Gammelskogens sus

Herankaira ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar och Natura 2000 -nätverket. På området finns värdefulla gamla skogar, som huvudsakligen är talldominerade moskogar. De stora, mycket gamla tallarna och torrakorna gör området vildmarkslikt. På de fuktigare ställena växer gamla granskogar.

Gamla tallar och både yngre och äldre granar växer i den soliga skogen. En av träden har dött, en hackspett hackat ett bohål i den döda stammen. I mitten finns två gamla stubbar.

I skogarna på området har på sin tid gjorts en del blädningar, som det fortfarande finns spår av i form av gamla stubbar och Hera skogsbilväg. Områden som ligger på längre avstånd från vägen och har varit svårare att nå, har bevarats nästan orörda. Som exempel kan nämnas de steniga, bergiga och branta sluttningarna kring sjön Iso-Herajärvi I skogarna finns det rikligt med död ved och torrakor, som utgör fina livsmiljöer för bl.a. tickor och skalbaggar. Största delen av fågelbeståndet utgörs av skogsarter. Fågelarter som är allmänna på området är bl.a. bergfink och rödstjärt. Den präktiga tjädern och den lilla trädkryparen, båda gammelskogsarter, förekommer också på området men sparsamt.

Saukkojoki

I skogen längs ån Saukkojoki (fritt översatt "Utterån") finns över tvåhundra år gamla träd, och skogen är mycket artrik. Gamla furor, täta granbestånd och frodiga lövskogar kantar ån, som sakta slingrar fram på området. Ställvis rinner åvattnet nästan obemärkt genom blockmarker. Längs ån trivs många gräs och örter, som inte i större grad påträffas på momarker. I växtligheten längs ån ingår t.ex. älgört och brunrör. Till djurlivet hör bl.a. utter, som ån fått sitt namn efter.

Myrar och små sjöar

I Herankaira finns inte bara skogar utan också myrar, av vilka Viipua-aapa är den största. Myrarna är huvudsakligen karga tallmossar och fattigkärr. På myrarna kan man få syn på t.ex. enkelbeckasin och småspov. I Herankaira har också påträffats videsparv, som trivs i buskage på kanten av tallmossarna.

Herankaira är beläget i en trakt som är rik på små sjöar. Iso-Herajärvi och Kivijärvi ligger inom området, medan Ulkujärvi och Viipua endast gränsar till Herankaira. På området finns dessutom tjärnar. Fiskarna i sjöarna lockar fiskare till området, inklusive fiskgjusen, som häckar på området.

På de mosstäckta strandklipporna ligger två döda träd samt två stenar och tallar av olika längd. En blå sjö kan ses i bakgrunden, barrträd växer på sjöns strand. Vädret är soligt och klart.

Sjöfräken växer i den blåa sjöns strandvatten. Vattnet är klart och den sandiga bottnen är synlig. Längs stränderna växer talldominerad blandskog.  Himlen är blå och molnfri.