Pihlajavesi, som är en del av Saimen, breder ut sig söder om Nyslott. Området är nästan 20 km brett och ca 40 km långt. Det mångfasetterade insjölandskapet består av flera stora holmar och hundratals skär. Inlandsisen har i tiderna format den steniga skärgården i nordvästlig-sydöstlig riktning. Områdets landskap är ödsligt och strandlandskapet domineras av karga tallbestånd på bergen. 

Branta klippor vid Pihlajavesi. Klippan har spruckit i den nedre delen och bildat stora kantiga klippblock. På den övre delen av klippan växer lav. Träden växer glest, låga tallar.

Bakom bergen på de inre delarna av holmarna finns det frodiga blandskogar och lundar. Pihlajavesis största holmar är bebodda året runt.

Pihlajavesis skatt - den hotade saimenvikaren

Färdas man tyst på sjön och med respekt för naturen kan man med god tur få se en saimenvikare (metsa.fi, på finska). Den nyfikna vikaren kan följa med människans bestyr en stund, men oftast dyker den rätt kvickt under ytan.

Huvudet av två Saimenvikare syns ovanför vattenytan. En liten isflak flyter bredvid vikarna.

För att trygga vikarens förökningsro är det skäl att om vintern undvika att färdas och speciellt att köra med snöskoter på vikarnas stränder. Vanligen blir vikare ca 20 år gamla, men det har även påträffats över 30 år gamla individer. Läs mer om saimenvikaren.

Värdefulla fågelskär

Det häckar nästan 200 fågelarter i Pihlajavesi. Måsarna och tärnorna trivs i skyddet av fjärdarnas värdefulla fågelskär. Undvik att göra standhugg på skären och de små öarna under fåglarnas häckningstid. De större och mera skyddade holmarnas stränder å sin sida gynnar storlommar, skrakar, bofinkar, lövsångare och trädpiplärkor. Området är också en livlig flyttningstrakt. Det flyger årligen tusentals arktiska flyttare över sjön.