Instruktioner och regler för Pallas-Yllästunturi

En ung kvinnlig kundrådgivare visar en karta för fyra vandrare vid kundtjänstdisken, varav tre män och en kvinna. Alla har T-shirts på sig.

 

Pallas-Yllästunturi nationalpark har inrättats för att skydda den mest representativa fjällkedjan i västra Lappland samt därtill hörande skogs- och myrmarker som bevarats i naturtillstånd och har ödemarkskaraktär. Samtidigt skyddas arter som anpassat sig till området. Nationalparken har också inrättats för friluftsliv, forskning och undervisning. 

I Pallas-Yllästunturi nationalpark styrs rätten att röra sig, slå läger och göra upp eld samt annan användning med hjälp av en ordningsstadga. Alla som rör sig i området måste följa med ordningsstadgan för Pallas-Yllästunturi nationalpark (julkaisut.metsa.fi).

Nationalparken är indelad i zoner för olika användningsområden som finns på kartorna. Beakta särskilt begränsningszonerna i parken när du planerar en utflykt. Bekanta dig med parkens begränsningsområden på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Hundspannsåkning och ridning
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Årstider
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen 

Utöver ordningsstadgan styrs användningen av Pallas-Yllästunturi nationalpark av en skötsel- och nyttjandeplan vars syfte är att trygga hållbar användning och bevara skyddsvärdena.

Hänvisa inte heller oavsiktligt dina följare till naturobjekt som är känsliga för slitage eller annars är känsliga. Bekanta dig också med innehållet på sidan Etikett i friluftslivet.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. I nationalparken får man endast ta med hundar in i en ödestuga med de andra vandrarnas samtycke.  Djuren får inte föras in i nationalparkens reserveringstugor eller hyresstugor. Hundar som används för jakt och renskötsel får vara lösa i samband med aktiviteten i fråga.

Röra sig i nationalparken 

Det är tillåtet att färdas till fots, på skidor, med roddbåt eller kanot med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud.

 • Onnasjärvis och Onnasjokis område, där det är förbjudet att vistas 1.5.–30.11.
 • Det är förbjudet att färdas inom begränsningszonen Hanhivuoma i syfte att trygga häckningen, förebygga slitage på känslig natur och freda öringens viktigaste lekvatten i Pallasjärvi.
 • Områdena vid Pahakuru–Hannukuru, Suaskuru och  Haltioletto, tillträde är förbjudet året om.
 • Pyhäjoki och Varkaankuru området, tillträde tillåtet bara på rutter 1.5.–20.11.

Slå läger

Inom specialzonen, rekreationszonen och kulturzonen är det tillåtet att slå läger endast på för ändamålet reserverade platser som underhålls. Detta gäller även övernattning i hängmatta eller dylikt. Kåtorna är i regel avsedda för användning dagtid, inte för övernattning. Se zonfördelningen från kartbilagorna (julkaisut.metsa.fi)

 • Det är förbjudet att använda kamintält och bastur i nationalparken.
 • Inom nationalparkens ödemarkszon är det tillåtet att slå läger en kortare tid.

Ödestugorna finns listade på Service-sidorna. Alla Pallas-Yllästunturis stugor, vindskydd och eldplatser finns på Utflyktskarta.fi. När du planerar att slå läger med en stor grupp på över 10 personer ska du anmäla det till Forststyrelsen (metsa.fi).

Inom begränsningszonen är det förbjudet att slå läger.

Göra upp eld

Inom nationalparkens rekreationszon är det tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden. Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

Inom parkens ödemarkszon är det tillåtet att göra upp eld med ris och grenar som ligger på marken. Det är förbjudet att göra upp öppen eld mindre än en halv kilometer från en eldplats som underhålls. Det är förbjudet att göra upp eld på begränsningszonen.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i terrängen i Pallas-Yllästunturi nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går. Principer för skräpfritt friluftsliv är att vandraren lämnar inga spår i naturen. Det finns ekopunkter vid Yllästunturi, Pallastunturi och Fjäll-Lapplands naturum. Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

 • Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Det är tillåtet att pilka och meta i nationalparkens sjöar och tjärnar med några få undantag.
Fiskare ska kontrollera fiskebegränsningarna på kalastusrajoitus.fi.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och andra svampar än de som växer i träd, om inga begränsningar utgör hinder.

Cykla

Det är tillåtet at cyckla i nationalparkens alla officiella markerade sommarleder. På sommaren är det förbjudet att cykla utanför de officiella sommarleder. Det är inte tillåtet att cykla i Palkaskero och Keimiötunturi fjäll, Varkaankuru, Tuomikuru, Pirunkuru och vid spåret av Sammaltunturi forskningsstation.

