Instruktioner och regler för Ekenäs skärgård

Instruktioner för att vistas och färdas i Ekenäs skärgård

I Ekenäs skärgårds nationalpark är det tillåtet

Flygbild av skärgården, en labyrint av hav, land och barrskog.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna
 • att jaga: lokala invånare kan ansöka om jaktlov för sjöfågel för tiden 10.9.-30.11. för vissa skär i den södra delen av nationalparken väster om Äggharun (se karta (julkaisut.metsa.fi) som bilaga,
 • för annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att ta marksubstanser eller på annat sätt skada mark- eller berggrunden
 • att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att låta hundar och andra husdjur gå fria
 • att skräpa ned naturen, störa andra besökare eller skada konstruktioner, fornlämningar eller ruiner
 • att vidta andra åtgärder som inverkar ogynnsamt på naturförhållandena i området, landskapet eller djur- och växtarternas fortbestånd
 • 1.1.-31.12. förbjudet att landstiga för att skydda värdefull terrest miljö och arter i Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär och Jussarös västra del, vilken hör till nationalparken. Det är tillåtet att röra sig längs med den märkta naturstigen på Jussarö.
 • 1.4.-31.7. förbjudet att landstiga för att trygga den häckande fågelfaunan och växtligheten på Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun samt kobbarna på den
  västra sidan, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun och Drängharun
 • det är förbjudet att röra sig på följande land- och vattenområden som märkts på kartan i bilaga: 1.1.-31.12. Älgö Verkviken och Älgön Verkfladan samt 1.4.-31.7. Älgö Storträsket. I den södra viken av Älgö Storträsket är det tillåtet att simma. 

Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi) i sin helhet samt till ordningsstadgan hörande kartor.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.
  • Vid Rödjan är hörbarheten mycket dålig. 

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).