Nyheter

Talkodeltagare kommer under en veckas tid att röja igenvuxna, värdefulla hagmarker på Slåttskäret i Replot nära Vasa

Röjning och bete gör att växtarter i traditionella miljöer och de insekter som är beroende av dem kan återvända till sina gamla livsmiljöer. Kvarkens skärgård, som formats av istiden och ständigt förändras på grund av landhöjningen, finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Flygbilden visar vattendrag och öar.

På Forststyrelsens och WWF:s talkoläger 1.-8.7 restaureras Slåttskärets hagmarker. Dessa hagmarker är glest trädbevuxna betesmarker med många utrotningshotade arter som lever i traditionella livsmiljöer. Slåttskäret har en lång historia av bete, men i likhet med de flesta av Finlands tidigare traditionella livsmiljöer har dessa skogsområden börjat växa igen när betet och slåttern har minskat.

De igenvuxna gamla betesmarker på Slåttskär ska röjas av talkokrafter för att göra dem mer öppna och i framtiden ska betande får stå för deras skötsel, som de gjort i århundraden. Restaureringen av hagmarker ökar den biologiska mångfalden i området.

”Efter röjning och bete kan växtarter från de traditionella miljöerna som funnits i området länge eller har bevarats i en underjordisk fröbank återvända till sina gamla växtplatser. Olika traditionella miljöer som formats genom traditionellt jordbruk och boskapsuppfödningsmetoder är den primära livsmiljön för en fjärdedel av alla hotade arter i Finland", säger WWF:s programchef Petteri Tolvanen.

Traditionella livsmiljöer kräver ständig skötsel för att bibehållas, till exempel med betande djur eller regelbunden slåtter. Växtarterna i dessa habitat är värdefulla i sig, och många fjärilar, steklar, skalbaggar och andra insekter är beroende av dem.

"Beaktansvärda arter på Slåttskäret är bland annat stagg och ormtunga. Björkdominerande skogar är också livsmiljö för flera hackspettsarter, inklusive den hotade vitryggiga hackspetten", säger Meelis Linnamägi, naturskyddsexpert vid Forststyrelsen.

Talkodeltagarna får under en veckas tid jobba i underbara landskap. Kvarkens skärgård har en unik natur som ständigt förändras till följd av landhöjningen. Slåttskäret var tidigare en egen ö, men på grund av landhöjningen är den nu en del av en större ögrupp. År 2006 kom Kvarkens skärgård med på UNESCO:s världsarvslista som Finlands första naturarv.

WWF har varje år anordnat talkoläger för naturvård i olika delar av Finland sedan år 1977, men nu är det första gången talkoläger ordnas i detta område. Slåttskärets talkoläger är en del av Kust-LIFE-projektet som drivs av Forststyrelsens naturtjänster.

Tilläggsinformation

logoer: life, natura 2000 och kust-life.