Instruktioner och regler för Hossa

9.7.2024
Efterdyningarna av stormen har röjts i Hossa. Alla vandringsleder är öppna och arbetet fortsätter med att röja enskilda träd. Det finns fortfarande nedfallna träd på mtb-leden Sininen saavutus, men även den är framkomlig. Situationen kan förändras när mer information blir tillgänglig.

Hossa nationalpark inrättades för att skydda och vårda åsnaturens, fjällens och de små vattendragens arter, geologiska särdrag och landskap med tillhörande kulturlager, som vittnar om den långvariga och ännu pågående samexistensen mellan människan och naturen. Nationalparken är också avsedd för allmän rekreation, friluftsliv och naturaktiviteter.

Ordningsområdet presenteras Hossa nationalparks ordningsstadga (pdf 0,4 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 7.9.2020.

Kolla in Hossas kartor på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Husdjur 
Röra sig i nationalparken
Vattentrafik
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv
Cykla
Fiska 
Plocka bär och svamp  
Övriga regler 
Flyga drönare 
Förbjudna aktiviteter
Högsåsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Hossa nationalpark regleras av en ordningsstadga. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar som används för jakt och renskötsel får vara lösa i samband med aktiviteten i fråga.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, med snöskor, på skidor, med roddbåt och kanot.

Det är tillåtet att använda eldrivna hjälpmedel för att förflytta sig längs vägar och tillgängliga leder i nationalparksområdet. Personer med grava fysiska funktionsnedsättningar och deras ledsagare behöver inte tillstånd för terrängtrafik.

Körning längs snöskoterspår i Hossaområdet är tillåten med spårtillstånd.

Vattentrafik

Det är förbjudet att använda vattenfarkoster med förbränningsmotor i nationalparkens vattendrag, förutom längs Peranga-vattenleden i sjöarna Pikku- och Iso-Kukkuri.

 • Användning av elektriska utombordsmotorer är tillåten, förutom i sjöarna Huosilampi, Keihäslampi och Umpi-Valkeainen.
 • I samband med underhållsarbeten i nationalparken och notfiske är det också tillåtet att använda båt med förbränningsmotor i sjön Aittojärvi.
 • Det är förbjudet att använda egen båt eller kanot i sjöarna Huosilampi, Keihäslampi och Umpi-Valkeainen.
 • Användning av flytring är tillåten, förutom i sjöarna Huosilampi och Keihäslampi.
 • Förvaring av båtar är tillåten vid följande sjöars stränder med ett separat tillstånd som sökts av Forststyrelsen: Aittojärvi, Pitkä-Hoilua, Iso-Valkeainen och Saari-Hoilua.

Slå läger

I nationalparken är det tillåtet att slå läger i omedelbar närhet av de rast- och eldplatser samt stugor som är markerade på kartan och i terrängen, samt på de lägerplatser som är markerade i terrängen, bortsett från Iikoski dagområde samt Huosilampi och Keihäslampi eldplatser. Öde- och hyresstugor finns listade på Service-sidan. Alla stugor, vindskydd och eldplatser i Hossa finns på Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i nationalparken på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

 • Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder som är utrustade med skorsten, närmare bestämt Lihapyörre kokskjul, Iikoski kokskjul, spisen inne i Huosilampis stora vindskydd och kaminerna i ödestugorna.
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i terrängen i Hossa nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

 • Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett eller kompost.
 • Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.
 • Det finns två sorteringspunkter för avfall: på Hossa Naturums dagparkering (Jatkonsalmentie 6, vid naturstigens startpunkt) och på Jatkonjärvi campingområde.

Cykla

Vid bar mark är terrängcykling tillåten endast längs särskilda cykelleder som är markerade på kartorna och i terrängen. Ta en titt på cykellederna i Hossa.

Vintertid, under perioden då snötäcket är permanent, är det tillåtet att cykla längs multifunktionslederna, men också utanför de andra lederna inom ramarna för allemansrätten.

