Instruktioner och regler för Helvetinjärvi

Det främsta målet för Helvetinjärvi nationalpark är att bevara Norra Tavastlands ödemarkslika skogs- och vattennatur med sina sprickdalar. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 569 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Helvetinjärvi på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Klättring
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Helvetinjärvi nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena:

  • Det är förbjudet att gå i land och röra sig på Haukkajärvis begränsningsområde 15.4 –31.7 för att trygga fåglarnas häckningsro.

Slå läger

Det är endast tillåtet att slå läger på platser som är utmärkta för detta ändamål.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Helvetinjärvi nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

I Helvetinjärvi nationalpark finns det två sorters toaletter: torrtoaletter och torrtoaletter som töms med sugtömning. I torrtoaletten kan du återvinna bioavfall som uppstår under vandringen, men i toaletten som töms med sugtömning får inget annat avfall lämnas än människans egna bioprodukter. Allt överlopps avfall i sugtömningstanken orsakar problem och kostnader i avfallshanteringen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.

Handredskapsfiske är förbjudet.

I Helvetinjärvi nationalpark finns också vattenområden som inte hör till nationalparken. De är privata vattenområden som förvaltas av delägarlag. De privata vattenområdena finns till exempel i de norra delarna av Haukkajärvi och Iso Helvetinjärvi, Luomajärvi och Koverojärvi. Du kan kontrollera gränserna för nationalparkens vattenområden på Utflyktskartan.fi.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och svamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter och delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Cykling är tillåtet i enlighet med allemansrätten med undantag av de områden som berörs av begränsningar.

Klättring

Bergsklättring är tillåtet endast på platser som är utmärkta för detta ändamål.

Man får klättra och fira ner sig öster om Sammakkolampi, i närheten av Helvetinkolu i parkens norra del. För att skydda bergsmiljön är det förbjudet att klättra på de övriga klipporna i nationalparken.

Isklättring är tillåtet fram till 15.3. Den enda isvägg som lämpar sig för isklättring finns vid västra stranden av Iso Helvetinjärvis norra ända. Begränsningen ger fåglarna freden att häcka.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Helvetinjärvi nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Helvetinjärvi nationalpark

  • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
  • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
  • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
  • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
  • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
  • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
  • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Helvetinjärvi ordningsstadga

Ordningsstadga för Helvetinjärvi nationalpark (pdf 569 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 7.8.2006.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.