Hepoköngäs är ett av Finlands högsta fria vattenfall. Fallhöjden är 24 meter. Vattnet fortsätter att rinna längs floden Heinijoki till floden Kiiminkijoki och fortfarande 200 kilometer till Bottenviken.

Ett vattenfall rinner från den steniga klippan och vattnet fortsätter längs floden mitt i en granskog.

Skogar och myrar

Hepoköngäs-ravinens höga bergsväggar blir lägre och mindre branta mot nedre loppet. I ravindalens omgivning finns lundar, källbäckar, skogskärr, rikkärr med källor och representativa svämskogar. Ena hälften av området består av grandominerad gammelskog med inslag av lundartad skog med lövträd. Den andra hälften av området är ung gallrad skog. Ungefär tio procent av området består av myrmarker. Av området ingår 1,5 km² i Natura 2000-nätverket.

Närbild av olika lavar.

Fåglar och vegetation

På naturskyddsområdet kan man få syn på bivråk, tjäder, spillkråka, tretåig hackspett och järpe, som alla är typiska arter för gamla skogar. Vid vattenfallet har det redan i åratal häckat ett par strömstarar. Det är trevligt att på vårvintern följa med hur de dyker efter föda i den kalla ån.

Jordmånen är närings- och kalkrik. Detta ser man på växtligheten, i vilken bl.a. rikkärrsarterna ängsnycklar och skogsnycklar ingår. Artrikedomen på området är stor också tack vare den stora mängden död lövträdsved, som ökar livsrummet för bl.a. sällsynta tickor.

Ormbunken växer i en bergsspricka. Också mossa och lav växer på stenytan.

Fisk

Kiminge älv, i vars övre lopp ån Heinijoki ingår, har ett mycket rikt fiskbestånd. I Heinijoki lever ett naturligt bäcköringsbestånd. Dessutom finns där bl.a. harr och insjööring.

Jordens histori

I Hepoköngäs området finns det en geologisk naturstig, som ger information om berggrund och jord i området.Den tar dig till Heinijoki-ravinen, klippor och olika träsk. Längs stigen, i en flodbäck, möts jordens äldsta arkaiska granitklippa och en skiffer belagd med sand från havsbotten. Under miljontals år har vatten och is också format terrängen.

Stora sten plockar på grunden. I bakgrunden växer träd på sluttningen.

Klimat

På sommaren är klipporna varma, medan på vintern är snötäcket på de vertikala väggarna tunt. Grundvatten rinner ut från bergsskrevor och gör klimatet svalt och fuktigt även på sommaren. Snön ligger kvar här på våren längre än på de flesta platser.

Vattnet, som rinner ner längs stenväggen, har fruset och former en isvägg. Omkring finns det snöig skog.