Fiska

 • Forststyrelsens spöfisketillstånd 5502 Hossa (eräluvat.fi) krävs vid fiske i sjöarna Iso-Valkeainen och Umpi-Valkeainen och i strömmande vatten i nationalparken, samt utanför nationalparken i Huosilampi och Keihäslampi sjöar och i Hossanjoki älv.
 • I nationalparkens övriga vattendrag får man meta och pimpla avgiftsfritt, och den som har betalat fiskevårdsavgift har rätt att idka spinnfiske i tjärnar och sjöar.
 • I tjärnar och sjöar som ligger utanför Hossa nationalpark och som förvaltas av Forststyrelsen får man meta och pimpla avgiftsfritt, och den som har betalat fiskevårdsavgift har rätt att idka spinnfiske med ett spö. Med spöfisketillståndet för Norra Österbotten-Kajanaland 5411 (eräluvat.fi) är det möjligt att fiska i forsar och strömmande vatten samt med flera spön.
 • Fritidsfiske med stående fångstredskap är möjligt med Forststyrelsens fisketillstånd Suomussalmi 5001 (eräluvat.fi) i sjöarna Iso-Kukkuri, Pikku-Kukkuri, Iso Syrjäjärvi och Aittojärvi.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen: kalastusrajoitukset.fi (på finska).

Plocka bär och svamp

Marjojen ja hyötysienien poimiminen on sallittu.

Övriga regler

 • Forskningsverksamhet, organiserade evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Ytterligare information om obligatoriska tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) samt tillstånd och anmälningar gällande evenemang (metsa.fi).
 • Att använda Hossa nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).
 • Det säljs inga jakttillstånd för Hossa nationalpark, men ortsbor har rätt att jaga i vissa delar av nationalparken.
 • Hossa nationalpark hör delvis till gränszonen ADIZ, vilket innebär att också entusiaster som vill flyga drönare måste göra upp en RPAS-färdplan till Fintraffics flygtrafiktjänst (Fintraffic ANS). Anvisningar för utarbetande av färdplan och inlämningsformulär finns på Fintraffic ANS:s webbplats för flyginformationstjänst (fintraffic.fi). I Hossa nationalpark är det förbjudet att flyga drönare så att det stör andra människor eller djur. Särskild försiktighet ska iakttas under fåglarnas häckningstid.
 • Klättring är tillåten i nationalparken inom ramarna för allemansrätten. Tillstånd behövs om klättringen kräver montering av permanenta bultar eller liknande fästanordningar. Den som klättrar inom ramarna för allemansrätten har inte heller rätt att ta bort eller skada mossa, lavar eller annan växtlighet på klipporna.

Förbjudna aktiviteter

 • att uppföra byggnader, konstruktioner eller vägar,
 • att ta jordmaterial eller gruvmineraler samt skada jordmånen eller berggrunden,
 • att göra utdikningar,
 • att ta eller skada svampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem,
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon samt jaga eller samla in ryggradslösa djur.
 • vidta andra åtgärder som har negativ inverkan på naturförhållandena, landskapet eller bevarandet av arterna i området,
 • att skräpa ner,
 • att skada fornminnen och andra arkeologiska kulturarvsobjekt,
 • att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Hossa nationalparks ordningsstadga

Hossa nationalparks ordningsstadga (pdf 0,4 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 7.9.2020.

Högsäsong

Hossa besöks av omkring 113 000 personer varje år. De mest populära månaderna är juli och september.

 • Det finns mest myggor från mitten av juni till augusti. Myggornas mängd varierar mycket från år till år.
 • Höstbrandstiden (ruska) börjar i början av september och sträcker sig in till slutet av september eller till oktober beroende på året.
 • Den snöiga tiden börjar oftast i november-december och fortsätter oftast till början av maj på våren.

Säkerhet

 • Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Utrusta dig alltid inför en utfärd enligt vädret.
 • Vintervandring kräver en viss grad av mer detaljerad planering och bra utrustning.
 • I Hossa är hörbarheten för mobiltelefoner relativt bra, men det finns ställvisa skuggområden på grund av terrängformerna.   
 • Hossas vattendrag är mycket rena, men alla har inte undersökts. Dricksvatten finns i naturumet. Ett säkert sätt att rengöra dricksvatten i terrängen är att koka vattnet i några minuter så att mikroberna dör.
 • Friluftslivets ABC: Säkerhetsaspekter och Miljötips.

