Ivalojoki anses vara en av vårt lands finaste kanotleder. Älven är lämpligt krävande och där finns ett antal forsar. Det omgivande landskapet är storslaget och vildmarkslikt. Kanotleden lämpar sig också för oerfarna kanotister, särskilt vid låga vattenflöden. Den lämpligaste etappen är Kuttura - Ivalo (70 km).

Sandig flodbädd, en ö som växer på en sandpil mitt i floden. Stränderna är trädbevuxna och där bakom skymtar en brant fara.

Ivalojoki är också ett intressant objekt ur guldhistorisk synpunkt. Av ledens sevärdheter kan man nämna Kruunun Stationi vid Ivalojokis Kultalas och Ritakoski. Man kan t.ex. bekanta sig med sekelgamla guldvaskningstraditioner vid Ivalojoki Kultalas museiområde samt på övriga ställen längs Ivalojoki med modern guldvaskning.

Ledbeskrivning

Ivalojoki är grund, har lågt vatten och är stenig. Den kan ändå användas hela sommaren. Vid alla forsar ända fram till Toloskoski får man vara beredd på att väja för undervattensstenar. Det saknas några strömdrag i ledbeskrivningen, men med tanke på paddlingen behöver de inte någon ledbeskrivning. Ledbeskrivningen omfattar etappen Kuttura - Ivalo, vars längd är 70 km och fallhöjd 82,5 m. Den genomsnittliga lutningen är 1:848 m. Det rekommenderas att man undersöker vilken rutt man bör ta innan man åker ned för forsarna Saarniköngäs och Toloskoski.

Höjden och längden på forsarna samt en del av namnen baserar sig på den längdprofil av Ivalojoki som har gjorts av Vattenstyrelsens hydrografiska byrå. Instruktionerna för leden baserar sig särskilt på forskningar som gjorts i juni - juli 1984, då det var normalvattenstånd. Avvägningen gjordes i juli - augusti 1957. Forsarnas klassificering är I - III. Då man läser ledbeskrivningen bör man minnas att under lågvatten och särskilt under högvatten ser forsarna och strömställena och tom. en del av lugnvattnen längs ledenhelt anorlunda ut än vid normalvattenstånd.

Ledetapper

 • Kuttura
 • Porttiniva 350 / 1,4 m, 1:250, 3 km
 • Porttikoski 1400 / 5,3 m, 1:264, 4 km
 • Timanttiköngäs 900 / 2,4 m, 1:375, 5,5 km
 • Väänäsenniva 700 / 1,6 m, 1:437, 7 km
 • Möllärinkoski 550 / 1,4 m, 1:393, 8 km
 • Saarnaköngäs 700 / 3,5 m, 1:200, 9 km
 • Surmaköngäs 50 / 2,0 m, 1:250, 10 km
 • Penttilänkoski 900 / 3,7 m, 1:243, 12 km
 • Appisköngäs 250 / 0,7 m, 1:357, 13,5 km
 • Korhosenkoski 1250 / 8,4 m, 1:148, 15 km
 • Saunakoski 150 / 0,8 m, 1:187, 17 km
 • Kultalankoski 350 / 2,5 m, 1:140, 18 km
 • Kolmosenkoski 350 / 1,3 m, 1:269, 19 km
 • Rovaniemenkoski 200 / 0,8 m, 1:250, 20 km
 • Björklundinkoski 500 / 2,0 m, 1:250, 21 km
 • Grönholmankoski 800 / 3,8 m, 1:210, 22 km
 • Merimiestenkoski 200 / 1,0 m, 1:200, 23 km
 • Sotajoenkoski 700 / 2,4 m, 1:292, 24 km
 • Sotajoenniva 500 / 0,5 m, 1:1000, 26 km
 • Ritakoski 1400 / 6,5 m, 1:215, 27,5 km
  • övre 600 / 3,2 m, 1:187
  • nedre 350 / 2,4 m, 1:145
 • Kuivaniva 600 / 2,4 m, 1:250, 31,5 km
 • Pelsinniva 150 / 0,8 m, 1:187 33,5 km
 • Hammasniva 350 / 0,9 m, 1:389, 34,5 km
 • Härkäniva 750 / 1,9 m, 1:395, 38 km
 • Hetanniva 600 / 1,4 m, 1:428, 39 km
 • Toloskoski 850 / 4,6 m, 1:185, 43,5 km
  • övre 200 / 1,2 m, 1:167
  • nedre 250 / 3,1 m, 1:81
 • Lappispola 200 / 0,4 m, 1:500, 49 km
 • Pajakoski 650 / 2,0 m, 1:325, 51 km
 • Alaniva 700 / 2,2 m, 1:312, 53 km
 • Ivalo 70km

