I området finns sammanlagt ca 50 km markerade leder. Lederna genomkorsar såväl naturskydds- som skogsbruksområdet. Man bör komma ihåg att i Koivusuo naturreservat är det tillåtet att färdas endast på de markerade lederna och att det är förbjudet att vistas inom gränszonen utan särskilt tillstånd.

Ledmarkeringen är en orange cirkel. Lederna går genom lättframkomlig terräng och på myrar och fuktiga områden finns spångar utlagda.

Överfart över Koitajoki

Det är möjligt att ta sig över älven Koitajoki på tre ställen: över landsvägsbron vid Polvikoski samt med hjälp av färja vid Koidanvaara och Asumajoki. Söder om Polvikoski går det inte att ta sig över Koitajoki. Över Asumajoki kommer man med en bro. Färjorna är i användning från mitten av maj till 24.10. Närmare information om färjornas användningstider får man från Kolis naturum Ukko.

En vandrare korsar en sjö med en dragfärja.

Ledernas startpunkter

 • Det är lätt att ta sig till lederna från Hoikkavägens, Pirtupolkus, Polvikoskis och Lakonkangas parkeringsplatser.
 • Tapion taival börjar i söder vid Lakonkangas och i norr vid Hoikkavägen. Man kan också ta sig in på mitten av leden vid Polvikoski.
 • Man kan bege sig ut på Pirhurundan från Polvikoskis parkeringsplats.
 • Mellersta rundan börjar vid Polvikoskis parkeringsplats.
 • Södra rundan börjar vid Lakonkangas parkeringsplats.
 • Man kan starta sin kanottur från t.ex. Koidanvaara eller Polvikoski.

Markerade leder

Södra rundan, ca 4,5 km

Från Lakonkangas parkeringsplats går leden till Koitajoki, till Lakonkangas skärmskydd, varifrån leden fortsätter längsmed älvens västra strand till Hanhikoski ödestuga. Från Hanhikoski återvänder man till Lakonkangas parkeringsplats längsmed leden Tapion taival. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Leden är lämplig för bl.a. familjer som vill göra en dagsutflykt. Det tar ungefär 2 - 3 timmar att gå leden.

 • Service: Vid Lakonkangas och Hanhikoski ödestuga finns en eldplats och torrtoalett. Vid Lakonkangas finns en parkeringsplats.
 • Förbindelse: Leden följer delvis leden Tapion taival.

Mellersta rundan, ca 11 km

Från Polvikoskis parkeringsplats går leden österut via Palokangas till Kivikkosuos eldplats, varifrån den fortsätter norrut till stranden av Asumajoki. Innan man kommer till älven kan man göra en kort avstickare från leden österut, till ödestugan Leimuukämppä. Den egentliga leden fortsätter söder om Asumajoki mot nordväst, mot Asumajoki skärmskydd. Älvarna Koitajoki och Asumajoki flyter samman i närheten av Asumajoki skärmskydd. I närheten av skärmskyddet tar man sig över Koitajoki med en dragfärja. Leden följer sedan Koitajokis västra strand till en korsning där den går samman med leden Tapion taival. Den fortsätter till vänster tillbaka till Polvikoski. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Terrängen är lättframkomlig och leden går i huvudsak genom skogsbruksområdet. Det tar ungefär 4 - 7 timmar att gå leden.

 • Service: Vid Kivikkosuo, ödestugan Leimuukämppä och Asumajoki skärmskydd finns en eldplats och torrtoalett. Vid Polvikoski finns en parkeringsplats. Från Polvikoskis parkeringsplats finns en väg (100 m) längsmed vilken man kan ta sig med rullstol och barnvagn till Polvikoskis eldplats, där det också finns en inva-torrtoalett.
 • Förbindelse: Leden följer delvis leden Tapion taival. Från Kivikkosuos eldplats finns det också förbindelse (ca 6 km) till EU:s östligaste punkt.

 

Ett gammalt gårdstun i ett dimmigt höstlandskap.

