Omenojärvis fågelbestånd

Trots att Omenojärvi är en liten sjö finns här många sjöfågelarter. I sjön häckar ett tiotal olika arter och det sammanlagda antalet par är 60. Vanligast är skäggdoppingen och knipan. Dessutom häckar bl.a. sångsvanen och årtan i sjön.

Också flera mindre allmänna sjöfågelarter häckar i Omenojärvi. Den bruna kärrhöken häckar här, liksom vattenrallen, rördrommen och tranan. I Omenojärvi finns också en skrattmåskoloni.

Sjöns fågelbestånd har påverkats av att vattnet blivit grumligare och betesgången på stränderna upphört, och förekomsten av många arter har minskat jämfört med situationen på 1970-talet. Bl.a. brushanen och rödbenan påträffas inte längre i Omenojärvi.

Värdefulla naturtyper

Förutom ett betydande fågelbestånd har Omenojärvi också naturtyper som är avsedda att skyddas enligt EU:s habitatdirektiv. Omenojärvi företräder naturligt en frodig sjö. Maderna runt sjön är öppna starr- och gräsängar. Ställvis växer också videbuskar. Högre upp på stranden finns trädbevuxna klibbalsmadkärr. Där åsskogen börjar strömmar grundvattnet upp till markytan och det bildas sippervattenytor.

Skötsel och iståndsättning av sjön

Omenojärvis vattennivå har senast sänkts en halv meter i slutet av 1930-talet. Sjöns medeldjup är bara en halv meter och det finns för litet vatten i sjön. Detta ser man bl.a. på att maderna växer igen och vattnet blir grumligare. En höjning av vattennivån i Omenojärvi förbereds.

En rundformad sjö omgärdad av vassruggar. I bakgrunden några hus och skog.

Kreaturen har i tiden betat på stränderna av Omenojärvi men sedan betesgången upphörde har dessa strandbeten fått växa igen. På sjöns norra strand försöker man återställa den öppna strandängen med hjälp av betesgång och slåtter.