Åsskog

Det går en ås genom Järvisen aihkikko-området och på dess sandiga jordmån växer det så gott som endast tallskog. Trädbeståndet är gammalt, men skogen är ganska ljus ändå. Gammeltallarna med sköldbark och de talrika torrakorna inger skogen en speciell stämning. Även om skogen besparats från avverkningar, förnyar den sig tidvis på naturlig väg. Järvisen aihkikko fick känna av naturens kraft år 1982, då stormen Mauri fällde en hel del träd på åsen och i dess omgivning. Vindfällena avlägsnades och nu växer det ungskog i luckorna.

Gammal tallskog. I förgrunden en fallen och rutten trädstam. Solstrålarna silas mellan träden.

Förutom skog finns det på området myrar på åsens norra sida kring tjärnen Ahvenlampi och öster om tjärnen Marasenlampi. Åsskogarna, myrarna och sjöarna bildar en vildmarkslik helhet.

Växter typiska för karga marker

De allmännaste arterna i undervegetationen i Järvisen aihkikkos moskogar är lingon, kråkris, ljung samt lavar, som trivs på den sandiga och karga marken. Även gamla kullfallna träd erbjuder lavar och mossor ett gott växtunderlag. Myrarna och Marasenlampis och Ahvenlampis stränder är de fuktigaste livsmiljöerna på området. Myrarna är tämligen karga starrmossar och flarkartade fattigkärr, som kantas av tallmyrar. På tallmyrarna kan man hitta bl.a. tranbär, vars mörkröda bär mognar på hösten.

En närbild av olika lavar och tallbarr på ett träd.

Fröätare och andra invånare i barrskogarna

Det gamla tallbeståndet är en fin livsmiljö för t.ex. hackspettar, ekorre och korsnäbbar, som där hittar tallfrön att äta. Tjädern trivs i gamla tallskogar, där det finns lämpliga tjädertallar. På vintern äter tjädern huvudsakligen tallbarr, som den stoppar i sig i toppen av någon tjädertall. Det finns också renar på området, för där finns rikligt med fina lavmoar.

Myrarnas och tjärnarnas fauna

I Järvisen aihkikko finns det förutom skogar också myrar, som ställvis är mycket våta och flarkrika. Flarkar med öppen vattenyta alternerar med torrare strängar, vilket är typiskt för aapamyrarna i området. Av fåglarna trivs i synnerhet vadare, såsom grönbena, på blöta myrar med lämplig näring för dem. Sjöfåglar, t.ex. knipor, kan man få syn på vid tjärnarna Marasenlampi och Ahvenlampi.

Tvinvuxna tallar på ett kärr. I förgrunden finns en flarkgöl. Markväxtligheten lyser i höstfärger. Vädret är halvmulet.

Marasenlampi och Ahvenlampi är båda karga tjärnar. I fiskbeståndet ingår bl.a. abborre, gädda och sik, som är inplanterad. Tjärnarna rinner ut längs bäckar i ån Raudanjoki.