Pirhurundan, 17 km

Pirhurundan, 17 km, börjar vid Polvikoski, i närheten av Polvikoskis parkeringsplats. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Terrängen är lättframkomlig. Till en början följer leden Tapion taival genom Koivusuo naturreservat ända till Pirhu. I naturreservatet får man inte avvika från den markerade leden utan särskilt tillstånd. Pirhurundan viker av från Tapion taival i Pirhu. Pirhurundan går genom gamla skogar och skogbeväxta myrar till Pirtupolkus parkeringsområde, varifrån leden fortsätter till Koitajoki. Man tar sig över älven med en dragfärja och kommer till Koidanvaara skärmskydd, som ligger i närheten av gränszonen. Från skärmskyddet fortsätter leden delvis längsmed älven till Verkkopudas ödestuga, varifrån den fortsätter längsmed älven till Asumajoki skärmskydd, där Koitajoki och Asumajoki flyter samman. Genast efter skärmskyddet tar man sig över Koitajoki med en dragfärja. Leden fortsätter längsmed Koitajokis västra strand till en korsning, där stigen går samman med leden Tapion taival.

Det tar ungefär 1 - 2 dygn att gå leden. OBS! Färjorna på de ställen där Pirhurundan går över Koitajoki är i bruk åtminstone 1.6 - 30.9. Färjorna kan användas också tidigare/senare, om vädret tillåter.

 • Service: Koidanvaara och Asumajoki skärmskydd samt Verkkopudas ödestuga, där det finns en eldplats och torrtoalett samt Pirtupolkus parkeringsplats.
 • Sevärt: Pirhunvaara skogvaktargård, där det finns bl.a. en gammal, renoverad ria. Huvudbyggnaden används för övervakning, underhåll och forskning.
 • Förbindelse: Leden följer delvis leden Tapion taival.

Tapion taival, ca 20 km

Tapion taival, ca 20 km, börjar vid Lakonkangas. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Terrängen är rätt jämn och leden följer ställvis skogsbilvägar. Leden går först via Lakonkangas skärmskydd till Hanhikoski ödestuga, varifrån leden går genom ett vackert älvlandskap till Niemipuro ödestuga. Från stugan fortsätter leden på längre avstånd från älven och når Sammalpuro tvådelade slutna skärmskydd via kärr och moar. Från skärmskyddet återgår leden till att följa Koitajoki. Mellan Alajoki och Polvikoski följer leden älvstranden. Från Polvikoski fortsätter leden till Koivusuo naturreservat, där man inte får vika av från den markerade leden. På Koivusuo finns en lång spångsträcka. Efter den imponerande myren övergår landskapet i gamla åkrar i närheten av Pirhonvaara skogvaktargård. På gården finns bl.a. en gammal ria, som har renoverats. Huvudbyggnaden används för övervakning, underhåll och forskning. En bit efter gården förenar sig leden med Pirhuvägen, som fortsätter till vänster. Efter att ha passerat bommen upphör leden vid Hoikkavägen. Det tar ungefär 1 - 2 dygn att gå leden.

Två paddlare i en kajak på en älv.

Kanotleder

Älven Koitajoki är en känd kanotled, som också lämpar sig för nybörjare. Forsarna i Koitajoki hör till klass I. Klassificeringen följer Finlands kanotförbunds forsklassificering (melontajasoutuliitto.fi, på finska). Den kraftigt strömmande Polvikoski är lätt att passera på land.

Under vårflödet går det bra att paddla i den stilla flytande Koitajoki. Vårflödet varar bara ett par tre veckor i huvudsak i maj. Därefter avtar strömmarna. Stenarna utgör ett problem i de grunda forsarna, eftersom kanoten kan fastna i dem. Älvströmmarna eroderar älvbrinkarna och fåran byter ibland plats. Träd som fallit i älven från stränderna kan försvåra färden.

Turistkartan över Koitajokis vattendrag, Koitajoen vesistömatkailukartta, Aarniseikkailujen Koitajoki guidar den som rör sig på älven.

Man kan börja kanotfärden vid t.ex. Koidanvaara eller Polvikoski. Från Koidanvaara skärmskydd finns det förbindelse till älven, och på stranden finns en isättningsplats. Man kan avsluta kanotfärden vid Lakonkangas skärmskydd. Det är möjligt att transportera kanoten på land längs den ca 700 meter långa leden till skärmskyddet från älven till den parkeringsplats som byggs vid Lakonkangas.

 • Servicen i naturskyddsområdet syns på kartan över området. I synnerhet Koidanvaara, Asumajoki och Lakonkangas skärmskydd lämpar sig också som viloplatser under en kanotfärd.
 • Bekanta dig också med informationen om uthyrning av utrustning.