Skärgårdshavet mellan Åland och fastlandet är en av världens största skärgårdskomplex. Till Skärgårdshavets nationalpark hör för tillfället över 2000 öar och skär som formats av inlandsisen och vågorna. Inom nationalparkens samarbetsområde finns det ca 8 400 öar, kobbar och skär. Nationalparken består huvudsakligen av karg yttre skärgård, som karakteriseras bl.a. av vindpinade bergstallskogar, lågvuxna lövskogar samt kala klippor, som blottar delar av den 2000 miljoner år gamla berggrunden. Å andra sidan finns det också ytterst frodiga områden i bergssvackorna vars växtlighet är mycket mångsidig. 

Yttre skärgården är utsatt för hårda väder. Bild: Teemu Köppä

P.g.a. salthalten i Östersjöns brackvatten (5 - 6 promille i Skärgårdshavet) är växternas och djurens artrikedom under vattenytan sparsam, men tack vare individmängden myllrar havet av liv.

De vida fjärdarna, brackvattnet, de trädlösa yttre skären samt de frodiga lundarna skapar en livsmiljö för en mycket mångsidig flora och fauna. Nationalparkens kuriositet är kulturlandskapen: lövängar, hagmarker, torrängar, hedar och strandängar som betas av skärgårdsbefolkningens boskap. I parken finns det ca 300 ha kulturlandskap. 

Nationalparkens mål är att skydda naturen och kulturen i Skärgårdshavet, att bevara de traditionella naturbruksformerna som hör därtill, att bevara det levande skärgårdssamhället samt att främja miljöforskning.

På betesmarkerna tittar gullvivan fram. Bild Teemu Köppä

Växtlighet

Vegetationens exceptionella mångsidighet i 

Skärgårdshavet beror på landskapets småskalighet och berggrundens variation. Även om nationalparken alltså huvudsakligen består av karg och bergig yttre skärgård, kan det ofta i svackorna mellan bergen växa lundväxtlighet tack vare de forna strandavlagringarna och kalkådrorna som förekommer där. I svackorna växer det ofta bl.a. ask .

På betesängarnas utkanter växer det blodnäva och tulkört . På lövängarna blommar å sin sida Adam och Eva och nässelklocka och vid skogsranden getapel och vildapel .

Fauna

På skärgårdshavets område förekommer det 25 däggdjursarter, varav de flesta är smågnagare, men det finns också stora djur, såsom älgar. De flesta av Skärgårdshavets minskande vikarstam finns i nationalparken. Gråsälen har däremot blivit så allmän att den kan dyka upp när och var som helst och iaktta livet ombord.

I Skärgårdshavet har det påträffats 132 häckande fågelarter. Måsarna, silvertärnorna, ejdrarna , tordmularna och tobisgrisslorna häckar på små fågelskär. Knölsvanen, grågåsen och gravanden bygger sitt bo i den lugna skärgården, medan åter storlabben spanar från de höga bergen. I de lövklädda holmarnas skyddade dalar lever även nötkråkan och höksångaren. Nuförtiden kan man även se den högt svävande havsörnen, som man genom aktiva skyddsåtgärder har kunnat rädda från att dö ut. Även skräntärnan och den sydliga kärrsnäppan är hotade fågelarter. 

Gråsäl. Bild: Markku Lappalainen

Skärgårdshavets nationalpark

  • Inrättad  1983
  • Areal 500 km²

Skärgårdshavets nationalparks symbol - havsörnen

Skärgårdshavets nationalparks symbol är havsörnen

Del av Skärgårdshavets biosfärområde

Skärgårdshavets nationalpark är en del av Skärgårdshavets biosfärområde (www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi). UNESCOs Människan och biosfären –programmets målsättning är att utveckla levnadsförhållandena för invånarna samt befrämja natur- och miljöskyddet.

Forststyrelsens publikationer från Skärgårdshavet
(julkaisut.metsa.fi)

Web-kameras

  • Web-kameran på Utö (www.uto.fi)
  • Web-kamera på Jurmo (jurmo.com)
  • Web-kamera på Örö (www.örö.fi)
  • Web-kamera i Kasnäs (www.kasnaskompass.fi)
  • Fiskljus web-kamera (saaristomeri.utu.fi)