Hundspannsåkning och ridning

Ridning och hundspann körning är tillåtet endast för nationalpark co-entreprenörer på vissa rutter.  

Andra regler och anvisningar

Förbjudna aktiviteter

 • Att låta sällskapsdjur gå lösa. 
 • Det är förbjudet att jaga i nationalparken för andra än lokalbefolkningen.
 • Att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmaterial och att skada markgrunden eller berggrunden. Det är också förbjudet att stapla upp stenar på fjällen.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningarna.
 • Det är förbjudet att flyga drönare i områden med begränsningar i rörelsefriheten samt i för fåglar viktiga häckningsområden, t.ex. branta klippor i fjällen, öar, skär och havsvikar där det häckar fågelkolonier och fåglars viktiga rastplatser. Det är förbjudet att störa ryggradsdjur i naturskyddsområden, och av denna orsak kan det vara förbjudet att flyga drönare även på andra ställen än de ovan nämnda. 

Pallas-Yllästunturi nationalpark ordningsstadgan

Ordningsstadgan för Pallas-Yllästunturi nationalpark (julkaisut.metsa.fi).

Årstider

Ruskan börjar på fjällen i Västra Lappland omkring den 10 september och varar i två till tre veckor. En höststorm kan ibland riva löven från träden i förväg.

Vintern börjar ofta i slutet av oktober, men under de senaste åren har snötäcket blivit tjockt först efter årsskiftet. Slutet av året är alltså ofta snöfattigt. Belysningen är speciell vid det begynnande midvintermörkret. Solstrålarna kommer snett genom atmosfären och det snötäckta landskapet färgas turvis svagt rött och blått. Natten och kvällen lyses upp av månen och norrskenet.

Snötäcket är som tjockast i februari-mars, ställvis över en meter snö. Under -20 graders köldperioder kan vara i flere dagar. Friluftsliv om vintern och övernattning i terrängen kräver speciellt god utrustning för att lyckas.

Vårvintern är den bästa skidsäsongen, som sträcker sig från början av februari till slutet av april. Åren är ändå inte alltid likadana och det bästa skidföret varar inte nödvändigtvis ända till Valborg.

Våren infaller i maj och fortsätter nästan ända till mitten av juni. Smältvattnet blöter ned lederna och gör dem ytterst känsliga för slitage. Det är önskvärt att besökare beaktar detta då de väljer tidpunkt och rutt för sin fjällfärd.

Sommaren börjar efter medlet av juni. Stickmyggorna (Culicidae) kläcks efter midsommaren, och knotten och bromsarna och svidknotten (Ceratopogonidae) följer efter dem. De senaste åren har av någon orsak varit nästan myggfria, så man har fått njuta av Lapplands sommar i allsköns ro.

Högsäsong

Säsongtider för friluftslivet i nationalparken är skidsäsongen i mars-april samt sommarens och höstens vandringssäsong. Parkens absolut populäraste led är Hetta-Pallas-leden, och bokningar av ledens reservationsstugor är det skäl att göra åtminstone ett halvt år på förhand. Ödestugorna är ofta fulla under högsäsong, så det är skäl att då ta ett tält med sig, ifall man inte vill sova under bar himmel.

Säkerhet

Då man rör sig i nationalparken bör man åtminstone ha med sig en karta, en kompass samt ändamålsenlig friluftsutrustning beroende på färdens längd. Det är betydligt mer krävande att färdas i ödemarksdelen än längs de markerade lederna, och för det behöver man erfarenhet av friluftsliv i fjällterräng.

 • Vädret kan slå om väldigt snabbt på fjällområdet. En plötslig dimma eller snöstorm kan orsaka farliga situationer.
 • Om vintern är friluftsliv krävande. Väder- och ljusförhållandena kan vara svåra under midvintern, då kan det vara t.o.m. -40 grader kallt och endast ett par timmar dagsljus. Vinden ökar köldens kylande inverkan.
 • Det kan finnas områden med radioskugga på Pallas-Yllästunturi nationalparkens område. Före utflykten kan du undersöka din egen telefonoperatörs täckningskarta. Läs mer om mobiltelefonens täckning. Det lönar sig att hålla telefonen varm och tar med exempelvis en reservströmkälla.
 • Man bör kunna orientera säkert. Man måste vara beredd på nödsituationer, såsom övernattning i terrängen.
 • Vårvintern är en populär tid för friluftsliv, men även då måste man förbereda sig omsorgsfullt. Med smala skidor bör man inte skida utanför de preparerade skidspåren.
 • Man bör vara försiktig med att följa snöskoterspåren. Om vintern är det alltid farligt att gå vilse.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.  Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en terrängbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.