Bottenhavets nationalpark har inrättats för att skydda undervattensnaturen, bevara natur- och kulturarvet samt för allmänt naturintresse, undervisning, forskning och uppföljning av miljöförändringar. Dessutom är målet att trygga att yrkesfisket i området förblir livskraftigt. 
Bottenhavets nationalpark omfattar öppna havsområden, skärgårdar, skär samt havsvikar och våtmarksområden längs kusten. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar.

Instruktionerna och reglerna preciseras senare då en ordningsstadga utarbetas för Bottenhavets nationalpark. Då kommer man också att begränsa landstigningen på fågelskär och utse läger- och tältningsplatserna.

Skötseln- och användningsplan för Bottenhavets nationalpark (Pdf 950 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 5.1.2017.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Jaga 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Låt oss agera och röra oss i naturen samtidigt som vi respekterar den. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med cykel, roddbåt och kanot. Det är också tillåtet att simma och dyka. 

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Många av Bottenhavets öar är viktiga häckningsområden för fågelbeståndet, så det är viktigt att undvika att stiga i land på fåglarnas häckningsskär och att hålla sig på den markerade leden under fåglarnas häckningstid 1.5 –15.7.    

I Bottenhavets skärgård finns dessutom områden där vistelse kan begränsas (finlex.fi.) 

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger slå läger för en kort tid.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av vildmarkskökär tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Bottenhavets nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder..  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Du kan meta, pilka och fiska med ett spö i nationalparkens vattendrag, förutom i de fridlysta vattnen.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). Det är helt och hållet förbjudet att fiska i Kvarnbäcken och andra strömmande vattendrag i parken. 

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

I Raumo stads vattenområde får man fiska i enlighet med stadens fiskebestämmelser (rauma.fi, på finska). Raumo stads fisketillståndsavgifter (rauma.fi, på finska)

Jakt

Höstjakt på sjöfågel är genom tillstånd av Forststyrelsen (eraluvat.fi)  tillåten vid kobbarna Harmaaletot i Nystad, Bokreivit i Raumo, Räyhät i Björneborg och Kasalabodan i Sastmola.  Jakt på gråsäl är tillåten utan särskilt tillstånd i de allmänna vattenområden som införlivas med nationalparken och på andra platser med avtal om jaktarrende.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp. 

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är alltså förbjudet att samla vilda örter och blommande växter.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Bottengavets nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter i Bottenhavets nationalpark

 • att störa eller vålla andra olägenheter
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att köra motorfordon på land på andra ställen än på för ändamålet anvisade vägar
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon, tillståndspliktig jakt utgör dock ett undantag  
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Skötseln- och användningsplan för Bottenhavets nationalpark

Skötseln- och användningsplan för Bottenhavets nationalpark (Pdf 950 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 5.1.2017.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Stenarna och klipporna på stränderna kan vara förrädiskt hala, så rör dig försiktigt på stränderna.
 • Vi rekommenderar inte att man rör sig på isen utan kännedom om de lokala isförhållandena. 
 • Man bör alltid utrusta sig omsorgsfullt för att röra sig till havs, eftersom vädret kan växla mycket snabbt. Det lönar sig särskilt att se till att båten alltid är i skick och underhållen. Sjökortet gör det också lättare att röra sig. Bottenhavet omfattas av sjökortsserie E. 
 • Med tanke på klädsel och övrig utrustning bör man beakta, förutom områdets blåsighet, att det även förekommer fästingar på området, som kan sprida borrelia (reumaliitto.fi). Det lönar sig att göra en fästinginspektion dagligen och ta med en fästingpincett.
 • Ormar förekommer allmänt i skärgården, så det lönar sig att iaktta terrängen när man går.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Bottenhavets nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer