Lotsstationen på Röyttä i Ijo

Två stycken tvåvåningsbyggnader i samma färg bredvid varandra. Den större byggnaden har en sockel av stora stenar. Det finns en sittgrupp gjord i trä på gården.

Norra Österbotten
Ijo
Bottenvikens öar och holmar

Röyttä i Ijo fungerade som lastplats för trävirke under 90 år från 1800-talet fram till år 1969. Numera är Röyttä en populär bas för båtlivet och ett rekreationsmål.

Röyttäs historia

Nytt land

Röyttä i Ijo är en cirka 60 hektar stor holme som ligger 40 km norr om Uleåborg och cirka 4 km väster om Praavannokka hamn i Ijo. Holmens högsta punkt ligger 5 meter ovanför havsytan. Röyttä steg ur havet på 1300-talet. Ännu på 1870-talet syntes holmen som tre separata holmar på kartan, men vid sekelskiftet blev den i och med landhöjningen en enda holme.

Fiskebas

Fiskets historia sträcker sig från medeltiden ända fram till våra dagar. Från och med år 1842 var holmen uthyrd åt Iin lohenkalastusyhtiö (Ijo laxfiskebolag). Då staten inte förnyade hyreskontraktet påbörjade man att processa om äganderätten till holmarna. Processen avslutades först år 1921 då högsta domstolen beslöt att holmarna tillhör staten.

Lastningsplats för trävaror

Lastningsverksamheten av trävaror i Röyttä började på 1880-talet. Fartygen hade svårt att komma ända fram till den grunda kusten och holmarna togs då till hjälp. Bräder och plankor bogserades som flottar till Röyttä, där de lyftes upp på land, tvättades, sorterades och kapades till rätta mått. Det sågade virket staplades för att torka i väntan på lastningen. Vid lastningen flyttades virket först till pråmar som transporterade det till fartygen för vinschning. I slutet av seklet uppnådde man en lastningsmängd på 10 000 m³. Det var som mest cirka 100 personer i arbete.

Forststyrelsen påbörjade skeppningen av rundvirke i Röyttä år 1926. Så småningom minskade skeppningen av sågvaror. Exporten av trävirke nådde sin kulmen på 1950-talet då man under de bästa åren skeppade 100 000 m³ trävirke. Under kriget var verksamheten mindre. Ibland tillverkade man kol till gengasaggregat för fordon. Så småningom började verksamheten avta på 1960-talet och det sista fartyget lämnade Röyttä år 1969.

Från lastningsplats till rekreationsområde

Röyttä blev en lugn plats tills den blev bas för båtklubbar och andra friluftsmänniskor. Den gamla hamnen används nu av båtfolk och Luotsila stuga som förr i tiden användes av lotsar och den stora arbetsförläggningen Lastaaja tidigare erbjudits logimöjligheter. Båtklubbarna har byggt sina egna baser. För besökare finns en naturstig och två kåtor.

Öppettider

 • Det är fritt inträde till besöksmålet.
 • Ingen personal finns vid besöksmålet.

Kommunikationer och kartor

 • Man kan endast komma till holmen med båt. På vintern kan man färdas dit över isen. Det är all orsak att försäkra sig om att isen håller.
 • Karta över Bottenvikens öar och holmar.

Med båt

 • På sommaren kommer man till holmen med båt.
 • Utfärdshamnen koordinater är N 65º 16'19,8" E 25º 12'43,1" (geografiska koordinater)
  • I utfärdshamnen finns brygga, bojar och förtöjningsringar. Det är möjligt att koppla båtens elsystem till elnätet. I närheten av hamnen finns ett takförsett informationsställe, en torrtoalett och en naturstig. Eldplatsen är på cirka 1 km avstånd. 

Med bil

Man kommer med bil man till Praava hamn i Ijo, Praavavägen (nr 18754) genom att ta av västerut från riksväg 4 ca fyra kilometer söder om Ijo tätort. På skylten i korsningen står Ojakylä och därifrån är det 4 km väg till Praava.

Allmänna kommunikationer

Elektroniska kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lotsstationen på Röyttäs karta i Utflyktskarta.fi.

Service

 • Det finns en elektrifierad utfärdshamn i Röyttä. I hamnen finns en lekplats för barn och ett takförsett informationsställe.
  • På skyltarna presenteras naturen i Röyttä, dess historia samt väderfenomen.
 • Vid naturstigen finns en eldplats.
  • Det är tillåtet att göra upp eld endast på eldplatsen i utfärdshamnen.
 • Dricksvatten
  • Man bör ta med sig sitt dricksvatten.
 • Avfallshantering
  • Det finns inga sopkärl inne på området och man bör därför ta hand om sina sopor själv. Detta innebär att var och en ansvarar för sitt eget skräp genom att ta det med sig från terrängen för sortering. Vanligtvis kan man dock kompostera bioavfall och bränna brännbart avfall i terrängen. Matrester kan sättas i komposttoaletten och brännbart skräp kan brännas i på eldplatsen då det inte utfärdats varning för terrängbrand. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Naturstig

På Röyttä finns en 3 km lång naturstig, längs vilken det finns skyltar som berättar om områdets natur och historia. Längs stigen finns också en rastplats och en eldplats.

Tillgängliga tjänster 

I Röyttä utfärdsshamn har rörelsehindrades behov tagits i beaktande genom att bygga leder och ramper.

Publikationer

 • Alenius, Kari och Skiftesvik, Joni: Röyttä, laivoja ja ihmisiä, 1996. Forststyrelsen. Boken berättar om en tidsperiod på nästan 100 år då man lastade sågvaror och trävirke i Röyttä till utländska lastfartyg.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/lotsstationenparoyttaiijo

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer