Markerna är våra barn – Etikett för personer som rör sig i naturen i samernas hembygdsområde

Tecknad bild. Renar under tallen och bredvid står text: etiketten för den samiska regionen - markerna är våra barn.

För samerna och deras traditionella näringar har livsvillkoret genom alla tider varit att nyttja naturen på ett hållbart sätt. Naturen och marken har försörjt samerna. Vid fiske och jakt har man traditionellt undvikit metoder och jakttider som orsakar väsentliga förändringar i fisk- eller viltbeståndet. Näringarna med koppling till markanvändning utgör en materiell grund för samernas kultur och identitet. De upprätthåller livskraften i samernas hembygdsområde, det samiska språket, den traditionella kunskapen, relationen till naturen, samekulturens gemenskap och det samiska hantverket. 

Samerna är det enda urfolket i Europeiska unionen. Samernas ställning som urfolk fastställdes i Finlands grundlag 1995. I den samiska begreppsvärlden separeras inte människan, naturen och språket från varandra. Samernas traditionella bosättningsområde i Finland, Norge, Sverige och Ryssland kallas Sápmi (Sameland). 

Den samiska regionen är markerad på kartan över Finland.

Man känner till sammanlagt tio samiska språk, varav nio fortfarande talas i Finland, Sverige, Norge och Ryssland. I Finland talas tre av dem: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska. 

Till samernas traditionella näringar hör renskötsel, fiske, jakt, insamling av naturprodukter och samiskt hantverk samt moderna former av dessa. De traditionella näringarna utgör grunden för samekulturen.

I Finland är samernas hembygdsområde fastställt genom lag. Till det hör kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki samt Lapplands renbeteslags område i Sodankylä kommun. Skötseln, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning samordnas på samernas hembygdsområde så att förutsättningarna för att utöva samekulturen tryggas. 

Du är varmt välkommen till samernas hembygdsområde. Vi vill berätta för dig hur du kan beakta sådant som är viktigt för samerna när du rör dig i naturen.

Läs mera