Tiilikkajärvis sandstränder

Tiilikkajärvi nationalpark har grundats för att bevara den ödemarkslika sjö-, älv-, och åsnaturen samt aapamyrarna som omger Tiilikkasjön. I det ca 400 hektar stora Tiilikka slingrar sig den humushaltiga Itkonjoki fram genom myrarna. Sjön har en sparsam växtlighet p.g.a. det karga myrvattnet.

Sandstrand i Tiilikkajärvi. Bild: Marko Haapalehto

Områdets mest typiska vattenfåglar är kricka och storlom. De vanligaste vadarna är drillsnäppa och grönbena. Man kan också se den mindre strandpiparen på sandstranden. I Tiilikka kan man även upptäcka bävrarnas konstruktioner och stigar.

Känsliga åsar

Insjölandskapet domineras av låga, smala och tallbevuxna åsuddar. En av åsarna delar nästan Tiilikkasjön i tu. Stränderna kantas av ljusa sandstränder eller stenstränder slipade av sjön. Åsarnas vegetation är ytterst känslig för slitage. Därför får man vandra endast längs de markerade stigarna på uddarna.

Bild: Petri Jauhiainen

Mindre än en tredjedel av parkens landyta består av skog medan resten av parken är täckt av myrar. Mest finns det karga tallmoskogar. De allra frodigaste skogstyperna saknas helt. Av skogsfåglarna är de vanligaste lövsångare, bofink, bergfink, grå flugsnappare, trädpiplärka och rödvingetrast.

Vidsträckta öppna myrar

Dryga två tredjedelar av parkens areal består av myrmark. De nordliga och de sydliga myrarnas drag växlar om varandra. Tiilikkas stora myrar är till största del nordliga aapamyrar, som är vida, öppna myrar. Tiilikkas karga öppna mossar och klyvs av moskogsbeklädda åsar som löper från nordväst till sydost. De öppna mossarna kantas av fuscum-tallmyr, där det växer såväl höga risväxter som starr. Myrarnas vanligaste fågel är gulärla. Av vadarfåglarna trivs grönbenan och småspoven på myrarna.

Bild: Hilja Parviainen

Tiilikkajärvi nationalpark

  • Inrättad  1982
  • Areal 34 km²

Tiilikkajärvi nationalparks symbol - märken i råsten efter freden i Täyssinä

Tiilikkajärvi nationalparks symbol är märken i råsten efter freden i Täyssinä

Forststyrelsens publikationer från Tiilikkajärvi
(julkaisut.metsa.fi)

Övriga publikationer

  • Eisto, Kaija 1994: Tiilikan kansallispuiston kasvillisuus. Forststyrelsen
  • Kanerva, Tiina 1991: Tiilikanautio 1900-luvulla. Forststyrelsen