Skogar och myrar

Hepoköngäs-ravinens höga bergsväggar blir lägre och mindre branta mot nedre loppet. I ravindalens omgivning finns lundar, källbäckar, skogskärr, rikkärr med källor och representativa svämskogar. Ena hälften av området består av grandominerad gammelskog med inslag av lundartad skog med lövträd. Den andra hälften av området är ung gallrad skog. Ungefär tio procent av området består av myrmarker. Av området ingår 1,5 km² i Natura 2000-nätverket.

Fåglar och vegetation

På naturskyddsområdet kan man få syn på bivråk, tjäder, spillkråka, tretåig hackspett och järpe, som alla är typiska arter för gamla skogar. Vid vattenfallet har det redan i åratal häckat ett par strömstarar. Det är trevligt att på vårvintern följa med hur de dyker efter föda i den kalla ån.

Jordmånen är närings- och kalkrik. Detta ser man på växtligheten, i vilken bl.a. rikkärrsarterna ängsnycklar och skogsnycklar ingår. Artrikedomen på området är stor också tack vare den stora mängden död lövträdsved, som ökar livsrummet för bl.a. sällsynta tickor.

Fisk

Kiminge älv, i vars övre lopp ån Heinijoki ingår, har ett mycket rikt fiskbestånd. I Heinijoki lever ett naturligt bäcköringsbestånd. Dessutom finns där bl.a. harr och insjööring.