Naturen i Kylmäluoma

Bild: Mari Limnell
Kylmäluoma strövområde består av talldominerad skog och aapamyr som genomskärs av åsar. Smålommars och storlommars rop, det lugna läget och tystnaden skapar ödemarksstämning. Kylmäluoma är ett paradis för vandrare och fiskare.

Så här värnar vi om naturen

Ståtliga åsar och nordens skogar

Kylmäluoma strövområde hör till det nordborealiska skogsvegetationsbältet. Naturen och landskapet domineras av smala, branta och trädbevuxna åsar samt gropig terräng med dödisgropar, vilka bildats av skikt som istidens smältvatten hämtade med sig. Hukanharju, Kylmäluomanharju och Sarvenharju är en del av den åskedjan som sträcker sig från Bottenhavet ända till Ryssland.

Bild: Tiina Laitinen

Kylmäluomas ståtliga ås- och sjölandskap samt den mosaiklikt varierande naturen är områdets mest betydande rikedomar och attraktioner. Tack vare sitt läge är området lugnt och ödemarkslikt, men är ändå lätt att nå från riksväg 5.

Bild: Mari Limnell

De attraktivaste objekten ur landskapssynpunkt är åsarna Hukanharju och Kylmäluomanharju vilka finns nära Kylmäluoma campingområde (www.hossa-kylmaluoma.fi, på finska och engelska).

Karga, klara sjöar

På Kylmäluomaområdet finns det ca 90 tjärnar och sjöar av olika storlek, varav de flesta har uppkommit efter istiden då stora isblock begravts i marken och sedan smultit. 

Storlom (Gavia arctica). Bild: Forststyrelsen

Sjöarna och tjärnarna i dessa dödisgropar har klart vatten, är djupa och näringsfattiga. De naturliga fiskarterna är bäcköring, sik, id, mört, siklöja, lake, gädda och abborre. Till de karga men fiskrika sjöarnas fåglar hör bl.a. knipa samt de utrotningshotade fiskgjuse, smålom och storlom.

Talldominerad naturskog

Av strövområdets areal består ca 15 % (11 km2) av nordliga naturskogar. De är belägna i strövområdets västra del, och i dem förekommer det flera missgynnade arter som är bundna till grov tallskog. Av tickorna förekommer det bl.a. gräddporing, fläckporing, ostticka, gräddticka,rynkskinn och lappticka.

Värdefulla gamla skogar finns även i bl.a. Kylmäluomaharju och i Saarilampis omgivning. På Kylmäluomanharju finns det ett urskogsområde, som grundades redan 1955 av Forststyrelsen.

Bild: Mari Limnell

Typiska fårgelarter i Kylmäluomas skogar är tjädern, järpen och tretåig hackspett. Den mest representativa av de sällsynta däggdjursarterna är lodjuret.

Aapamyrar

Kylmäluoma-området domineras av aapamyrar: vida och enhetliga myrkomplex som består av olika kärrtyper. Av områdets sammanlagda areal utgör aapamyrarna 15% (11 km²). Myrfågelarterna representeras på aapamyrarna bl.a. av sångsvanen, tranan och grönbenan.

Skvattram (Rhododendron tomentosum). Bild: Tiina Laitinen

Sevärdheter i Kylmäluoma

Det finska Årets träpris 1996

Kylmäluoma receptionsbyggnad blev färdig år 1994. Byggnaden inrymmer campingområdets reception och informationställe samt en café-restaurang. Då den stod färdig belönades bygganden med det riksomfattande Årets träbyggnad -pris.

Bild: Forststyrelsen

Kylmäluoma strövområde

  • Inrättad  1979
  • Areal 73 km²