Naturen i Oulanka

Bild: Ismo Pekkarinen.
I Oulanka nationalpark överraskas vandraren av naturens mångfald. Här ersätts de höga klipporna av myrar och de mjuka sandstränderna av lummiga lundar. Kanske finns Finlands artrikaste natur just här i Oulanka?

Så här värnar vi om naturen

Branta klippväggar, magiska landskap

Oulanka nationalpark hör till det nordliga barrskogsbältet. Områdets högsta trädbevuxna berg sträcker sig 380 m över havet. Som lägst är Oulanka på älvdalarnas nivå 151 m ö h.

Bild: Paavo Hamunen

Bergslandskapet domineras av talldominerade skogar, som senast rörts med yxa och såg under avverkningarna i början av 1900-talet.

På en mossbädd i skyddet av skogarna växer en känslig orkidé - nornan, som valts till symbol för Oulanka nationalpark.

Oulankajoki, Kitkajoki

Oulanka är de strömmande vattnens nationalpark. Området delas av två stora älvar, Oulanka och Kitka som rinner mot öst. Parken har dessutom flera biälvar, så som Maaninkajoki och Savinajoki, och åtskilliga små bäckar.

Oulankajoki älv utgör Oulanka nationalparks hjärta. Den ca 135 km långa älvens vatten samlas från Sallas myrområden och den egentliga Oulankajoki får sin början vid Aittajärvi. Kitkajoki, som börjar vid Ala-Kitkajärvis Kiveskoski, samt Kuusinkijoki flyter samman med Oulankajoki före gränszonen.

Oulanka älvdal har fått sin nuvarande form i slutet på den senaste istiden för ca 11 000 år sedan. Då isen rörde sig jämnade den bergens skarpa former och förflyttade tonvis med fin sand till den nuvarande Oulankajokis botten.

Kitkajoki. Bild: Hannu Hautala

Branta bergsraviner och älvdalarna som går genom parken gör landskapet oförglömligt. Oulankajokis natur- och kulturlandskap utgör också ett av Finlands nationallandskap. "Oulankas älvdal, känd för sina forsar, är med sina massiva raviner en del av Kuusamo bergstrakts speciella natur." (övers. från den finska boken Suomen kansallismaisemat, 1993. Miljöministeriet).

Nornan i Oulanka

Nornan förekommer i gamla, grandominerade lundskogar. Arten kan också påträffas i tallskogar med mycket en och längs kanterna av lundkärr, om det finns tillräckligt med kalk i marken.
Nornan hör till de första växter som blommar på våren, tillsammans med tibast och bönor. På sommaren, när blomningen är över, kan växten kännas igen på sitt blad med violett undersida, som ligger gömt i mossan. Bladet är avlångt och rynkigt.
I nornans blomma finns ingen nektar, så växten måste lura pollinerande insekter att sköta pollineringen. När ett bi har krupit in i blomman och konstaterat att där inte finns någon näring har växten redan lyckats med att lura insekten – åtminstone till hälften. Pollen fastnar på insektens rygg när den kryper ut ur blomman. Nu måste en annan individ av växten lyckas med att lura samma insekt in i sin blomma för att pollinera den.

Nornan. Bild: Minna Koramo

Om pollineringen lyckas utvecklas blomman till en brun, obemärkt kapsel. Frön små som dammkorn skakas ut ur kapseln och sprids av höstvinden. Dessa måste landa på en lämplig plats på marken och få tag på en svamp som växer som mycel i marken. Växten lever sedan i symbios med denna svamp i hela sitt liv. Nornans frökapselproduktion varierar årligen beroende på vädret under blomningstiden och mängden pollinerare.
Nornan växer långsamt och utvecklingen från frö till blommande växt tar flera år. Om en växtplats är gynnsam kan ett omfattande bestånd av tiotals individer utvecklas på platsen under decenniernas lopp.

Rik natur som väntar på att bli upptäckt

I Oulanka nationalpark finns det många rariteter. Temperaturskillnaderna mellan de höga bergen och de låga älvdalarna bildar bra växtförhållanden för de mångsidiga organismerna och möjliggör de sällsynta arternas förekomst. T.ex. parkens symbolart nornan är en utrotningshotad art, men allmän på området. Övriga nationellt utrotningshotade arter som förekommer i Oulanka är bl.a. polarblära och guckusko.

Strömstare (Cinclus cinclus). Bild: Ossi Ilvonen/Vastavalo

Speciellt vår- och höstöversvämningarna bereder rum åt känsliga växter, såsom t.ex. lappsippa, fjällarnika och ryssglim.

