Meikos historia

Stenåldersbosättningar

I Meikos omgivning bodde man redan under stenåldern; i Volsområdet känner man till fyra boplatser från denhär tiden. I närheten av Meiko finns också flera byar från medeltiden: Vols, Ingels, Kvarnby, Överby, Sjundby och Engisby, vilka också hade inflytande på Meiko.

Krigshistoria

Meikos skyddsområden är en del av Finlands krigshistoria.  I områdets nordöstra del ägde strider rum under inbördeskriget. Vid Mustjärvis stränder finns fortfarande stridsgravar kvar som minne av striderna 1918, de s.k. striderna vid Sigurds.  

En stor del av Meikoområdet ingick i det s.k. Porkala arrendeområde (1944–1956). Dessutom utgjorde Meiko gränsområde för Sovjetunionens bas och den norra gränsen gick cirka en halv kilometer från Meikosjöns norra strand. Sovjetunionen återlämnade Porkala arrendeområde till Finland 26.1.1956 efter elva år. Befästningsanordningarna förstördes delvis genom att fyllas igen och genom sprängningar innan basen överläts. På Meikosjöns norra och södra stränder kan man ändå se lämningar av befästningsanläggningar på marken, såsom stridsgravar, befästningar och eldställningar. 

Skydd av Meiko

Skyddet av Meiko fick sin början när Kyrkslätts kommun 1912 skänkte ett tre hektar stort område i sydöstra hörnet av Meikosjön till Kyrkslätts Hembygdsförening. Avsikten var att bevara området som "naturpark". Det officiella skyddsbeslutet för området fattades av länsstyrelsen i Nylands län 1965. Skyddet av Meikoområdet påskyndades på 1970-talet. Då inrättades ett cirka 70 hektar stort naturskyddsområde på Kyrkslätts kommuns mark vid Meikosjön. Samtidigt fortsatte skyddet av områden i privat ägo.

Meikos skyddsvärde på nationell nivå erkändes officiellt i slutet av 1970-talet. Området inkluderades i stor utsträckning i de riksomfattande naturskyddsprogrammen (lundskyddsprogrammet, skyddsprogrammet för gamla skogar, myrskyddsprogrammet, strandskyddsprogrammet, vattendrag som kräver särskilt skydd), vars syfte är att trygga bevarandet av den biologiska mångfalden i vårt land.
 

En kulle med tallskog.

Genom att införliva området Meiko-Lappträsk i Natura 2000-nätverket stärks dess värde i skyddet av viktiga europeiska naturtyper och arter. Numera är det enhetliga naturskyddsområdet cirka 1400 hektar stort, varav den största andelen, cirka 1000 hektar, ligger på Forststyrelsens marker. Till helheten hör också Kyrkslätts kommuns och privata naturskyddsområden.