Användning av GPS-navigatorns ruttpunkter då man orienterar

Du kan spara de punkters positioner som du vill i GPS-navigatorns minne som ruttpunkter. I ruttpunktens information ingår åtminstone ruttpunktens namn och koordinaterna för punkten. Du kan till exempel spara din position som ruttpunkt i GPS-navigatorns minne, så kan du med GPS-navigatorn komma tillbaka till samma plats.

Det är viktigt att skriva in ruttpunkter före färden

Ofta kan det vara behov av att spara ruttpunkter i GPS-navigatorns minne på förhand, så kan du med hjälp av apparaten ta dig till en önskad plats. Till exempel kan ödestugans koordinater finnas på kartan eller på Internet. Med hjälp av de elektroniska karttjänsterna på Internet utflyktskarta.fi, karttapaikka.fi kan du lätt bestämma olika platsers koordinater. Du kan även bestämma koordinaterna för en bestämd punkt genom att göra mätningar på en papperskarta, vilket oftast i praktiken är enda sättet, då du redan är i terrängen.

Ruttpunkterna bör sparas i navigatorn i rätt koordinatsystem. Om punktens koordinater sparats i ett annat koordinatsystem än den som finns i GPS:n och i dess baskarta, är lättast att ändra GPS-navigatorns koordinatsystem under den tid som ruttpunkten sparas. GPS-navigatorn kan automatiskt konvertera alla sparade ruttpunkter enligt det koordinatsystem som valts.

Navigering mellan två ruttpunkter med hjälp av navigator

Det är lättare att ta sig till till ett bestämt mål med hjälp av på förhand sparade ruttpunkter. Genom att bläddra i ruttpunkterna ser man också avstånden just då till nyssnämnda mål. GPS-navigatorns navigeringspil visar riktningen och avståndet fågelvägen till valt mål då du rör på dig. Observera dock att GPS-navigatorns navigeringspil inte kan väja för eventuella terränghinder. Om det i färdriktningen kommer emot till exempel ett vattendrag eller en klippbrant, visar navigeringspilen att du skall ta dig över vattendraget eller för dig rakt till klippbranten. Du ska således inte blint lita på navigeringspilen, utan du bör söka upp en förnuftig alternativ rutt med hjälp av kartan. Om du orienterar enbart med hjälp av karta och kompass, kan du med hjälp av GPS-koordinaterna rita in hindrets position på kartan. Positionsbestämningen sker på samma sätt som då du markerar den aktuella positionen.

Bestämning av rutt

Med hjälp av ruttpunkter kan du på förhand bestämma en rutt längs vilken du vill navigera. Rutten sparas i GPS-navigatorns minne med det namn som du gett åt rutten. Rutten bestäms så att du väljer ruttpunkter i önskad ordningsföljd. Du kan navigera längs rutten åt båda hållen. Själva navigeringen sker på samma sätt som till en enskild ruttpunkt, varvid navigeringspilen visar riktningen och avståndet till följande ruttpunkt. Då du kommer till ruttpunkten väljer GPS-navigatorn automatiskt följande valda ruttpunkt och navigationen fortsätter från ruttpunkt till följande. Det engelska ordet leg används för avståndet mellan två ruttpunkter.