På Oulankas ängar påträffas bl.a. den utrotningshotade violetta guldvingen. Av de andra fjärilarna som förekommer på området kan man nämna de många fjärilarna av arterna Xestia brunneopicta, X. atrata.

Järpe (Tetrastes bonasia). Bild: Olli Lamminsalo

Rikliga lundar, källor och myrar

Oulanka nationalparks karakteristiska lundar och den norra delens vida myrar gör parkens natur mångsidig. Lundarnas växtlighet är speciellt rik och representativ. På området växer t.ex. röd trolldruva, tibast, smultron och grönkulla. Speciellt de torra lundarna som förekommer i utkanterna av tall- och granskogarna är typiska för Oulanka. De arter som förekommer där är bl.a. den purpurröda orkidén purpurknipprot samt rosettlungfrulin. 

Guckusko. Bild: Hannu Hautala

Kalkkällorna och -tjärnarna är Oulankas sällsyntheter. Kalken som tillförs från den omgivande jordmånen gör källornas vatten alkaliskt och växtligheten krävande. T.ex. lappdunörten är en av de mest speciella av kalkkällornas växter.

Till de mångfaldiga rikkärrens sällsynta växter hör bl.a. myrbräcka och rikkärrsmossor.

Skogsbränder

Skogsbrändernas historia i Oulanka är känd ända från 1800-talet, och skogsbränderna har lämnat sin stämpel på områdets natur. Spåren efter de gamla bränderna är ännu synliga i de gamla stubbarna som svarta förkolningar, med andra ord brandlyror. I nationalparken förekommer det ännu då och då små bränder. Flera sällsynta arter, såsom endel skalbaggar, drar nytta av skogsbränderna. 

Bild: Kalevi Koskela

Oulankas djur

Typiska arter i Oulanka är de rätt så tama älgarna som samlar sig i flockar samt de många små däggdjuren. Av storrovdjuren bor björnen i Oulanka. Däremot är järven, lodjuret och vargen endast tillfälliga gäster. 

En älg. Bild: Hannu Hautala

Av fåglarna trivs ström-staren och drillsnäppan vid Oulankas strömmande vatten. På de ödemarkslika delarna flyger å sin sida såväl kungsörnen som havsörnen . Till Oulankas häckande fåglar hör även en grupp arter med sydlig utbredning, såsom koltrasten, gärdsmygen och grönsångaren.

Till parkens mest talrika fåglar hör lövsångaren och rödstjärten samt bergfinken vars surrande ljud färgar de vida tallskogarna.

Vinkar åt fågelskådarna

Kiutaköngästrakten i parkens mittparti utgör med sina naturstigar levnadsmiljön för den norra tallskogens grundarter. Här kan man påträffa områdets specialitet forsärlan som flera somrar har häckat i Oulankaälvens fåra. Vid älven påträffar man också ganska säkert ström-staren. Om vårvintern hör man väl hackspettarnas trummande från Liikasenvaaravägen. 

Strömstare (Cinclus cinclus). Bild: Ossi Ilvonen/Vastavalo

Pieni karhunkierros -leden i Juuma i parkens södra del går genom många slags skogar. Där är det relativt lätt att utöka fågellistan. Den bästa tiden för naturfärder är i början av juni, då speciellt morgontimmarna är den säkraste tiden att observera flera arter. Den mindre flugsnapparen är en nästan årlig sångare, och Savilampitrakten i parkens nordvästra del lämpar sig väl för att söka den.

Oulankas översvämningsängar

Ängstalko. Bild: MetsähallitusUnder våröversvämningarna stiger Oulankaälvens yta över två meter. Det humushaltiga, mörka vattnet transporterar jordmateria och näringsämnen med sig. I vattnets skum flyter även träd, grenar och ibland även friluftsanordningar. På älvens vårliga och höstliga översvämningsängar slogs det hö för boskapen ännu på 1960-talet. Några ängar har man även låtit översvämma med avsikt genom att bygga dammar över de strömmande bäckarna. På så sätt fick man mera näringsämnen till ängen och en större skörd. En del av dessa kulturängar sköts nuförtiden enligt skötselplanen genom att man röjer, slår höet och bygger dammar. En del av ängsarbetet sköts med talkokraft.

Genom att sköta ängarna bevaras en tradition, värdefull i såväl Finlands som Europas skala, samt ängsväxtlighet på den ständigt föränderliga Oulankaälvens stränder. På stränderna finner manbl.a. låsbräken, smörboll, praktnejlika och liten blåklocka.

Bild: Tiina Laitinen

Oulanka nationalpark

  • Inrättad  1956
  • Areal 290 km²

Oulanka nationalparks symbol - nornan.

Oulanka nationalparks symbol är nornan.