Klassificering av vandringsleder

Syftet med klassificeringen och ledbeskrivningarna är att ge vandrarna väsentliga uppgifter om vandringslederna. Med hjälp av klassificeringen är det enklare för turister och vandrare att jämföra olika leder och välja de leder som passar dem bäst. När man har goda, grundläggande uppgifter om lederna är det lättare att förbereda sig och själva vandringen blir tryggare.

En del av de vandringsleder som Forststyrelsen svarar för har redan klassificerats. Målet är att allt fler leder ska klassificeras.

Vid klassificeringen följer Forststyrelsen Suomen Latus klassificeringssystem för vandringsleder. En leds svårighetsgrad berättar hur lätt eller svårt det är att vandra och följa leden under den snöfria tiden av året. Klassificeringen görs av ledklassificerare som har utbildats och godkänts av Suomen Latu och Forststyrelsen. Andra ledklassificeringssystem i Finland är bl.a. Nordic Fitness Sports ParkTM.

Klassificeringssystem för vandringsleder i Finland

Lederna klassificeras etappvis eller som helheter. Varje ledetapp eller hela leden ges en klass. I ett nätverk av leder kan vid behov också sträckor mellan ledernas korsningar indelas i klasser. Klassificeringen gäller för den snöfria delen av året och kan sålunda inte tillämpas under vintern.

Lederna indelas i tre klasser

Lederna indelas enligt svårighetsgraden i tre klasser: lätt, normal och krävande. En leds svårighetsgrad bestäms av höjdskillnaderna, markytans beskaffenhet och skyltningen. Lätta och normala leder är skyltade och markerade så väl i terrängen att risken att gå vilse längs dem är mycket liten under normala förhållanden. Den genomsnittliga gånghastigheten har bestämts för de tre klasserna utgående från en vandrare med god kondition och utan packning. Klassen bestäms enligt den mest krävande delen av leden.

Bild: Olli Vainio

På basis av klassificeringen kan du vid planeringen avgöra om vandringsleden är lämplig för dig eller för hela vandringsgruppen. Samma princip gäller för såväl konditionen, orienteringsförmågan och utrustningen som uppskattningen av den tid det tar att vandra leden. Ledens längd, markytans beskaffenhet och höjdskillnader påverkar betydligt bl.a. gånghastigheten, energibehovet och utrustningens vikt och typ (t.ex. val av kängor). Kom också ihåg att vädret och årstiden inverkar på ovan nämnda faktorer.

En grusbelagd led på två kilometer kan vara väl markerad och gå i jämn terräng. Då går den att vandra i joggingskor på tjugo minuter i rask takt på egen hand, men om du har barn med kan det ta en lite längre tid. En annan lika lång ledetapp kan kräva till exempel utmärkt kondition av vandraren för att den är så kuperad eller utmärkt orienteringsförmåga på grund av bristfällig ledmarkering. Nu kan det ta en timme att vandra leden och den kanske korsar en bäck med hala stenar. Med hjälp av klassificeringen hittar du det lämpligaste alternativet för just dig.

Klassificeringens markering i terrängen

En leds svårighetsgrad är markerad i terrängen med en egen klasskylt. Klasskyltarna har fästs på vägvisare eller ledstolpar. Symbolen för en lätt led är en blå cirkel, för en normal led en röd fyrkant och för en svår led en svart triangel.

Symbol för svårighets-
klass

Höjdskill-
nader
Markytans beskaffenhet Skyltning och markering i terrängen Genomsnittlig gånghastighet utan packning

Lätt led

Symbol för lätt led

Små Jämn botten, leden är ställvis anlagd eller försedd med spångar Tydlig skyltning och markering i terrängen

ca 1215 min/km

Normal led

Symbol för normal led

Förekommer i någon mån Svårframkomliga ställen kan förekomma i viss mån Tydlig skyltning och markering i terrängen

ca 1620 min/km

Krävande led

Symbol för krävande led

Branta eller svårfram-komliga delar förekommer Det kan förekomma ställen som kräver vadning Tydlig stig eller fåra i terrängen, skyltningen kan vara sparsam varför det krävs god orienterings-förmåga över 21 min/km

 

Handikappsanpassade leder

Bild: Olli VainioDe leder som lämpar sig för rullstol är indelade i två svårighetsklasser, lätt och krävande.

Symbol för lätt handikappled

Lätt handikappled

På en handikappled som klassas som lätt kan man röra sig med rullstol på egen hand. Symbolen för lätt handikappled utgörs av den internationella rullstolssymbolen.

Leden uppfyller följande villkor:

  • Ledens lutningsgrader överskrider inte de normala lutningsgraderna för handikappleder.
  • Ledens längslutning får vara högst 5 % och tvärlutning högst 2 %.
  • Leden har en hård yta, och den har inga hinder eller gropar.
  • Leden är minst två meter bred.
     

Symbol för krävande handikappledKrävande handikappled

På en handikappled som klassas som krävande behöver den rullstolsburna personen en assistent eller en elektrisk rullstol. Symbolen för krävande handikappled utgörs av en rullstol på lutande underlag.

Leden uppfyller följande villkor:

  • Längs leden finns svårframkomliga ställen eller större lutningar än längs lätta handikappleder.
  • Ledens tvärlutning får vara högst 2 %.
  • På jämna etapper av leden kan det förekomma små gropar eller mjukare ställen.
  • En led där man rör sig efter varandra bör vara minst 1,5 meter bred. Leden kan vara något smalare om det finns gott om ställen där man kan passera. En led där rullstolar kan åka sida vid sida bör vara 2–4 meter bred.

Bild: Olli Vainio