Litokaira består av myrmark

Då de stora flacka platåerna i Norra Österbotten och södra Lappland höjde sig ur havet för tusentals år sedan efter istiden började de så småningom försumpas som följd av det svala klimatet. Resultatet blev Österbottens aapamyrområde där över 60 procent av markarealen utgörs av myrar. Litokaira är det största och enhetligaste exemplet i naturligt tillstånd av hela denna väldiga myrmarksareal.

Av myrarna i Litokaira utgör en stor del av olika slags trädlösa fattigkärr, våta och karga livsmiljöer där organismarter som kräver ostörd myrnatur trivs.På himlen i Litokaira pilar fortfarande den starkt hotade mästerflygaren pilgrimsfalken förbi. Miljögifter och utdikning av myrar har redan utrotat den från södra Finland. Sädgäss kommer till Litokaira om sommaren för att häcka tillsammans med tranor och många andra vadarfåglar. Orrarna håller på med sitt ändlösa spel i bården av de trädlösa mossarna och ovanför allt hörs piplärkornas oavbrutna sång.

I de trädlösa fattigkärrens bård övergår myrarna i tallmyrar på vars karga jord trivs endast sådana växtarter som klarar sig i karga förhållanden. Landskapsbilden domineras av små, förvridna tallar under vilka det växer ett nästan ogenomträngligt tätt snår av odon. Den dominerande arten i bottenskiktet är rostvitmossa som växer som en gulbrun matta. Då mossan är överlägsen att tillgodogöra sig näringen i marktäcket har den redan trängt undan andra vitmossor som inte får tillräckligt med näring.

I Litokaira finns också skog

De högsta skogbevuxna myrholmarna som undgått försumpning täcks av gammal naturskog. Förekomsten av flera hotade tickarter på Litokairas skogbevuxna myrholmar vittnar om områdets långa, ostörda kontinuum av död ved. I skogens bottenskikt kan man höra hönsfåglarnas konung, tjädern sisa och knäppa. De stora rovdjuren varg, björn och lo trivs även i lugnet på de skogsholmarna i Litokaira.

I Litokaira finns också vatten

I området finns rikligt med höljor med öppet vatten samt oöverkomligt blöta mosstäckta flarkmyrar. De största bassängerna med öppet vatten ligger i sjöområdet i mitten av Litokaira där det finns över tio olika stora sjöar och tjärnar. Dessutom strömmar flera bäckar och åar genom området.

Framför allt är Litokaira dock en vildmark av myrskogar, ett sammanhängande block av myrar, skogar och vattendrag som uppkommit under tusentals år. Där har varje naturtyp, varje art och varje individ en egen viktig uppgift för att helheten ska bli precis som den är och precis så som den ska vara.