Nyheter

Restaureringen av det nya naturskyddsområdet inleds i Bjurs i Ingå: Frodiga lundar och hotade vårdbiotoper återställs i området

Forststyrelsen inleder restaureringsarbetet på det statsägda skyddsområdet på över 200 hektar i Bjurs i Ingå, Orslandet. Objektet är ett gott exempel på hur man kan öka den biologiska mångfalden med hjälp av restaurering. Målet med restaureringen i Bjurs är att öka den naturliga lundens areal genom att avlägsna planterade granar och rädda den försvagade vårdbiotopen med hjälp av grundläggande restaurering och betesgång. Vårdbiotoperna är våra mest hotade och mångsidiga naturtyper och där lever en fjärdedel av hotade arter. Lundar är våra mest mångformiga skogar och det finns väldigt få kvar.

Ganska tät ungskog i sluttningen.
 

Området som staten förvärvat som naturskyddsområde har en mångsidig naturtyp. Det innehåller gammal skog med stort inslag av murkna träd, frodiga lundar, vidsträckta klippområden och klippbranter som är typiskt för södra Finland.  Där finns dessutom före detta åkrar, ängar och hagmarker där en del av vårdbiotopen har bevarats. 

Eftersom naturtyperna i objektet är värdefulla och sällsynta är det skäl att förbättra deras mångfald med hjälp av människan. I området finns planterade granar, och genom att avlägsna dem hjälper man lundarna att återgå till naturtillstånd och utvidga sin areal. Utöver avlägsnandet av planterade granar minskas granarna i skogarna kring ekar med cirka sex meters radie. Ekar och ekskogar är viktiga för mångfalden och nu hotar de återstående ekarna i området att hamna i skuggan av granarna, varvid de slutligen dör. 

Från vårdbiotoperna, det vill säga hagmarkerna och skogsbetena, avlägsnas först buskar och träd med skogsmaskin och skogsarbete, varefter djur får beta på området. Vårdbiotoperna kräver kontinuerlig skötsel och betesgång är det effektivaste och mest kostnadseffektiva sättet. 

”Målet är att de planterade granskogarna om några år ska ersättas av en frodig lund med blandskog och att ekarna i området ska växa kraftigt. I det norra vårdbiotopområdet betar boskap så att ängar, torrängar och hagmarker hålls öppna. Då ökar växt- och insektsarterna i bägge naturtyper, vilket i sin tur ökar antalet andra arter, såsom fåglar”, säger naturskyddsexpert Joose Saijets, Forststyrelsens Naturtjänster. 

Restaureringen inleds i höst

Restaureringsarbeten utförs på ett cirka 20 hektar stort område. Avsikten är att inleda restaureringen i mitten av augusti genom att avlägsna planterad granskog. Det finns tre områden där avlägsnande sker: två separata områden längre söderut och ett på det blivande betesområdet i norr. 

På hösten restaureras också hagmarker och skogsbeten med skogsmaskin och skogsarbete. Efter denna restaurering söker man betesdjur till betesmarkerna: vårdbiotoperna behöver kontinuerlig skötsel och betesgång är det effektivaste sättet. 

Andra åtgärder planeras. I lundarna kan man plantera plantor av ädelträd och i området finns en liten våtmark som lämpar sig för restaurering. Beslut om dessa fattas separat. 

Helmi ritade symbol.Arbeten är en del av livsmiljöprogrammet Helmi (ym.fi), som ska stärka den biologiska mångfalden och förbättra de värdefulla naturtypernas tillstånd i Finland med aktiva vårdåtgärder.