Nyheter

Den första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård – nu är det dags att ge respons

Kvarkens skärgård utgör tillsammans med Höga Kusten i Sverige ett världsarv. Forststyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrland tar nu fram den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet. Från början av september till mitten av oktober finns det nu chans att ge respons på utkastet till planen. Den här planen fokuserar på förvaltningen av världsarvets värden, och lyfter fram de fokusområden och åtgärder som Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Forststyrelsen Naturtjänster kan ansvara för. Tidigare planer har behandlat Höga Kusten och Kvarkens skärgård separat. 

Flygbilden visar öar och havet.
 

Syftet med förvaltningsplanen

Syftet med den här planen är att presentera riktlinjer för förvaltningen av Höga Kusten och Kvarkens skärgård, så att de olika delarna av världsarvet förvaltas på ett ändamålsenligt sätt med sikte mot gemensamma mål. Dokumentet preciserar världsarvets värden, beskriver skyddet av dessa värden, redogör för förvaltningsorganisationen, samt sätter mål och riktning för världsarvsförvaltningen. 

– Den här planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att långsiktigt vårda, förvalta och utveckla världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård. Planen ska bidra till att det unika geologiska landskapet sköts och bevaras för kommande generationer, berättar Forststyrelsens världsarvskoordinator Malin Henriksson

Planen är inte juridiskt bindande och ersätter inte de planerings- och styrdokument gällande till exempel mark- och vattenanvändningen i enlighet med lagstiftningen i respektive länder. Planen omfattar inte frågor och åtgärder gällande social och ekonomisk hållbarhet, som andra aktörer har ett större ansvar för.

–    Fokus ligger på att förbättra möjligheterna för invånarna och områdets aktörer att engagera sig i frågor som gäller världsarvet, att öka kunskapen om detta unika område och att förbättra tillgängligheten, säger Henriksson.   

Delta i planeringen

Den nya förvaltningsplanen ska gälla fram till år 2030. Till 18 oktober ges nu alla intresserade möjlighet att kommentera förslaget till förvaltningsplan. Respons kan lämnas in per e-post till: kirjaamo(at)metsa.fi eller per post till Forststyrelsen/registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda. Ge ditt meddelande följande rubrik: ”Förvaltningsplan för Höga Kusten/Kvarkens skärgård, respons”. Responsen och utlåtanden behandlas efter mitten på oktober och planen färdigställs före utgången av 2023. Världsarvets samrådsgrupp, Forststyrelsen och länsstyrelsen fastställer planen, som sedan publiceras i elektronisk form. Planen utvärderas och åtgärderna revideras år 2026.

Om världsarvet

Höga Kusten utsågs till världsarv av Unesco år 2000 och utökades med Kvarkens skärgård år 2006 till ett gemensamt gränsöverskridande världsarv. Höga Kusten och Kvarkens skärgård är ett världsarv, eftersom det är den bästa platsen i hela världen att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden. Huvudansvaret för förvaltning och samordning i världsarvet ligger hos Forststyrelsens Kustens Naturtjänster i Kvarkens skärgård och hos Länsstyrelsen Västernorrland i Höga Kusten.

Mera information