Ta ut kompasskurs

Kompassen används då man önskar gå rakt i en viss given riktning.

  • Kompassen lägges på kartan så att ena kanten av dess långsida ligger både på den punkt på kartan där du befinner dig och och dessutom på den punkt du ska till. Kompassens kurspil anger färdriktningen.
  • Vrid kompasshuset så att de parallella linjerna i kompasshusets botten sammanfaller med kartans lodräta koordinatlinjer och kompasshusets norrpil visar mot kartnorr.
  • Lyft kompassen från kartan och håll den vågrätt i handen. Vrid kroppen tills kompasshusets nordpil och kompassnålens norr sammanfaller samtidigt som du vänder dig så att kompassnålens röda ända träffar nordgaffeln. Nu pekar kompassens kurspil ut din färdriktning.
  • Då du går i kompasskurs, ska du också följa med på kartan så att kartbilden och terrängen motsvarar varandra.

En orienteringskarta och på kartan ligger en kompass.

Krysspejling

Krysspejling innebär ett sätt att bestämma sin position genom att ta kurs till kända fixpunkter i terrängen. Spegelsyftkompassen lämpar sig speciellt bra för detta, men även en vanlig linjalkompass ger ett tillräckligt noggrant resultat. Krysspejling kan användas, då du är osäker var du befinner dig och samtidigt på avstånd ser minst två två säkert igenkännbara objekt: t.ex. en radiomast, eller en byggnad och en fjälltopp, vilka man säkert kan känna igen på kartan.

Två personer studerar en karta och en kompass i skogen.

  • Sikta med kompassens riktningspil mot objektet. Utan att rubba kompassen vrider du kompasshuset så att dess nordpil sammanfaller med kompassnålens nål. Var noga med att hålla kompassen vågrätt så att kompassnålen kan svänga fritt.
  • Lägg kompassen på kartan så att dess långsida pekar mot syftpunkten. Vrid hela kompassen så att kartans lodräta koordinatlinjer och kompasshusets nord- ochsydlinjer ligger parallellt. Norr på kompasshuset ska peka mot norr på kartan.
  • Dra en linje på kartan längs den långa kompasskanten mot syftpunkten. Om det bara finns en syftpunkt uppskattar du avstådet till punkten och mäter avståndet på kartan längs linjen. På detta sätt kan du bestämma din ungefärliga position. Du får ett exaktare resultat om du krysspejlar mot två eller flera syftpunkter. Din position befinner i närheten av linjernas skärningspunkt eller -punkter.

Läs mer