöskoterleder och -rutter.
 • Snöskoterleden Revontulireitti (Norrskensleden) går från Rovaniemi till Sodankyläs kommungräns (ca 90 km). Revontulireitti går genom Polcirkelns strövområde bl.a. via Makialampi parkeringsplats och Vikaköngäs.
 • Snöskoterleden från jultomtens by Polcirkelns Pajakylä via Olkkajärvi till Kemijärvi är den äldsta snöskoterleden på området. Den går från Olkkajärvis östra strand till norra sidan av Korvavaara, där den förgrenar sig och fortsätter som snöskoterrutt till Vikajärvi och som snöskoterled till Kemijärvi. Man kan komma från snöskoterleden till Kemijärvi också till snöskoterutter som för till Ranua och Posio.
  • Rutten till Vikajärvi går efter korsningen över Korvanaapa och stiger upp på berget Rantakivalo och vidare förbi Pattaskivalo och ner på myrarna norr om kedjan av skogsklädda berg. Efter att man korsat landsväg nr 82 till Kemijävi kommer man till Vikajärvi, därifrån det finns en förbindelse till snöskoterleden Revontulireitti, som för till Sodankylä samt till butiken i Vikajärvi.
 • Det behövs inget tillstånd till att köra längs de officiella snöskoterlederna. Man behöver snöskotertillstånd för att köra på snöskoterrutterna. För ortsbor är tillståndet avgiftsfritt, för övriga avgiftsbelagt. Tillstånd fås bl.a. från Pilke vetenskapscentrum kundtjänst och Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi)
 • Mer information om snöskoterlederna och -rutterna finns det bl.a. på Forststyrelsens webbsidor (metsa.fi).

Tänne uusi reittisivun sisältö.