Värt att se och göra i Rapola fornborg

I Rapola fornborg och på fornlämningsområdet vandrar du mitt i ett fascinerande kulturarv. Området bjuder på många unika historiska sevärdheter:
 

 • Finlands största fornborg reser sig högt på krönet av åsens södra ända. Den har sannolikt byggts under vikingatiden, på 800–1000-talen. På åsen fanns då en ungefär en kilometer lång försvarskonstruktion, en ringformad vall, av vilken återstår timmerpalissadens stödstenskoning och sandvall. Från fornborgens utsiktsplats öppna sig vackra landskap. Läs mer om Rapola fornborgs och fornlämningsområdets historia
 • De forntida boplatserna berättar om järnåldersbosättningen på Rapolaåsens nedre sluttningar. Även innanför fornborgens vallar har man hittar lämningar efter bostäder och ungsliknande stenhögar.     
 • Offer- eller skålgropsstenarna har använts för fruktbarhets- och slaktriter och dessutom för att minnas avlidna. De känns igen som runda skålliknande fördjupningar. I Rapola har man hittat fyra skålgropsstenar.
 • Gravfälten, de gamla begravningsplatserna, ser ut som stenrösen och jordhögar och berättar på ett fascinerande sätt som forntidens leverne och handel med även avlägsna hörn av världen. I Rapola finns tre gravfält: Matomäki och Hirvikallio gravfält från 400–500-talen samt Rupakallio brandgravfält från 600–1000-talet efter vår tidräknings början. På gravfälten har man hittat bland annat ett förgyllt silverbeslag till en svärdsskida, en bronshäkta, fragment av en sköldbuckla, spjutspetsar, knivar, järnnitar, ett klockhängsmycke i brons, smycken, bitar av lerkärl, bett för hästar och svärd.    
 • Fornåkern har odlats från 700-talets slut till 1200-talet, och under den har hittats lämningar av boplatser från vår tideräknings början. Numera är fornåkern täckt av betesmark.
 • National- och kulturlandskapen i Rapola är hänförande. Området är en del av Vanajavesidalens nationallandskap och Sääksmäki–Tarttila kulturlandskapsområde. Landskapen har redan tidigt inspirerat många kända konstnärer.
 • Rapola och Voipaala herrgårdar samt byar runt åsen är intressanta såväl historiskt som i dag. Byarna nämns första gången i en bulla utfärdad av påven 1340. Av byggnaderna på Rapola herrgård är de äldsta huvudbyggnaden (från 1813) och den stora stenladugården (från 1860-talet). Voipaala herrgård uppkom i början av 1600-talet och den omgavs av en i finländska förhållanden sällsynt barockträdgård som anlades i slutet av 1700-talet. I herrgården finns numera ett konstcenter.
 • Utställningen Rapalum i Voipaala konstcenter berättar om Rapolaåsens och Sääksmäkis förhistoria, historia och omgivning.
 • Den värdefulla naturen, till exempel de hotade vårdbiotoperna, gläder besökarna i Rapola. Sommartid kan besökarna beundra landskapsvårdarna i arbete: får och boskap som betar på ängarna i Rapola.
 • Vandringslederna presenterar naturen och kulturen. Kom ihåg att hålla dig till stigarna så att områdets värdefulla arter och fornminnen inte skadas! Natur- och fornstigen (1,6 km; valkeakoski.fi, på finska) tar vandraren från Voipaala konstcenters gårdsplan till fornborgen. Förutom åsnaturen och de vackra landskapen passerar leden också lundliknande avsnitt, urskogsgranar samt fornlämningar. Rapolaåsens stig (6 km) går från Voipaala konstcenters parkeringsplats till gravfälten, offerstenarna och fornborgen, Rapola och Voipaala herrgårdar samt Sääksmäki gråstenskyrka. Ormar förekommer allmänt, så det lönar sig att observera terrängen då man går.
  • Utsiktsplatån I Rapola har förnyats. Trapporna på plattformen är av stål, men det finns en egen tassvänlig passage för hundar.

Bana i sommarskogen.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer