Nyheter

Finlands största EU-finansierade LIFE-naturprojekt någonsin inleds: nya och mer verkningsfulla sätt att bekämpa förlusten av biologisk mångfald

Miljöministeriet och Forststyrelsens naturtjänster informerar

Från ingången av nästa år ska en exceptionellt stor grupp aktörer tillsammans genomföra ett rekordstort naturprojekt. Detta möjliggörs av det åttaåriga projektet Priodiversity LIFE, som med en finansiering på 50 miljoner euro är Finlands största projekt för bekämpning av förlusten av biologisk mångfald någonsin. Genom det sammanställs bästa praxis och söks nya finansieringsformer för att skydda naturen.

”Förlusten av biologisk mångfald stannar inte upp utan aktiva åtgärder, och för att genomföra dem behövs ett smidigt samarbete. Varken klimatförändringarna eller förlusten av biologisk mångfald kan lösas med offentliga medel, utan vi behöver en bredare finansieringsbas i kombination med privata investeringar och naturåtgärder”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Av projektets budget på 50 miljoner euro är medfinansieringen från EU:s LIFE-program 30 miljoner euro. Verksamhetssätten inom projektet Priodiversity LIFE omfattar bland annat landskapens program för biologisk mångfald och restaurering med avseende på omfattande och verkningsfulla helheter. Inom alla åtgärder syftar man till att ta i bruk de verksamhetssätt som konstaterats vara bäst, utveckla nya verksamhetssätt och ta de bästa av dem i riksomfattande bruk.

Naturvård av omfattande områden med beaktande av markägarnas önskemål

Inom restaurering och naturvård ligger fokus på stora koncentrationer som är värdefulla med tanke på mångfalden och som kan omfatta till exempel naturskyddsområden och områden utanför dem. Iståndsättnings- och vårdåtgärderna fokuseras på ett sådant sätt att de är så verkningsfulla som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden. De områden som har den största mångfalden står i centrum, men områdenas skyddszoner och sådana områden som förenar och omger dem omfattas också av åtgärderna. Allt deltagande i projektets verksamhet är alltid frivilligt för markägarna.

De restaurerings- och naturvårdsåtgärder som genomförs inom projektet är en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Helmi-programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program som tar itu med det största hotet mot vår natur: försämrade livsmiljöer. Helmi-programmet iståndsätter livsmiljöer för försvagade arter och naturtyper i hela landet. Till objekten hör fågelvatten, myrar, skogar, vårdbiotoper samt småvatten och stränder.

Mer arbete och nya finansieringsformer för att trygga den biologiska mångfalden

Priodiversity LIFE skapar arbete för experter inom restaurering och naturvård. Det skapar nya utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter till exempel för entreprenörer genom köpta tjänster. Projektet möjliggör också nya rekryteringar. 

Målet är att under de åtta projektåren hitta nya finansieringsformer för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Målet är att finansieringen för bekämpning av förlusten av biologisk mångfald i slutet av projektet har blivit mer varierad. Detta kan ha bestående effekter på finansieringen för upprätthållande av biologisk mångfald.

Verkningsfullhet genom samhällsdebatt och spridning av kompetens

Under de följande åtta åren stärks kompetensen hos aktörerna inom naturresurssektorn när det gäller naturvårdsarbeten, vilket förbättrar naturvårdens kvalitet och verkningsfullhet. 

Projektet satsar på att sprida utbildning och kompetens så att bästa och mest kostnadseffektiva praxis för bekämpning av förlusten av biologisk mångfald sprids. Olika program för biologisk mångfald på landskapsnivå utarbetas i åtta landskap tillsammans med centrala aktörer. I vart och ett av programmen identifieras koncentrationer av biologisk mångfald och utifrån erfarenheterna tar man fram de bästa verksamhetsmodellerna. Utifrån de allra bästa av dem skapar man handledningsmaterial och hjälper också grannlandskapen att komma igång. 

Avsikten är att under statsrådets kanslis ledning utveckla samarbetet mellan ministerierna i frågor som gäller biodiversitet och erbjuda utbildning för beslutsfattare, så att frågor som gäller biologisk mångfald bättre ska kunna integreras i beslutsfattandet inom samhällets olika sektorer. I projektet utvecklas uppföljningen och konsekvensbedömningen av den offentliga finansiering som riktas till att trygga den biologiska mångfalden i samarbete mellan olika ministerier.

När projektet inleds den 1 januari 2024 deltar: 
Forststyrelsen (Naturtjänster som koordinator, Forststyrelsen Skogsbruk Ab och Jakt- och fisketjänster), statsrådets kansli, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna (Sydöstra Finland, Lappland, Birkaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Egentliga Finland), Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Naturhistoriska centralmuseet, Finlands skogscentral, Livsmedelsverket, Finlands naturskyddsförbund och WWF Finland.

Tecknad serie.