Kanotledens startpunkter

  • Man kan starta kanotturen från Välikoski, som ligger norr om Unarinköngäs och Kullelampi på det ställe där vägen från Unarinkylä till Niesi korsar älven Meltausjoki. Efter bron är vägen breddad, och där kan man lämna bilen. Man kommer ner till älven från det här breddade stället av vägen.
  • Om man bara vill göra en kort kanottur, kommer man längs skogsbilvägar med bil till närheten av Meltausjoki till flera olika ställen på bägge sidorna av älven.
  • Man kan paddla längs Meltausjoki ända till älven Ounasjoki och fortsätta färden vidare längs Ounasjoki.
  • Meltausjokis karta

Beskrivning av Meltausjoki kanotled

Kanotleden beskrivs här etappvis och så ges också tips om hur det lönar sig att ränna vissa av forsarna. Höger och vänster gäller för färdriktningen nedströms. Det finns allmänna tips om paddling på Finlands kanotförbunds webbsidor (melontajasoutuliitto.fi, på finska).

Kullelampi - Unarinköngäs, 3,5 km

Etappen från Kullelampi till Unarinköngäs består av rätt så enkla forsar och strömdrag. Före Unarinköngäs kan man stiga i land vid Kenttäpalo skärmskydd.

Unarinköngäs

Forsen Unarinköngäs är av klass II+ / III-(melontajasoutuliitto.fi, på finska) och man bör vara ganska erfaren för att ränna den med kanot. Man kan ta sig förbi Unarinköngäs också genom att vandra längs forsens västra strand. Vid Unarinköngäs finns en eldplats och hyresstuga.

Paddlingstips för Unarinköngäs:

  • Unarinköngäs består av tre delar. Översta delen är en fartfylld sträcka på ca 150 före hängbron och den kantas av klippor. Det lönar sig att starta paddlingen något till vänster om mittlinjen och att hålla sig hela tiden i mitten eller i vänstra halvan av fåran. Efter översta delen följer ett parti med lugnvatten, där man kan ta i land på klipporna. Var dock försiktig att du inte driver med strömmen till den följande och brantaste forssträckan.
  • Den brantaste delen av forsen är en kort och häftig sträcka nedströms från hängbron. Det är bäst att hålla sig intill vänstra sidan av mittlinjen, men åk inte för långt till vänster, så du inte stöter mot klipporna. Högra sidan av fåran är det farligaste stället i den här brantaste delen av forsen. Genast efter vattenfallet finns på vänster sida bakvatten och höger sida en vik omgiven av klippor. Längre ner, vid stugan finns ett trångt pass, där det bildas höga och toppiga vågor. Vid starten och början lönar det sig att åka nära klippan på högra sidan med riktning något mot vänster. Efter det smalaste stället åker man rakt neråt på sidan av (eller genom) de stora vågorna.

Unarinköngäs - Kunettikoski, 11 km

Nedanför Unarinköngäs finns några mindre, rätt så breda och grunda forsar, där det är viktigt att hitta en tillräckligt djup färdväg. Forsarna följs av en serie längre sträckor med lugnvatten och mellanliggande småforsar. Vid Kunettikoski finns en ödestuga.

Kunettikoski - Saittapenger, 7 km

Denna etapp liknar föregående: lugnvattenpartier omväxlar med små forsar. Saittapenger skärmskydd ligger på östra sidan av älven. Det bästa stället att stiga i land är vid skärmskyddet i ändan av udden.

Saittapenger - Marivaara, 4 km

Från Saittapenger framåt finns det lite mer forsar än i föregående etapp. Forsen Pahtakoski är klass II (melontajasoutuliitto.fi, på finska) och något mer krävande en de övriga på den här etappen. Det finns en kåta vid Pahtakoski.

Paddlingstips för Pahtakoski:

  • Man bör komma in i forsen höger om mittlinjen. Vid klippväggen bör man flytta över till vänstra sidan av mittlinjen och ränna ganska nära klippan. I slutet bör man igen hålla till höger mot mittlinjen.

Efter Sonninjyrhämä svänger älven åt vänster. Ett par hundra meter efter kröken finns en plats där man enkelt kommer i land, om man har för avsikt att övernatta i Marivaara i Marivaara hyresstuga eller Maritupa hyresstuga. På parkeringsplatsen nära hyresstugorna i ändan av den väg som går till Marivaara finns det en informationstavla om Meltausjoki. Man kan ta i land även vid Sonnikoski, men det kan vara lite mer besvärligt.

Marivaara - Meltaus, 18 km

Från Marivaara framåt rinner 

älven med fart. I början av etappen finns den längsta av forsarna, Pitkä-Perttaus (ca 3 km). På Pitkä-Perttaus norra strand finns ett skärmskydd. Forsarna i sista delen av Meltausjoki är rätt så lätta. Turvakkoköngäs har liten fallhöjd och där förekommer några större vågor.

Paddlingstips för Turvakkoköngäs:

  • Man bör ränna forsen alldeles till höger om mittlinjen.

Slutändan av älven består av en ca en kilometer lång fartfylld fors, Suukoski, klass II (melontajasoutuliitto.fi, på finska).

Paddlingstips för Suukoski:

  • Man bör paddla in i forsen något höger om mittlinjen. Sedan fortsätter man fram längs mittlinjen men rundar förstås de stora stenarna på färdvägen. Under bron förekommer lite större vågor men man åker där i mitten av fåran. Efter bron blir forsen småningom bredare och grundare. I slutet skall man hålla till i vänstra halvan av fåran.

Man kan avsluta kanotturen genom att paddla över älven Ounasjoki till landstigningsplatsen i byn Meltaus. Där finns ett skärmskydd, som sköts av Rovaniemi stad, och man kommer dit också med bil.