Nyheter

Solexponerad betesmark restaureras på Norstö i Skärgårdshavets nationalpark

Under denna vinter ska den igenvuxna vårdbiotopen och åsskogen restaureras till betesmark i södra delen av Norstö. Skogsmaskin används för att glesa ut trädbeståndet i området, varefter avverkningsavfallet samlas ihop och betesstängsel byggs. Arbetet inleds i januari och beräknas pågå fram till april. Betesgången börjar antingen 2024 eller 2025.

Äng på sommaren.

Trädbeståndet görs glesare och hagmarksliknande i skogarna vid Norstö Edets havsvik och kring ängen i de inre delarna av ön. Cirka 30–45-åriga planterade tallskogar norr om Norstö Edet öppnas upp så de blir solexponerade, dvs. mycket öppna. En likadan miljö kan ses till exempel på Örö och Tulluddsstranden i Hangö.

Mer ljus och murkna träd

Trädbeståndet i dalen som för till Norstös östra strand Sandviken lämnas kvar som ett skuggigare skogsbete. Från de gamla åsskogarna minskas unga barrträd vid några delområden, varvid de gamla tallarna får plats och den för åsskogarna typiska ljusheten bevaras. Mängden murkna träd utökas bland annat genom att lämna kvar gallrade trädstammar på marken och hyggesbränna två skogspartin.

Bevarandet av fornlämningar tryggas genom att röja träd som växer på dem, varvid trädens rötter inte skadar lämningarna. Man öppnar utrymme för gamla träd som är värdefulla för landskapet.

Den totala betesarealen blir cirka 39 hektar. En del av de delområdena på betet med äldre trädbestånd och skogsområden utanför betesmarken får utvecklas i naturtillstånd. De är cirka 23 hektar stora. Det kommer portar till betesstängslen och väster om betesmarken finns en öppen rutt mellan öns södra och norra delar.

Målet är att bevara den biologiska mångfalden och återställa livsmiljöerna

Naturvårdens huvudsakliga mål är att förhindra naturförlusten och upprätthålla den biologiska mångfalden. Norstö är en viktig trampsten i Skärgårdshavets nätverk av vårdbiotoper och åsöarnas solexponerade miljöer. Den förenar bland annat åsområdena i riktning mot Örö och Purunpää samt de värdefulla vårdbiotoperna i Skärgårdshavet.

Den vassbevuxna stranden.

Dessutom är målet med skötselåtgärderna att återställa det traditionella skärgårdslandskapet med sina ängar och betesskogar samt att bidra till att den vassbevuxna stranden Norstö Edet återgår till en sandstrand.

Arbetet är en del av projektet Kust-Life. Projektet iståndsätter under åren 2018–2025 kustens artrika livsmiljöer genom röjning, hyggesbränning och återställande av vårdbiotoper för bete. I projektet vårdas 41 Natura 2000-skyddsområden från Bottenviken till Estlands norra kust.

Mer information

Life, NATURA 2000 och Kust-LIFE.