Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och caféer

 • Närmaste butiker och caféer är i Karigasniemi och Utsjoki

Eldplatser

 • Längs lederna på naturreservatets område finns det sammanlagt 20 eldplatser. De ligger vid stränder med några kilometers mellanrum. Det är möjligt att göra upp öppen eld endast i dessa eldstäder. Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld ens i dessa eldstäder.

Dricksvatten

 • Vattnet är drickbart på hela parkens område. Närä stugor och eldplatser lönar det sig att rena vattnet innan man dricker det.

Avfallshantering

 • Ekopunkterna ligger vid Kevoledens södra och norra ända, Suohpášája, Roavejärvi samt vid Ruktajärvis, Njávgoaivis och Kuivis ödestugor. Vid alla eldplatser finns det sorteringspunkter för blandavfall samt för flaskor och burkar.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Skräpfritt friluftsliv

WC

Längs de utstakade lederna vid eldplatserna och ödestugorna finns det torrtoaletter, där det finns uppsamlingskärl för sanitetsprodukter. Man måste se till att lägga blandmedel i toaletten i samband med användningen.

Övergångsställen

Kevofloden korsas tre gånger under ledens lopp. Vid övergångsställena finns det stödvajrar som underlättar vadandet.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På naturreservatets område är tältning tillåtet endast på anvisade platser, som det finns fjorton av på naturreservatets område och dessutom fyra utanför dess gränser längs lederna.Det är förbjudet att ta stöd- eller andra träd för att slå läger.
 • Ruktajávris ödestugas gårdsplan finns det ett skärmskydd för dagsbruk.
 • Som skydd för vädret och för att torka utrustning i finns det två lappkåtor i tyg vid Suohppášája och Gamajotnsuohppášája. De är inte avsedda för övernattning.
 • Utanför naturreservatet, på Paistunturi ödemarksområde får man fritt slå läger.

Ödestugor

I ödestugorna kan man övernatta en natt eller två, närmare information får du från Ödestugor-sidorna.

Invid Kevoleden eller Kuivileden ligger tre ödestugor. På naturreservatets områdemen ligger endast Kuivi och Mádjohka ödestugan.

 • Ruktajávri ödestuga ligger sydväst om Kevo naturreservat, nordost om Stuorrajärvi, som hör till Luomusjärvet (Luobmosjavrrik) och på nordoststranden av Ruktajärvi, som ligger norr om Luomusharju.
 • Njávgoaivi ödestuga ligger väster om Kevo naturreservat, i en liten björkskog nordväst om Njávgoroaivi (Nauguvaara), som ligger ca 6 km norr om Luomusjärvi sjöar.
 • Kuivi ödestuga ligger norr om norra Kamajokis (Gamajohka) övre lopps biflod, ca en halv kilometer väster om älvens förgreningspunkt, vid Guivifjällets ost-sydost fot.
 • Mádjohka ödestuga ligger i norra delen av naturreservatet på östra stranden av älven Davimuš Mádjjohsuorg-älvens (en av Mádjohkas utloppsgrenar) på den plats där Borgebeaskaavd-bäcken flyter samman med den.

Gammar

 • Akugammen ligger invid den utstakade leden mellan Njávgoaivi och Kuivi, omedelbart utanför parken. Utrymme för ca 4-6 pers.
 • Fiellu gammen ligger vid Fiellogeađgejohkas och Kevojokis sammanflöde, på Fiellus norra strand. Inga britsar, några bord och bänkar. Väderskydd, ej för övernattning.
 • Njaggaljavri gamme ligger i den norra ändan av den mittersta Njaggalsjön. Den är en gammal fiskegamme, som restaurerats på 1980-talet och som har en eldstad och ett par bänkbritsar i mitten. Väderskydd, ej för övernattning.

Övernattning i omnejden

Semesterstugor

 • I Karigasniemi och Kaamasmukka finns det stugby- och bastuservice.

Campingområden

Service för husvagnsägare

 • I Utsjoki och Karigasniemi.

Bastubadande

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.
 • Siida är i sin helhet tillgänglig för rullstolsbundna, men i auditoriet ryms för en rullstol. En rullstol är även reserverad för besökare. Det finns en handikappanpassad wc i byggnaden. På utomhusmuseiområdet kan man om sommaren röra sig med en assistent.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste butikerna, servicestationerna, ombudsmannapostkontoren och taxina finns i Karigasniemi och Utsjoki.
 • Observera, att det finns ingen bankautomat i hela kommunen.
 • I områdets butiker finns det medicinskåp.
 • I Utsjoki finns det en hälsocentral och i Karigasniemi finns ett hälsohus.
 • Fisketillstånd för exempelvis Tana älv säljs av lokala turismföretagare.
 • Bilförflyttningsservice lönar det sig att göra förfrågningar om hos Utsjoki (utsjoki.fi, på finska).
 • Det finns rikligt med inkvarteringsservice, det närmaste hotellet ligger i Utsjoki.
 • Tilläggsinformation på Utsjoki (utsjoki.fi, på finska) sidor.

Kevoleden tältning

Från nord till söder:
(övernattning)

Silkeája (2,5 km)
Guoikgáhritája (3,5 km)
Beahcelávojávrrit (2 km)
Gaskkamuš Njaggaljávri (3 km)
Njaggaljávri (8 km)
Gamajotnsuohpášája (1,5 km)
Gamajotnjálmmeluoppal (3 km)
Roajášjávri (9,5 km)
Fiellogahjohka (6,5 km)
Suohpášája (8,5 km)
Geavvogeašláttu (3 km)
Ruktajávri at (10 km)
Luopmošjohka (2 km)