Nyheter

Noux nationalpark 30 år – huvudstadsregionens pärla bjuder alla till fest

Noux nationalpark fyller 30 år i år. Nationalparken i Esbo, Kyrkslätt och Vichtis område är Finlands tredje populäraste nationalpark och en unik naturskatt i Nyland. De trettio åren firas med många evenemang. Lux Noux börjar fredagen den 26 januari 2024 och sprider ljus i vintermörkret. 

#nuuksio30 Nuuksio - Noux Kansallispuisto - Nationalpark 1994-2024 Metsähallitus - Forststyrelsen. Noux erbjuder ett brett utbud av möjligheter till friluftsliv och naturmotion, allt från utflykter på egen hand till många tjänster som naturturismföretagarna erbjuder året runt. Under jubileumsåret ordnas många evenemang, till exempel ljusevenemanget Lux Noux i månadsskiftet januari–februari, Sauna Weekend i mars, VM i vildmarksmatlaging i augusti, Noux Fest och Finska naturens dag samt Noux Classic Trail Maraton i september. Första lördagen varje månad ordnas evenemanget Friluftslördagen på Finlands naturcentrumet Haltia. Där får man idéer och guidning för friluftsliv med ett aktuellt tema som varierar varje månad. Information om evenemangen uppdateras på webbplatsen Visit Espoo (tapahtumat.visitespoo.fi, på finska) och webbplatsen www.haltia.com.  

Månskensriddarskap ledde till arbete i Noux 

Fältmästare Teemu Laine började sommaren 2000 arbeta för Forststyrelsen och Noux som månskensriddare, det vill säga guida veckoslutsvandrare. Efter sina studier och sin praktik har Laine arbetat i Noux och vid naturobjekten i huvudstadsregionen i nästan 20 år. Laine betonar Noux varaktighet: nationalparken erbjuder fortfarande samma frid och naturupplevelse. 

"I det stora hela blir situationen i Noux hela tiden bättre och naturtillståndet ökar eftersom det är allt längre sedan nationalparken inrättades och började skyddas. Även om antalet besökare är stort har de utmärkande dragen förblivit desamma. Så många platser i huvudstadsregionen har förändrats helt, men här går jag fortfarande till samma skogstjärn och tittar på samma landskap. Var får man i dagens värld samma varaktighet som i den skyddade naturen?" funderar Laine. 

Noux har blivit mer välkänt och dess popularitet har ökat under årens lopp. År 2022 gjordes 307 000 besök i Noux.  

Vandrare i kokskjul mellan klipporna och träden.
Haukkalampiområdet är den populäraste porten till nationalparken, men man kommer också till nationalparkens leder från flera andra håll. De flesta styr sina steg till Noux från förbindelseleden vid Haltia och Haukkalampi som börjar vid naturcentrumet. De näst populäraste startpunkterna är Kattila och Klassarinkierros i västra delen. 

"Vandringssäsongen har blivit längre. Säsongen för fatbike-cykling börjar till exempel tidigare på våren och fortsätter längre in på hösten. Numera är hela perioden med snöfri mark en populär tid. På våren och i början av hösten kan det förekomma rusning under veckosluten i Noux mest populära områden, men flest besökare är det ändå i juli och augusti, då det också finns många turister på rutterna".

En unik naturhelhet – sjöar, bäckar, skog, myrar  

Noux nationalpark är det viktigaste skyddsområdet för skogsnaturen i södra Finland och inrättades år 1994 för att skydda den nyländska naturen. Naturen i Noux består av mångformig sjöplatå och på de högsta ställena kan man beundra landskapet på 110 meters höjd över havet. 

Forststyrelsens Naturtjänster har kartlagt och vårdat Noux mångformiga natur med olika åtgärder. I nationalparken har man upprätthållit ett skogsbrandkontinuum som tryggar levnadsmöjligheterna för arter som är beroende av och utnyttjar träd som brunnit.  1 035 hektar myrar, lundar, skogar och vårdbiotoper har vårdats och iståndsatts. 

Dimma på sjöns yta. Träden omger sjön.
I Noux nationalpark finns fin skogsnatur, sjöar, bäckar och myrar samt sjön Grundträsk som är mycket värdefull med tanke på fågelbeståndet och växtligheten. I Noux nationalpark finns det sammanlagt mer än 80 små sjöar och tjärnar. Den största myren i Noux är Soidinsuo, en myr i naturligt tillstånd inramad av gamla skogar. 

Skogsarterna i Noux nationalpark är beroende av vidsträckta, störningsfria skogsområden, ihåliga träd och murkna träd. Invånare i skogsmiljön är bland annat skogshönsfåglar, ugglor och hackspettar, tickor och mossor. Endast några observationer av skalbaggen Lamprodila decipiens har gjorts i Finland, två av dem i Noux. På Noux myrar och tjärnar lever arter som kräver en störningsfri livsmiljö, såsom smålom.  

Flygekorren har valts till Noux symbol. Flygekorrstammen är en av de tätaste i Finland och i Noux har man har hittat närmare 200 skogsdungar i området som har konstaterats vara bebodda av flygekorre.  

Grundträsk är ett viktigt häckningsområde till exempel för smådopping, svarthakedopping och sångsvan. Sjön är en av sydkustens bästa rastplatser för flyttfåglar. Arterna gråvingad källbäckslända, spädnajas och åkergroda vid källor och bäckar hör också till de arter som ska skyddas i Grundträsk. 

Visste du? 

  • Forststyrelsen sköter alla nationalparker i Finland.
  • Forststyrelsen har uppdaterat skötsel- och användningsplanen för Noux. Planen samordnar de olika målen och användningssätten för området i framtiden. Många intressentgrupper, amatörer, företagare, organisationer och invånare i området har deltagit i utarbetandet av planen samt kartlagt naturtillståndet i Noux. Läs mer: Skötsel- och användningsplan för Noux nationalpark (metsa.fi)
  • Jubileumsårets värderingar är 1. hänsyn till naturen och medvandrare, 2. stolthet och tacksamhet för samarbetet och nationalparken 3. en jämlik möjlighet till välbefinnande och hälsa genom kontakt till naturen och 4. Betonande av Noux värdefulla naturvärden. 
  • Jubileumsåret har en egen logo. Stämningarna under jubileumsåret kan delas i sociala medier med hashtag #nuuksio30
  • Man når många delar av Noux med kollektivtrafik: https://www.utinaturen.fi/noux/ankomst 
  • Ordet Nuuksio påminner om det samiska ordet för svan (njukca).  
  • Det svenska namnet Noux är namnet på en by från 1500-talet 
  • Läs mer: Noux nationalpark