Kuttura

 • Längs älven finns det en avsats, från vilken det är lätt att sjösätta kanoterna. Vid Kuttura i Pirttiniva strömmar älven lugnt och karakteristiskt för Ivalojoki är vattnet grunt. Pirttiniva följs av ett ca 2 km långt sel, där det är bra att vänja sig vid hur det är att paddla längs Ivalojoki.

Porttiniva, 350 / 1,4 m, 1:250, 3 km

 • Paddlingsrutten är mitt i älven.

Porttikoski, 1400 / 5,3 m, 1:264, 4 km

 • Man börjar ränningen vid högra sidan, varifrån manfortsätter till första kurvan i huvudströmmen. Då älven gör en kurva till höger låter man kanoten glida från huvudströmmen i riktning mot högra stranden. Från högra sidan vid slutet slutet av kurvan fortsätter man mot mittlinjen i följande kurva till höger. Nedanför eller dvs. i slutet av forsarna paddlar man i närheten av huvudströmmen en aning på vänstra sidan av den. Följande fors är Juusolanniva. Vid forshuvudet på vänstra stranden av älven finns ruinerna av Viktor Koivulas stuga och guldvaskeri.

Timanttiköngäs, 900 / 2,4 m, 1:375, 5,5 km

 • Hela forssträckan består av Juusolanniva, Timanttiköngäs och Åströminniva, som är grunda och steniga. I kurvorna följer man de yttre kanterna och på raksträckorna i mitten.

Väänäsenniva, 700 / 1,6 m, 1:437, 7 km

 • Man börjar i huvudströmmen och i kurvorna följer man de yttre kanterna. Ön i slutet av strömdraget passeras på vänstra sidan. Då man passerat strömdraget finns det en populär fotograferingsplats på berget på vänstra stranden.

Möllärinkoski, 550 / 1,4 m, 1:393, 8 km

 • Man börjar vid högra kanten och paddlar bredvid klipporna till höger. Ön vid slutet av forsen passeras på högra sidan. Slutet av forsen är grund och strömmen är stark.

Saarnaköngäs, 700 / 3,5 m, 1:200, 9 km

 • Innan man åker nedför forsen Saarnaköngäs rekommenderas det att man går i land på högra stranden av älven för att rekognosera forsen. Från stranden ser man en tydlig rutt i forsen. Vid forshuvudet finns det en grop, i vilken man kan se några långsmala undervattensstenar, alldeles vid foten av berget mittemot. Färdrutten går ca 1 m höger om stenarna från kanoten sett. Från övre loppet kan man mitt i strömmen se en stor skifferstenhäll som passeras på högra sidan. Den tidigare nämnda gropen syns inte från övre loppet, utan man är tvungen att uppskatta dess och stenarnas läge. Uppskattningen träffar rätt om man passerar stenarna på högra sidan och lätt snuddar vid dem. Vid detta ställe i strömmen styr strömmen kanoten i rätt kurs. Det viktigaste är att hålla kanoten rak i strömriktningen. Forsen är som grundast vid forshuvudet och efter undervattensstenarna kommer det kraftiga brytande vågor och det är djupt.

På våren paddlar översvämmade vatten i en gul kajak med en röd hjälm på huvudet. Träden på stranden är bladlösa och höet gult.

Surmaköngäs, 50 / 2,0 m, 1:250, 10 km

 • Forshuvudet syns tydligt från kanoten. På högra stranden ser man en stensamling, som sluttar svagt mot älven. Man börjarvid vänstra kanten. Efter ca 100 m styr man till höger ca 5 m från stranden och fortsätter där tills forsen slutar. I slutet av forsen kommer det brytande vågor och svallvågor. Efter Surmaköngäs följer Ruikansuvanto och Ruikanmutka, och på vänstra stranden finns enstöringen Unto Koivunens stuga.

