Guidning

Informationstavlorna finns i närheten av parkeringsområdena. Information om området finns på finska, svenska och engelska.
Ytterligare information:
 

Måltidsservice och anskaffning av matsäck

Vid Brägleholmarna och Dragesviken finns restaurang- och caféservice.
Vid Dragesviken finns också en sommarbutik.

Eldplatser och kokskjul

 • Tärnan kokskjul
 • Skraken kokskjul
 • Måsen kokskjul
 • Ejdern kokskjul
 • Havsörnen kokskjul och eldplats
 • Knipan kokskjul
 • Lähteelä kokskjul
 • Stora Svartö kokskjul

Du kommer väl ihåg att det även på eldplatserna är förbjudet att göra upp eld när varning för skogsbrand råder. I friluftslivets ABC berättas noggrannare om eldplatser som markerats för uppgörande av eld.

Dricksvatten

Ta med dig eget dricksvatten då du besöker området.

Avfallshantering

Blandavfallskärl finns på så gott som alla parkeringsområden i området. Du som strövar i terrängen tar själv ansvar för ditt skräp och ska föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfall och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I området finns flera torrtoaletter i närheten av eldplatserna och parkeringsområdena.
En tillgänglig torrtoalett finns i närheten av eldplatsen Ejdern.

Övernattning

Man får tälta i närheten av kokskjulen i högst två nätter.

Tjänster för båtförare

Från Helsingfors och Ingå håll åker man till området både längs den inre farleden och den yttre farleden på 9 meter.

Gästhamnar, sammanlagt ca 160 gästbåtsplatser

 • Porkala Marin, Dragesviken, 59°59,0′ 024°25,6′, farleden till hamnen är märkt (2,4 m). En skyddad hamn även i dåligt väder.
 • Bränsleförsäljning från automat.
 • Gästhamnen är öppen från maj till augusti. Tjänsten innehåller el, vatten, toalettutrymmen, dusch, bastu och avfallshantering. I hamnen finns också möjlighet till tömning av septitankar och slagvatten.
 • Hamnen har 30 gäst- och 80 säsongsplatser. I hamnen finns en stadig servicebrygga, bilplatser, betongramp för att sjösätta båtar samt ett stadigt markstöd för lyftbilen.
 • Helsingfors rekreationsområdet Källvik, Bränelholmarna, 59°58,9' 24°26,4', maximidjup 2,5 m.
 • Hamnavgifterna betalas kontant. Betalning antingen med el eller utan el. En tömningsapparat för septiska tankar finns på servicebron. Därtill finns det bastun i hamnen.
 • Hamnen har 50 båtplatser, varav 20 är bojplatser. I hamnen finns en servicebrygga samt småbåtsplatser som kan hyras, detta ger rätt till att använda båtrampen.

Utflyktshamntjänster

 • Stora Brändö 60°02'31 24°35'50, kokskjul. Det är förbjudet att stiga i land vid öns södra kant och uddarna omkring under fåglarnas häckningstid 1.4-31.7.   
 • Stora Svartö 59°58'27 24°26'54, kokskjul och torrtoaletter.

Naturhamnar

 • Träskö 59°57'00 24°22'06, stig markerad med rött (Träskörundan, 2,6 km). För att skydda vraken är det förbjudet att ankra vid de norra delarna.
 • Söderskär 59°56'09 24°26'46. Kopplingslänkar för båtar.
 • Järvö 59°57'42 24°29'20. Kopplingslänkar för båtar. En del av ön är stängt för allmänheten.

Tillgängliga tjänster

 • Vid västra delen av Ejdern finns en tillgänglig observationsplattform och torrtoalett samt en tillgänglig parkeringsplats. Eldplatsen är inte tillgänglig för rörelsehindrade.

 

Övrig service i omnejden

Närmaste servicekoncentrationerna finns i Kyrkslätt centrum.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset