Instruktioner för att vistas och färdas i Ekenäs skärgård

I Ekenäs skärgårds nationalpark är det

Bild: Hanna Kaurala

tillåtet

 • att röra sig på vattnet och gå i land på öar samt röra sig på öarna till fots eller åka skidor eller på annat sätt i enlighet med allemansrätten förutom följande undantag (se karta i bilagan, julkaisut.metsa.fi);
  • 1.1.-31.12. förbjudet att landstiga för att skydda värdefull terrest miljö och
   arter i Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär och Jussarös västra del,
   vilken hör till nationalparken. Det är tillåtet att röra sig längs med den märkta naturstigen på Jussarö.
  • 1.4.-31.7. förbjudet att landstiga för att trygga den häckande fågelfaunan och växtligheten på Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun samt kobbarna på den
   västra sidan, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun och Drängharun
  • det är förbjudet att röra sig på följande land- och vattenområden som märkts på kartan i bilaga: 1.1.-31.12. Älgö Verkviken och Älgön Verkfladan samt 1.4.-31.7. Älgö Storträsket. I den södra viken av Älgö Storträsket är det tillåtet att simma.
 • att slå läger samt göra upp eld på anvisade platser på öarna Fladalandet, Modermagan och Älgö Rödjan och använda sparsamt för ändamålet reserverad och till platsen förd ved. Det är tillåtet att göra upp eld på Skedöklovan. Stormkök får användas på andra platser.
 • att plocka bär och svampar
 • att fiska enligt fiskelagen genom att beakta de begränsningsområden:
 • Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna
 • att jaga: lokala invånare kan ansöka om jaktlov för sjöfågel för tiden 10.9.-30.11. för vissa skär i den södra delen av nationalparken väster om Äggharun (se karta som bilaga, julkaisut.metsa.fi) 
 • för annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.
  • Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (www.metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att ta marksubstanser eller på annat sätt skada mark- eller berggrunden
 • att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att låta hundar och andra husdjur gå fria
 • att skräpa ned naturen, störa andra besökare eller skada konstruktioner, fornlämningar eller ruiner
 • att vidta andra åtgärder som inverkar ogynnsamt på naturförhållandena i området, landskapet eller djur- och växtarternas fortbestånd
 • 1.1.-31.12. förbjudet att landstiga för att skydda värdefull terrest miljö och arter i Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär och Jussarös västra del, vilken hör till nationalparken. Det är tillåtet att röra sig längs med den märkta naturstigen på Jussarö.
 • 1.4.-31.7. förbjudet att landstiga för att trygga den häckande fågelfaunan och växtligheten på Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun samt kobbarna på den
  västra sidan, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun och Drängharun
 • det är förbjudet att röra sig på följande land- och vattenområden som märkts på kartan i bilaga: 1.1.-31.12. Älgö Verkviken och Älgön Verkfladan samt 1.4.-31.7. Älgö Storträsket. I den södra viken av Älgö Storträsket är det tillåtet att simma. 

Ekenäs skärgårds nationalparks ordningsstadga i sin helhet samt till ordningsstadgan hörande kartor (julkaisut.metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.
  • Vid Rödjan är hörbarheten mycket dålig. 

Utrustning och säkerhet

 • Kom ihåg då du väljer kläder att det ofta blåser i parken.
 • På öarna förekommer fästingar (www.reumaliitto.fi). Det lönar sig att göra en fästinginspektion dagligen och ta med en fästingpincett.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Sjöräddningens alarmnumren är 0294 1000. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!