Penttilänkoski, 900 / 3,7 m, 1:243, 12 km

 • Penttilänkoski omfattar såväl övre delens Penttilänkoski (450 / 1,8 m, 1:250) som Saarikorva (200 / 1,4 m, 1:187), som följer nästan omedelbart därpå.. Penttilänkoski börjar omedelbart nedanför Koivunens stuga. Man börjar med att paddla nära högra stranden. Man håller till höger ca 100 m, varefter huvudströmmen och rutten går över till vänstra sidan. Nedre delen av Penttilänkoski är grund och stenig. Saarikorva är en grund och stenig fors. Ön i älven passeras på vänstra sidan. Anelinkorva (150 / 0,8 m, 1:187) är en kort fors. Man paddlar nära högra stranden.

Appisköngäs, 250 / 0,7m, 1:357, 13,5 km

 • Man börjar mitt i fåran. Stenar. Appisjokis mynning.

Korhosenkoski, 1250 / 8,4 m, 1:148, 15 km

 • Man börjar vid högra kanten och paddlar ca 500 m tills man kommer till en ö. Efter ön blir älven bredare och grundare och huvudströmmen är i vänstra hälften av älven. Här är älven grund och stenig. Man är tvungen att väja för stenarna, men man bör huvudsakligen hålla sigtill vänstra hälften av älven tills forsen slutar.

Saunakoski, 150 / 0,8, 1:187, 17 km

 • Från Saunakoskis forshuvud kan man hängbron vid se Kultala. Ränningen börjar nära högra stranden och under hängbron förflyttar man sig till vänstra kanten och vidare till Kultalas strand. Kultalas strand består av småsten och där går det bra att gå i land. Det finns en öde- och hyresstuga i Kultala och Folkstugan vid Ivalojokis Kultala reserveringsstuga.

Kultalankoski, 350 / 2,5m, 1:140, 18 km

 • En fors med riklig vattenföring där det finns några stenar samt brytande vågor. Man börjar vid högra kanten. Efter Kultalankoski följer nästan omedelbart Kolmosenkoski (350 / 1,3 m, 1:269).

Rovaniemenkoski, 200 / 0,8 m, 1:250, 20 km

 • Vid början av forsen Rovaniemenkoski har det på kartan markerats en udde, men i verkligheten är det en ö. Man börjar längs vänstra stranden, till höger om berget, och fortsätter rakt nedåt.

Björklundinkoski, 500 / 2,0 m, 1:250, 21 km

 • Man börjar nära högra stranden. Man passerar den första ön på vänster sida, varefter man omedelbart förflyttar sig mot den högra stranden. Ön med stenröse som följer passeras på högra sidan, varefter man fortsätter längs huvudströmmen och fortsätter ända ned.

Grönholmankoski, 800 / 3,8 m, 1:210, 22 km

 • Man börjar en aning till höger om mittlinjenoch därifrån till mittlinjen. Ön passeras på vänstra sidan, alldeles i närheten av ön. Nedanom ön styr man över till närheten av högra stranden.

Merimiestenkoski, 200 / 1,0 m, 1:200, 23 km

 • Mitt i älven går en tydlig rutt. Forsens första och mellersta del paddlas i huvudströmmen och den sista delen i närheten av högra stranden. Efter Merimiestenkoski mynnar Sotajoki ut i Ivalojoki från högra sidan. På det ställe där älvarna flyter samman finns det en bra lägerplats samt en eldplats, och ca 400 m uppströms längs Sotajoki på älvens östra strand finns Liljeqvist ödestuga, som inte är underhållen.

Sotajoenkoski 700 / 2,4 m, 1:292, 24 km

 • Man paddlar hela forsen i närheten av vänstra stranden (ca 10 m från strandlinjen).

Sotajoenniva 500 / 0,5 m, 1:1000, 26 km

 • Man börjarströmdraget i mitten. Ön passeras på högra sidan och berget på vänstra sidan och i huvudströmmen.

Ritakoski 1400 / 6,5 m, 1:215, 27,5 km

 • övre 600 / 3,2 m, 1:187
 • nedre 350 / 2,4 m, 1:145

Man börjar i huvudströmmen, i kurvan i forsen håller man till höger, varefter man åter styr tillbaka till huvudströmmen. Vid Ritakoskis forshuvud, på södra stranden finns det som minne från den forna guldgrävartiden Liljeqvists mudderverk. Ritakosken kultala är beläget på norra stranden av älven nedanförforsen. Då man tar i land bör man se upp för stenarna. I Ritakoski finns det en öde- och hyresstuga. Älven blir grundare efter Ritakoski.