Hossa nationalparks ordningsstadga (pdf 0,4 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

I Hossa nationalpark är det

Tillåtet

 • Att röra dig till fots, åka skidor, ro och paddla. Du håller väl dig till stigarna och tar hänsyn till andra som rör sig längs stigarna!
 • Att slå läger vid Jatkonjärvi campingområde och vid eldplatser, dock inte i Iikoski eller vid Huosilampi vindskydd och eldplatser och Keihäslampi eldplats.
 • Att plocka bär och matsvamp.  
 • Att meta och pimpla i naturliga vattendrag, gäller ej forsar och ställen där det är strömt. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi

Begränsat

 • Att göra upp eld, men endast på anvisade platser.
  • För fiske i rekreationsfiskevatten behövs alltid tillstånd. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • På sommaren är det tillåtet att cykla endast på fyra terrängcykelleder och landsvägar. På vintern får du cykla på leder som är avsedda för flera olika aktiviteter och medan marken är snötäckt även i terrängen utanför lederna.
 • Det är tillåtet att jaga för ortsbor i områden i hemkommunen (jaktlagen 8 §).
 • Att köra motorfordon i nationalparken är endast tillåtet på för ändamålet anvisade vägar.
 • Det är tillåtet att använda egen båt eller kanot överallt utom i Huosilampi, Keihäslampi och Umpi-Valkeainen.
 • Flytring får användas överallt utom i Huosilampi och Keihäslampi.
 • Eldrivna utombordsmotorer är tillåtna överallt utom i Huosilampi, Keihäslampi och Umpi-Valkeainen.
 • Förbränningsmotorer är tillåtna endast i Pikku-Kukkuri och Iso-Kukkuri.
 • Förvaring av båtar endast med Forststyrelsens tillstånd.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Att låta sällskapsdjur vara utan koppel.
 • Att plocka svampar andra än matsvampar samt att ta delar av eller skada träd, buskar eller andra växter.
 • Att skada jordmånen och berggrunden och ta jordmaterial eller jordmineraler.
 • Att fånga, döda eller jaga bort vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon.
 • Att övernatta i nationalparken i husbil och -vagn.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet

 • Utrusta dig alltid inför en utfärd enligt vädret. I Hossa har mobiltelefoner relativt bra täckning, men det kan finnas skuggområden i mobilnätet.
 • Det är tillåtet att göra upp eld på eldplatserna, såvida det inte råder varning för terrängbrand. Stormkök kan användas även på andra ställen i terrängen.
 • Hossas vattendrag är mycket rena, men alla har inte undersökts. Dricksvatten finns i naturumet. Ett säkert sätt att rengöra dricksvatten i terrängen är att koka vattnet i några minuter så att mikroberna dör.

Årstidsfenomen

 • Det finns mest myggor från mitten av juni till augusti. Myggornas mängd varierar mycket från år till år.
 • Höstbrandstiden (ruska) börjar i början av september och sträcker sig in till slutet av september eller till oktober beroende på året.
 • Den snöiga tiden börjar oftast i november-december och fortsätter oftast till början av maj på våren.

Mobiltelefonernas hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande, kan det finnas områden med radioskugga i nationalparken. Kontrollera mobiltelefonnätets täckning med din telefonoperatör. Det finns alltid platser där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till en öppen plats som befinner sig högre upp än den omgivande terrängen och/eller att ta ut SIM-kortet ur mobilen medan man ringer ett nödsamtal. Man bör också ta i beaktande att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • I Hossa är hörbarheten för mobiltelefoner relativt bra, men det finns ställvisa skuggområden på grund av terrängformerna.   
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och att ha med sig mat och dryck. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att du talar om din planerade rutt och tidtabell för någon. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med dig en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer