Dricksvatten

 • Under öppettiderna får man dricksvatten från café-restaurangen vid Petkeljärvi friluftscentrum.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Petkeljävi nationalparks återvinningsstation ligger på Petkeljärvi campingområde. Längs Taitajan taival i övrigt sköter alla sitt skräp själva. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

En stig i skogen som leder till ett vindskydd. Längs stigen finns en träbro längs vilken man kan korsa ån.

Vedhantering

 • Det finns både ved och en yxa för vedhuggning vid skärmskydden.

Ansvarig för underhållet

 • För avfalls- och vedhanteringen vid Keltasilmä, Tetrijärvi, Hiislampi ja Linnalampi skärmskydd ansvarar Forststyrelsens Södra Finlands naturtjänster. Mer information fås från Koli Ukko naturum.

WC och toaletter

 • Vid skärmskydden finns det torrtoaletter och vid Issonjärvi parkeringsplats en toalett. Torrtoaletten vid Tetrijärvi skärmskydd är tillgänglig, men det är bäst att han en assistent med.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • I friluftscentrets kafé-restaurang i Petkeljärvi nationalpark finns det både en wc och en tillgänglig toalett, som man kan använda under centrets öppettider. Därtill finns det i norra ändan av Petraniemi parkeringsplats en torrtoalett.

Övernattning

Tältning

 • Man får tälta längs leden med stöd av allemansrätten, utom i Petkeljärvi nationalpark, där man endast får tälta på campingområdet vid Petkeljärvi friluftscentrum.

Skärmskydd

Längs leden finns fyra rastplatser med skärmskydd. Det skärmskydd som ligger närmast parken är på Keltasilmäs strand. På rastplatserna finns det dessutom vedlider och torrtoaletter.

 • Keltasilmä skärmskydd ligger på tjärnen Keltasilmäs östra strand, på ett smalt näs mellan Keltasilmä och sjön Joutenjärvi.
 • Tetrijärvi skärmskydd ligger i Saarilahti på Suuri Tetrijärvis norra strand. Vindskyddet lämpar sig som tillgänglig övernattning endast då man har en assistent med sig.
 • Hiislampi skärmskydd ligger på ett näs mellan Iso Haukilampi och Pieni Hiislampi.
 • Linnalampi skärmskydd ligger på Linnanlamminsärkkä på västra stranden av ån Koitajoki.

Hotel och hyresstuga

Övrig service

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.