Kuivaniva 600 / 2,4 m, 1:250, 31,5 km

 • I mitten.

Pelsinniva 150 / 0,8 m, 1:187 33, 5 km

 • Man börjar på vänstra sidan om ön i närheten av älvens vänstra strand, varefter en klar rutt är synlig närmare mitten av älven. Efter forsen följer Nulkkamukka till höger. Vid strandklipporna gjordes det för första guldfyndet vid Ivalojoki och till minne av det har det rests en minnesstaty.

Hammasniva 350 / 0,9 m, 1:389, 34,5 km

 • Man väljer rutten i närheten av den högra stranden. Vid Louhiojas mynning finns det en eldplats, och Louhioja ödestuga finns på västra stranden av Louhioja, ca 400 m uppströms från Ivalojoki.

Härkäniva 750 / 1,9 m, 1:395, 38 km

 • Rutten går nära högra stranden.

Hetanniva 600 / 1,4 m, 1:428, 39 km

 • Den första delen av forsen paddlas i mittströmmen, och vid Tomperis hus tar man över till älvens högra sida.

Toloskoski 850 / 4,6 m, 1:185, 43,5 km

 • övre 200 / 1,2 m, 1:167
  Det rekommenderas att man rekognoserar Toloskoski från stranden innan man ränner den. I den övre delen av forsen håller man till vänster om forsens mittlinje, varefter man styr rakt mot mitten av älvkröken. Stenar. I kröken för strömmen kanoten alldeles intill högra stranden, därifrån man fortsätter mot mittströmmen. Man följer huvudströmmen tills man ser selet nedanom forsen och den nedre forsens brant sluttande sista parti.

 • nedre 250 / 3,1 m, 1:81
  Man börjar på ca 5 meters avstånd från älvens högra strand. Lägg märke till att man når stranden först då man kommer till forsens nedre del, men det är nödvändigt att komma i närheten av den högra stranden, eftersom det finns stora stenar i mitten av den nedre forsen. Man kan också komma till den nedre forsen genom att hålla sig nära den vänstra stranden, men då kan man inte undvika att kanoten tar i bottnen. Man bör också se upp för de nästan osynliga stenhällarna i mitten av forsen. 

En paddlande gul kajak i forsen, en stenig ö i mitten och en trädbevuxen strand på baksidan.

Lappispola, 200 / 0,4 m, 1:500, 49 km

 • Rakt. Landstigningsplats finns på älvens högra sida.

Pajakoski, 650 / 2,0 m, 1:325, 51 km

 • Rakt.

Alaniva, 700 / 82,5 m, 1:312, 53 km

 • Rakt.

Ivalo, Kuttura - Ivalo, 70 000 / 82,5 m, 1:848, 70 km

 • Landstigningsplats direkt efter bron på högra stranden av älven. Sandstrand.

Kommunikationer och kartor

 • Det går en landsväg (9694) till Kuttura by, och det är 40 km från Rovaniemivägen (riksväg 4, E75) i Laanila. Det finns inga bussförbindelser till Kuttura. Parkeringsplatsen är belägen bredvid Kuttura bro.

 • Terrängkartos nummer V443 ja V522, Hammastunturi Ivalojoki Juutua vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. 

Service längs leden

Eldplatser

 • Eldplatser från övre loppet mot nedre loppet: Vid älvmynningarna Kyläjoki, Appisjoki, Sotajoki och Louhioja.

 • På statens marker i Övre Lappland har Forststyrelsen gett tillstånd att göra upp öppen eld av ris och grenar utan särskilt tillstånd. Det krävs ett tillstånd med man har för avsikt att ta och använda lågor dvs. fallna träd av lågt värde. Tillståndet fås från Ivalo kundtjänst. Det är önskvärt att man använder sig av underhållna och anvisade eldplatser alltid då det är möjligt.

 • Då varning för terrängbrand har utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på de anvisade eldplatserna. Det är dock tillåtet att använda friluftskök.

Tältning

Öde- och reserveringsstugor

Stugorna är uppräknade från övre loppet nedströms.

Övrig service