Eldsvåda

Handla raskt

Kläderna eller tältet kan fatta eld under en tur. Ifall klädesplaggen fattat eld bör man genast kväva elden och samtidigt skydda ansiktet . Om tältet fattar eld bör man genast rusa ut ur tältet och ta stormköket med sig, om det har orsakat branden. Efter det bör man snabbt släcka branden innan den hinner växa sig övermäktig.

Även då skogen antänds är det viktigt att man handlar snabbt. Om du inte råkar vara ensam på platsen, bör du skicka iväg en person för att larma brandkåren, under tiden bör de andra försöka kväva elden med t.ex. färska grenar eller åtminstone förhindra att elden sprider sig.

Läs mer

Larma, rädda, släck, begränsa

En eldsvåda är lättast att släcka alldeles i början. Handla snabbt men med eftertanke; du märker mycket snart om du kan hindra elden från att sprida sig . Att kväva elden t.ex. med en brandfilt är den den säkraste metoden. Stäng dörrar och fönster, då sprider sig branden inte så fort.

Rädda först människorna, larma hjälp från det allmänna alarmnumret 112. Då brandkåren anländer bör du ge en lägesrapport: är människor fortfarande utsatta för fara, var finns det explosiva eller brandfarliga ämnen, eller sådant som lätt förgasas. Handla sedan enligt de direktiv släckningsledaren ger.